Other (439)


VŨ TRỤ LÀ TÂM THỨC - KỲ THƯ KYBALION

1,172

Cái Tất Cả là Thần khí! Nhưng Thần khí là gì? Câu hỏi này không thể trả lời, vì định nghĩa của nó hầu như về cái Tất Cả, vốn không thể lý giải hoặc định nghĩa. Thần khí đơn thuần là một danh xưng mà con người đặt cho khái niệm tối cao về Tâm trí Hằng số Vô hạn – nó có nghĩa là “ Yếu tính Đích thực” – tức là Tâm trí Hằng sống, lại càng siêu việt hơn Đời sống và Tâm trí như ta biết, cũng như Tâm trí siêu việt hơn Năng lượng và Vật chất cơ giới. Thần khí siêu việt sự nhận thức của chúng ta, và chúng ta dùng thuật ngữ này chỉ là chúng ta có lẽ nghĩ tới hoặc nói về cái Tất Cả. Vì mục đích của tư duy và hiểu biết, chúng ta được chứng minh khi tư duy về Thần khí như là Tâm trí Hằng sống, đồng thời thừa nhận rằng chúng ta không thể hiểu nó trọn vẹn. Chúng ta vừa phải thừa nhận điều này hoặc ngừng tư duy hẳn về vấn đề này.

Giờ chúng ta hãy tiếp tục xem xét tính chất của Vũ trụ như một toàn thể và những thành phần của nó. Vũ trụ này là gì chúng ta có thể không có gì ở ngoài cái Tất Cả. Vậy phải chăng vũ trụ là cái Tất Cả? Vũ trụ này là gì chúng ta có thể không có gì ở ngoài cái Tất Cả. Vậy phải chăng vũ trụ là cái Tất Cả? Không, điều này không thể , bởi vì Vũ trụ dường như tạo thành từ Vô số và mãi mãi thay đổi, nói theo cách khác thì nó không đủ điều kiện với những ý niệm mà chúng ta chấp nhận và xem là cái Tất Cả, như đã nói ở bài học trước Vậy nếu Vũ trụ không phải là cái Tất Cả thì nó nhất định là Hư không – đó là kết luận lúc thoạt đầu không tránh được của tâm trí. Thế nhưng câu trả lời này không làm thỏa mãn, vì chúng ta cảm nhận về sự tồn tại của Vũ trụ. Vậy giả sử Vũ trụ không phải cái Tất Cả cũng chẳng phải Hư không, vậy nó có thể là gì? Chúng ta hãy xem xét câu hỏi này.
Nếu Vũ trụ tồn tại hoặc dường như tồn tại, bằng cách nào đó, nó phải nảy sinh từ cái Tất Cả - nó tất phải là một sáng tạo của cái Tất Cả. Nhưng vì không gì có thể sinh ra từ Hư không, từ những gì mà cái Tất Cả có thể đã tạo ra nó. Một số triết gia đã trả lời câu hỏi này khi nói rằng cái Tất Cả đã tạo ra từ Vũ trụ từ Tự thân – tức là, từ hữu thể và bản thể của cái Tất Cả. Nhưng điều này không đúng, vì cái Tất Cả không thể trừ, cũng không bị chia, như chúng ta đã thấy, vậy một lần nữa giả sử là đúng, hẳn là mỗi phân tử trong vũ trụ sẽ không ý thức về cái là cái Tất Cả của nó – cái Tất Cả không thể nào đánh mất tri thức về tự thân, cũng không thực sự Trở thành một nguyên tử, hoặc lực lượng mù quáng, hoặc sinh vật thấp hèn. Một số người, thực vậy, nhận thức bằng cái Tất Cả quả là Tất cả, và cũng công nhận rằng họ, con người, đã tồn tại, đã nhảy sang kết luận rằng họ và cái Tất Cả là đồng nhất, và họ đã choán đầy không trung bằng những tiếng kêu lên “Ta là Thượng đế” trước sự thích thú của đám đông và nỗi buồn rầu của những hiền triết. Lời tuyên xưng của cái tiểu thể rằng: Ta là Con người!” hẳn sẽ khiêm tốn nếu đem so sánh.

Thế nhưng, Vũ trụ quả thực là gì, giả sử nó không phải là cái Tất Cả, khi còn chưa được tạo ra bởi cái Tất Cả và tách biệt tự thân ra thành những phân mảnh? Nó có thể là cái gì khác – và được tạo ra từ cái gì khác? Đây là câu hỏi lớn. Ta hãy xem xét nó cẩn thận. Ở đây chúng ta thấy cái Nguyên lí Tương ứng tới kịp để trợ giúp cho chúng ta. Câu tiên đề Hermetic cổ, “Trên làm sao, dưới cũng vậy” có thể đem ứng dụng vào đây. Chúng ta hãy cố gắng nhìn đại cương vào những vận hành ở những tầng cao hơn qua việc kiểm tra từ phía chúng tôi. Nguyên lí Tương ứng phải được áp dụng vào vấn đề này cũng như những vấn đề khác.

