Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

DEATH POEM

If you constantly see
that all things are unborn
and that all things are undying,
all Buddhas appear constantly
in front of your eyes.
Nothing is coming or going.

TRAN NHAN TONG (1258-1308)

NOTE: How could you see all things unborn in front of your mind? Just watch your mind gently, attentively. At some moments, you could see that your mind has not a trace of desire, aversion, and delusion; that means you are stepping on the path of the unconditioned, and the world of suffering is ceasing. At some moments, you see that your mind has not a trace of any thought of "I, me, and mine" and you are actually a bag of skin in which groups of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and hair are changing; that means you are seeing the unborn in front of your eyes. And thus, you are seeing a glimpse of the unconditioned, the deathless, the Nirvana. When you see that all things, inwardly and outwardly, are essentially emptiness, your whole body and mind will experience that all things actually neither come nor go. 

---  ---

KỆ THỊ TỊCH

Hết thảy pháp không sinh
Hết thảy pháp không diệt
Nếu hay hiểu như vầy
Chư Phật thường trước mặt
Đến đi sao có đây

TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308) -- Bản dịch GS Lê Mạnh Thát

GHI NHẬN: Làm sao có thể thấy tất cả các pháp vô sanh trước mắt? Hãy nhìn vào tâm bạn dịu dàng, chăm chú. Có những khoảnh khắc, bạn có thể thấy tâm bạn không một chút gì của tham, sân và si; nghĩa là lúc đó bạn dang bước đi trên đường đạo vô vi, và thế giới đau khổ đang ngừng sanh khởi. Có những khoảnh khắc, bạn thấy tâm bạn không một chút gì của các niệm về "tôi [chủ thể], tôi [khách thể], và cái của tôi" và bạn thực sự là một túi da trong đó các nhóm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc đang biến đổi; nghĩa là lúc đó ban đang thấy các pháp vô sanh trước mắt. Và như thế, bạn đang thấy một tia sáng vào vô vi, vào bất tử, vào Niết Bàn. Khi bạn thấy rằng tất cả các pháp, trong và ngoài, cốt tủy là rỗng không, toàn thân tâm bạn sẽ kinh nghiệm rằng tất cả các pháp thực sự là không tới và không đi.

Xem mục lục