Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

II.A.2.c3- Khuyến miễn

Đọc thuộc văn Cảnh Sách đây, mỗi giờ răn gắng. Cố gắng làm chủ lấy mình, chớ theo nhân tình (vọng niệm).

 Hai câu trên là y nơi pháp để tự cảnh tỉnh lấy mình. Hai câu dưới là gắng chí sấn sướt lên.

 Thuộc lãm…: xem đọc cho chín…. Nghĩa là cần đọc thuộc văn này, chứa vào lòng dạ, để thường thường tự nhắc thức lấy mình, với nghĩa, nhớ cho sâu (92), để rồi sách lệ tiến tu. Chứ chẳng nên chỉ một lần trải qua nơi tai mắt rồi liền gác cất lên gác cao, hoặc trong tủ kín (93).

 Gượng làm chủ tể…: Đứa phàm bị cái vô minh hoặc nó xông ướp, hằng lâu thành tánh quen, nên xúc đối với cảnh nào liền tùy theo duyên nấy. Nếu chẳng tự cố gắng lấy mình, lập cái chí quyết liệt, mở cái bụng đặc đạt, cầm cái cung trí huệ, nắm cái tên kiên cố, thì e, hễ hớ hênh một chút theo vọng lưu, tất phải bị quần tà nó phỉnh dỗ, bốn ma (94) nó làm hại, mà chớ!

 Ký: Tứ ma: 1-Ngũ ấm ma. 2-Phiền não ma. 3-Tử ma. 4-Thiên ma.

Xem mục lục