Chúng ta hãy xem! Ở tầng hiện hữu của mình, con người sáng tạo như thế nào? Ồ, trước tiên con người có thể sáng tạo bằng cách tạo ra một thứ gì đó từ những chất liệu bên ngoài. Nhưng điều này hẳn không hợp lí, vì không có chất liệu nào ở bên ngoài cái Tất Cả mà nhờ đó có thể sáng tạo. Ồ, vậy thì, điều thứ nhì, con người sinh sản hoặc tái sinh sản loài giống của mình bằng tiến trình sinh đẻ, vốn là việc tự nhân giống và hoàn tất qua việc chuyển một phần tố chất sang con cháu của mình. Nhưng điều này cũng không hợp lí,bởi vì cái Tất Cả không thể thuyên chuyển hoặc trừ đi một phần của tự thân, nó cũng không thể tự thân tái sinh sản hoặc nhân giống hoặc bổ sung vào cái Tất Cả, cả hai ý tưởng đều vô lý. Có cách thứ ba nào để cho con người sáng tạo hay không? Có, đó là - con người sáng tạo từ tâm thức! Và khi sáng tạo bằng Tâm thức con người không sử dụng những chất liệu từ bên ngoài, cũng không tự thân tái sản sinh, thế nhưng Tinh thần của y tràn ngập cuộc Sáng tạo Tâm thức.

Tuân theo Nguyên lý Tương ứng, chúng ta được chứng minh khi thấy rằng cái Tất Cả sáng tạo ra Vũ trụ bằng Tâm thức, theo cách tương tự như tiến trình mà nhờ đó con người sáng tạo nên những Hình ảnh Tâm thức. Và, đây là điểm mà tiếng nói của Lí trí phù hợp với tiếng nói của bất Giác ngộ, như đã cho thấy trong những lời dạy và trước tác của họ. Đó là những lời dạy của những bậc Hiền triết, và cũng từng là Giáo huấn của Hermes.

Cái Tất Cả có thể sáng tạo không có cách nào khác ngoại trừ bằng tâm thức, mà không dùng chất liệu (vì không có chất liệu nào khả dụng) và cũng không tái sinh sản tự thân (vốn cũng không khả thi). Không thể tránh khỏi kết luận này của lí tính, như chúng tôi đã nói, vốn phù hợp với những lời dạy cao nhất của bất Giác ngộ. Hệt như bạn, là môn sinh, có thể sáng tạo một Vũ trụ của riêng mình trong tâm thức của bạn, cái Tất Cả cũng thế, sáng tạo Vũ trụ trong Tâm thức của nó. Nhưng Vũ trụ của bạn là sáng tạo tâm thức của một Tâm trí Hữu hạn, trong khi Vũ trụ của cái Tất Cả là sáng tạo của sự Vô hạn. Cả hai [ Vũ trụ ] đại loại giống nhau, nhưng khác biệt thì vô cùng về mức độ. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về tiến trình sáng tạo mà biểu hiện mà chúng ta đã tiến hành. Nhưng đây là điểm để tập trung tâm lực của bạn vào giai đoạn này: Cái Vũ trụ và mọi thứ nó bao gồm là một sáng tạo từ tâm thức của cái Tất Cả. Quả vậy, Tất cả là tâm trí!

✨Cái Tất Cả sáng tạo trong Tâm trí Vô hạn vô số những Vũ trụ tồn tại trong vô lượng kiếp của thời gian - thế nhưng, đối với cái Tất Cả, sự sáng tạo, phát triển, suy tàn và chết đi của một triệu Vũ trụ cũng bằng thời gian của một cái chớp mắt.✨ ---Giáo huấn Kybalion---

✨The All creates in its Infinite Mind countless Universes, which exits for aeons of Time-and yet, to The All, the creation, development, decline and death of a million Universes is as the time of twinkling of an eye.✨
---The Kybalion---

✨Tâm trí Vô hạn của cái Tất Cả là Tử cung của Vũ trụ✨ ---Giáo huấn Kybalion---
✨The Infinite Mind of The All is the womb of Universes.✨ ---The Kybalion---

Nguyên lý Giới tính được biểu hiện trên mọi tầng của đời sống, vật chất, tâm thức và tâm linh.Nhưng, như chúng tôi đã nói ở trước, “Giới tính” không có nghĩa là “Tính dục”- tính dục chỉ là một biểu hiện cụ thể của giới tính. “Giới tính” nghĩa là “liên quan tới sự phát sinh hoặc sự sáng tạo”. Và bất cứ khi nào một thứ gì được sinh ra hay được tạo ra, trên bất cứ tầng nào, thì Nguyên lý Giới tính phải được biểu hiện. Và điều này cũng đúng ngay cả trong sự sáng tạo những Vũ trụ.

