Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

 

Mở đầu

Kính lễ tất cả chư Phật và chư Bồ tát.

Với tín tâm tối thượng gấp trăm, con cúng dường các ngài, chư Phật như vầng mặt trời. Bản tánh các ngài là Thân giống như không gian vô tận bao trùm mọi sự (Pháp thân). Trong đó, mạn đà la của Sắc thân các ngài có năm điều chắc thật hiển xuất và khiến cho những đệ tử như hoa sen bừng nở do những tia sáng của những công hạnh các ngài.

Bóng mát của cây như ý quý báu của những giáo lý của Bậc Chiến Thắng ban cho sự che chở khỏi mọi khổ đau của sanh tử và giải thoát tự tại. Thế nên con sẽ giải thích cây Pháp khổng lồ của những phẩm tính tốt này trong bốn điểm như là con đường cho tất cả những ai với lòng tin đi vào từng bước. Xin hãy nghe kỹ.

Xem mục lục