Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

DHARMA FRIENDS

Practitioners need dharma friends,  who help you distinguish clearly between the clean and the unclean.
First, colleagues living at will in forests and mountains can help you wipe out the mind of anger.
Second, colleagues keeping precepts seriously can help you fade away the five desires.
Third, colleagues with profound wisdom can help you escape from the shore of delusion.
Fourth, colleagues with vast knowledge can help you solve the hard and doubtful issues.
Fifth, colleagues of peace and serenity can help you easily advance.
Sixth, colleagues of patience and modesty can help you remove arrogance.
Seventh, colleagues of sincerity and frankness can help you avoid mistakes.
Eighth, colleagues of vigor and zeal can help you attain the fruits of the Way.
Ninth, colleagues unattached to possessions and eager to donate can help you destroy miserliness.
Tenth, colleagues merciful and caring for all beings can help you liberate from the clinging to self and others.

QUANG TRI (circa 18th century) 

NOTE: Buddha, parents, teachers, dharma friends, books… We need so much help on the way to liberation, because we have to learn a lot, keep precepts strictly, find an environment adequate for learning and meditation. But only you can watch your mind, and only you can wipe out the three poisons -– desire, hatred, and ignorance -- binding you in the cycle of rebirth.

Buddha said to Ananda in the SN 45.2 Sutta that good friends, companions, and colleagues are the whole of the holy life.

Buddha also said in the SN 45.84 Sutta that a monastic who has good friends can expect to develop and cultivate the noble eightfold path.

In Dhammapada, Buddha said that one should associate with good friends and honorable persons, not with wicked friends and dishonorable persons.

---  ---

BẠN ĐẠO 

Vì vậy tu hành cần có bạn, mới phân biệt rõ ràng sạch và dơ.
Một là bạn bè ở chốn rừng núi an nhàn thì có thể giúp làm ngưng cái tâm nóng nảy.
Hai là bạn nghiêm trì giới luật thì có thể làm phai nhạt ngũ dục.
Ba là bạn có trí tuệ rộng lớn mới có thể giúp ra khỏi bến mê.
Bốn là học hành uyên bác mới có thể giải quyết những điều khó khăn nghi ngại.
Năm là bạn trầm tĩnh, mặc nhiên mới giúp thanh thản, tiến thủ được.
Sáu là hạng khiêm tốn, nhẫn nhục thì giúp tiêu trừ ngã mạn.
Bảy là hạng bạn lòng thẳng, nói ngay mới có thể ức chế được các lỗi lầm.
Tám là bạn đồng dũng mãnh, tinh tấn, mới giúp thành được đạo quả.
Chín là hạng xem thường của cải, thích bố thí mới giúp phá được tính keo kiệt, bỏn xẻn.
Mười là bạn nhân từ che chở cho muôn vật mới giúp đuổi trừ được sự chấp ta chấp người.

QUẢNG TRÍ (Khoảng thế kỷ 18)–  Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn.

GHI NHẬN: Đức Phật, cha mẹ, quý thầy, các bạn đạo, kinh sách… Chúng ta cần rất nhiều hỗ trợ trên đường tu giải thoát, bởi vì chúng ta phải học nhiều, giữ giới nghiêm trang, tìm một môi trường thích nghi để học và thiền tập. Nhưng chỉ riêng bạn mới có thể nhìn vào tâm bạn, và chỉ riêng bạn có thể xóa đi tam độc – tham, sân và si – đang trói buộc bạn vào vòng luân hồi.

Đức Phật nói với Ananda trong Kinh SN 45.2 rằng bạn tốt, người đồng hành tốt và người đồng sự tốt chính là toàn bộ đời sống thánh đạo.

Đức Phật cũng nói trong Kinh SN 45.84 rằng một tu sĩ có bạn tốt sẽ dự kiến có thể thăng hoa và  trưởng dưỡng con đường bát thánh đạo.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng hãy kết thân với bạn tốt và người đáng kính, chớ gần với bạn dữ và người bất lương.

Xem mục lục