Giờ xin chớ vội kết luận chúng tôi đang dạy rằng có một Thượng đế nam hay nữ hay một đấng Sáng tạo nào. Ý tưởng đó chỉ thuần là sự bóp méo những lời dạy cổ xưa về chủ đề này. Lời dạy chân chính ấy là cái Tất Cả, trong tự thân, ở cao hơn Giới tính, cũng như nó ở trên cao hơn bất kỳ Luật nào khác, bao gồm cả Thời gian và Không gian. Nó là Luật, từ đó những luật sinh ra và nó không lệ thuộc vào chúng. Nhưng khi cái Tất Cả biểu hiện trên tầng của phát sinh hay sáng tạo, vậy thì nó tác động phù hợp với Luật và Nguyên lí, vì nó di chuyển trên một tầng thấp hơn của Hữu thể. Và do đó, nó biểu hiện cho Nguyên lý Giới tính trong những phương diện Nam (Masculine) và Nữ (Feminime), tất nhiên, ở trên tầng Tâm thức

Ý tưởng này dường như làm giật mình một số người khi được nghe lần đầu tiên, nhưng tất cả thực sự đã chấp nhận một cách thụ động theo những quan niệm đề thường. Bạn nói về cương vị Làm Cha (Fatherhood) của Thượng đế, và cương vị Làm mẹ (Motherhood) của Tự nhiên - của Thượng đế là Thánh phụ, và Tự nhiên là Mẹ Vạn vật [Vạn vật chi Mẫu] - và vì vậy đã thừa nhận theo bản năng Nguyên lý Giới tính trong vũ trụ. Chẳng phải vậy sao?

Thế nhưng, lời dạy Hermetic đẹp không ngụ ý tính lưỡng nguyên thực sự - Cái Tất Cả là Một - Hai phương diện chỉ là những phương tiện của biểu hiện. Lời dạy rằng Nguyên lý Nam biểu hiện với cái Tất Cả, bằng cách nào đó tách ra khỏi sự sáng tạo tâm thức thật sự của Vũ trụ. Nó phóng chiếu ý chí của nó hướng tới Nguyên lý Nữ (có thể gọi là “Tự nhiên” ) từ đó nguyên lý Nữ bắt đầu công cuộc thực sự trong sự tiến hóa Vũ trụ, từ “những trung tâm hoạt động” đơn giản lên con người, và rồi cứ thế lên dần cao hơn, tất cả theo những luật Tự nhiên đã được thiết lập và củng cố vững vàng. Nếu bạn ưa dùng những hình tượng tư duy xưa, bạn có thể tư duy về Nguyên lý Nam như là Thượng đế - người Cha, và Nguyên lý Nữ như là Tự nhiên - Mẹ Vũ trụ, và từ Tử cung mà vạn vật được sinh ra. Điều này hơn chỉ là một hình tượng trong cách nói thi vị - nó là một ý niệm về tiến trình thật sự trong sáng tạo Vũ trụ. Nhưng phải luôn nhớ rằng, cái Tất Cả chỉ là Một, và chính trong Tâm trí Vô hạn mà Vũ trụ được phát sinh, được sáng tạo và tồn tại.

Điều này có thể giúp bạn có ý tưởng thích hợp nếu áp dụng luật Tương ứng vào bản thân và tâm trí của mình. Bạn biết rằng cái phần của bạn mà bạn gọi là “Tôi” (“I”) theo một nghĩa nào đó, đứng tách biệt và chứng kiến sự sáng tạo của những hình ảnh tâm thức trong tâm trí của bạn. Cái phần của tâm trí bạn mà từ đó sự phát sinh trong thức được hoàn tất có thể được gọi là cái “Ta” (the Me) phân biệt với cái “Tôi” (The I) đứng riêng, chứng kiến và xem xét những suy nghĩ, những ý tưởng và những hình ảnh của cái “Ta”. Hãy ghi nhớ “Trên làm sao, dưới cũng vậy”, và hiện tượng của một tầng có thể ứng dụng để giải quyết những ẩn ngữ của những tầng khác cao hơn hoặc thấp hơn.

Có thấy ngạc nhiên chăng, khi Bạn, là đứa con, cảm thấy có lòng tôn kính mang tính bản năng đối với cái Tất Cả và là tình tự mà chúng ta gọi là “tôn giáo” - sự kính trọng và tôn kính đối với Tâm trí Cha (The Father Mind)? Có thấy ngạc nhiên chăng, khi bạn xem xét những công trình và kì quan của Tự nhiên, bạn bị khuất phục với cảm giác mạnh mẽ và nó vốn có gốc rễ ở sâu tận trong hữu thể của bạn? Phải chăng cái Tâm trí Mẹ (The Mother Mind) mà bạn đang bám chặt lấy thì như bé sơ sinh với bầu vú.

