Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (281)


Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings", Buddhist Publication Society, Sri Lanka