Chứng Nghiệm về Ngộ (Satori) - CỦA MORINAGA
Thiền Tổ Sư

Khi tôi trở thành một tăng sĩ và gia nhập thiền viện, tôi đã ước ao thật mãnh liệt, hơn bất cứ thứ gì trên đời, là làm sao được giác ngộ.

861
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ - NÓI VỀ BỒ TÁT
Pháp luận

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ NÓI VỀ BỒ TÁT🍀 KINH:Lại có hàng Bồ tát.🍀 LUẬN:✨ Hỏi: Vì sao nói đến các chúng Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di

631