Chớ có lầm lẫn khi giả định rằng cái thế giới nhỏ mà bạn nhìn thấy xung quanh - quả Đất vốn chỉ là một hạt bụi trong Vũ trụ - là Vũ trụ tự thân. Có hàng triệu triệu những thế giới như thế, và còn lớn hơn nữa. Và có hàng triệu triệu những Vũ trụ như thế tồn tại trong Tâm trí Vô hạn của cái Tất Cả. Và ngay cả trong cái Thái dương hệ nhỏ bé của chúng ta có những vùng và những tầng đời sống cao hơn nhiều so với của chúng ta và những hữu thể so sánh với người phàm chúng ta bị giới hạn bởi đất thì như những dạng thức đời sống cư trú dưới đại dương khi so sánh với Con người. Có những hữu thể với những năng lực và thuộc tính cao hơn mà con người luôn mơ ước được sở hữu của các vị thần. Tuy thế những hữu thể này đã từng như bạn và vẫn thấp hơn - và bạn thậm chí sẽ như họ, và vẫn cao hơn, qua thời gian, vì đó là Định mệnh của con người như bậc Giác ngộ đã dạy.
Và cái Chết thì không có thật, ngay cả theo nghĩa tương đối - nó chỉ là sự Sinh thành một đời sống mới - và bạn sẽ tiếp tục, và cứ tiếp tục lên những đời sống cao hơn và cao hơn nữa, suốt những vô lượng kiếp của thời gian. Vũ trụ là nhà của bạn, và bạn sẽ khám phá những nơi ẩn kín sâu xa nhất trước khi kết thúc Thời gian. Bạn cư ngụ trong Tâm trí Vô hạn của cái Tất Cả, và những khả thể, những cơ hội của bạn là vô hạn cả trong thời gian và không gian. Và ở cuối Đại Chu kì của vô lượng kiếp, khi ấy cái Tất Cả sẽ thu hồi vào sự tự thân mọi tạo vật của nó - bạn sẽ sung sướng vì bạn có thể biết được cái Chân lý Toàn thể được trở nên Như nhất (At one) với cái Tất Cả. Đó là lời dạy của bậc Giác ngộ - những vị đã tiến tới trước trên Đạo lộ.
Và, trong khi chờ đợi, hãy bình tĩnh và thanh thản - bạn được an toàn và được bảo vệ bởi Quyền năng Vô hạn của Tâm trí Cha - Mẹ.

✨Bên trong Tâm trí Cha - Mẹ, con cái phàm nhân ở trong mái ấm.✨ ---Giáo huấn Kybalion---

✨Within the Father – Mother Mind, mortal children are at home.✨ ---The Kybalion---

✨Chẳng có ai không Cha hoặc không Mẹ trong Vũ trụ.✨---Giáo huấn Kybalion---

✨There is not one who is Fatherless, nor Motherless in the Universe.✨---The Kybalion---

Trích " Kỳ Thư Kybalion" Triết học bí truyền của Ai Cập và Hy Lạp cổ đại
Dịch: Hà Vũ Trọng NXB: Tri Thức. 2018

1,172

TƯƠNG QUAN & LIÊN HỆ

Những tương quan mạnh mẽ hơn khi cả hai sẵn sàng hiểu những lầm lỗi và tha thứ cho nhau.💫 Xin lỗi không luôn luôn có nghĩa là bạn sai và người

817
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Hãy suy nghĩ như một nữ hoàng. Một nữ hoàng thì không sợ thất bại. Thất bại là một hòn đá khác để bước đến sự vĩ đại. _ Oprah Winfrey⚜️ Không

772
LỊCH SỬ

Lịch sử nghĩa là chúng ta là ai, và tại sao chúng ta hiện hữu, cách nào chúng ta hiện hữu._David McCullough⏳ Lịch sử nhân loại trong tinh chất là lịch sử

732
Vai trò của người thầy và người trò trong Phật Giáo - HOANG PHONG chuyển ngữ

Trong việc quảng bá sự hiểu biết, vai trò của người Thầy thật hết sức cần thiết, thế nhưng người Thầy thì cũng phải có đầy đủ khả năng. Vì thế thật

17,407
Amazon: Sách in thua sách điện tử

Amazon: Sách in thua sách điện tử Thiết bị đọc sách Kindle - Ảnh: AFP  (TNO) Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến khổng lồ, vừa tiết lộ số lượng bán sản phẩm sách điện

12,432
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc