🏊‍♀️ BIỂN ĐẠI BI
Tịnh độ

🌼Thức tỉnh với Bổn nguyện nuôi dưỡng đời sống của Phật A Di Đà, những người tin vào hoạt động vũ trụ của tình thương và lòng bi này, qua sự lợi

979
KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên - Thứ Hai Mươi Bảy
Kinh điển

Đức Phật bảo đại chúng : “Giờ đây ta nhập Niết Bàn.”Nói vừa xong, đức Phật liền nhập Sơ thiền, xuất Sơ thiền nhập Nhị thiền, xuất Nhị thiền nhập Tam thiền,

593