Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

THE MIND SEAL

The mind seal of Buddhas is unfeigned, encompassing the universe, neither deficient nor excessive, neither going nor coming, neither gaining nor losing, neither one nor difference, neither infinite nor finite, having nowhere to arise or vanish, and neither far apart nor close by. It is grudgingly named like that, just only for comparison with unreal circumstances.

VINITARUCI (? - 594)

NOTE: The Buddha said that we have to realize that form is like a lump of foam; feeling, a bubble; perception, a mirage; volition, a banana tree; consciousness, a magic trick. That means all things are empty. Zen masters said that all things are revealed via your mind, and when you see the emptiness in all things, you see the mind seal. Your mind is a mirror that reflects all things; the images come and go, but the ability to reflect is motionless. Suppose that you love the sound of a lute. Suttas (e.g. SN 35.246) said that if you try to catch the sound by splitting the lute into a hundred pieces, you will fail. Similarly (e.g. Nagasena Sutra) you can see the emptiness of self in body and mind, and the emptiness of a carriage in a carriage.

We came to this world, and will be gone someday. Millions of children around the world are suffering from hunger and abuse, while other millions enjoy luxury and comfort. The suffering is real. Then, what is companionless among all those phenomena? What is unmoving while we come and go, while we grow up and become old, while we go through millions of different bodies?

TÂM ẤN  

Tâm ấn của chư Phật, không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi.

TỲ-NI-ĐA-LƯU-CHI (? - 594) - Bản Việt dịch của HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Đức Phật nói rằng cho ta phải nhận ra rằng sắc (thân) y hệt một chùm bọt nước, cảm thọ y hệt bong bóng nước, tưởng chỉ như ráng nắng, hành như cây chuối, thức như trò ảo thuật. Nghĩa là, tất cả đều rỗng không. Các Thiền sư nói rằng tất cả các pháp hiển lộ qua tâm mình, và khi bạn thấy bản chất rỗng không trong mọi thứ, lúc đó bạn thấy được tâm ấn. Tâm bạn là tấm gương phản chiếu mọi thứ; ảnh tới và đi, nhưng tánh phản chiếu vẫn bất động. Hãy giả sử rằng bạn yêu thích âm thanh từ một cây đàn. Các kinh (như, Tương Ưng Kinh SN 35.246) nói rằng nếu bạn tìm cách chụp bắt tiếng đàn bằng cách chẻ đàn ra trăm mảnh, bạn sẽ không tìm ra. Tương tự (như, Kinh Na Tiên Tỳ Kheo) bạn có thể thấy không có tự ngã nào trong thân và tâm, và thấy không hề có cái gì gọi là xe trong một cỗ xe.

Chúng ta tới thế giới này, và sẽ có ngày ra đi. Hàng triệu trẻ em khắp thế giới đang thọ khổ vì đói và lạm dụng, trong khi nhiều triệu người khác hưởng dụng xa hoa và tiện nghi. Đau khổ có thực. Vậy, pháp gì không cùng muôn pháp làm bạn? Pháp gì bất động trong khi chúng ta tới và đi, trong khi chúng ta trưởng thành và già lão, trong khi chúng ta trải qua hàng triệu thân khác nhau?

Xem mục lục