Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

NOT TWO THINGS

All Buddhist gates are from your essence, and the essence of all things is from your mind.
Your mind and all things are one, not two things.
The fetters of samsara are all void.
Blessedness and sinfulness, right and wrong – all are illusions.

CUU CHI (circa 11th century)

NOTE: Nonduality. Not two things. Don’t think, don’t reason. Feel it, live it. Try to feel it even if only for half an hour, then you will believe in Zen.
First, with eyes half-open, be quiet, say nothing in your mind; feel the breath in and out, gently feel every breath. Later, see that your whole body is breathing – just gently watch your whole body feel the breath, every breath. Later, see that your whole body and mind become one with the breath. Then let your whole body gently feel the world around. Because you are non-self, you feel that you become one with the wind around, with the sounds from the beach, with the trees along the street, with the birds flying, and with all things you see, you hear. In your mirror mind, all things appear equally, all things are illusions; only the reflecting mind is shining.           

In the Uraga Sutta (Sn 1.1), the Buddha said that those who have not a trace of desire, hatred, and delusion in their minds will see that the world is all unreal and will give up both this near shore [samsara] and the far shore [Nirvana].   

In the SA 199 Sutra of the Agama, the Buddha said to Rahula that those who know, see and have not any sense of a self or the "I" or "mine" will go beyond duality, and attain Nirvana.

---  ---

KHÔNG HAI PHÁP  

Phàm tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi,
tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. 
Tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. 
Phiền não trói buộc, tất cả đều không. 
Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn.

CỨU CHỈ (circa 11th century) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Bất nhị. Không hai. Đừng nghĩ ngợi, đừng biện luận. Hãy cảm nhận, hãy sống nó. Hãy thử cảm nhận nó cho dù chỉ nửa giờ, rồi bạn sẽ tin vào Thiền.
Trứơc tiên, với mắt mở hé, giữ thật lặng lẽ, không nói gì trong tâm; hãy cảm nhận hơi thở vào và ra, hãy dịu dàng cảm nhận từng hơi thở. Sau đó, hãy thấy rằng toàn thân bạn đang thở -- hãy dịu dàng quan sát toàn thân bạn cảm nhận hơi thở, từng hơi thở. Sau đó, hãy thấy rằng toàn thân và tâm của bạn trở thành một với hơi thở. Rồi hãy để toàn thân của bạn cảm nhận thế giới chung quanh. Bởi vì bạn là vô ngã, bạn cảm thấy rằng bạn trở thành một với ngọn gió quanh đây, với các âm vang từ bờ biển, với các hàng cây dọc bên đường phố, với các con chim đang bay, và với mọi thứ bạn thấy, bạn nghe. Trong gương tâm của bạn, tất cả xuất hiện bình đẳng, tất cả đều là ảo ảnh; chỉ có tâm phản chiếu là đang chiếu sáng.

Trong Kinh Uraga Sutta (Sn 1.1), Đức Phật nói rằng những ai không còn chút tham sân si nào trong tâm sẽ nhìn thấy thế giới này không thật, chỉ như huyễn, và sẽ rời bỏ cả bờ này [sinh tử luân hồi] và bờ kia [Niết bàn].

Trong Kinh A Hàm SA 199, Đức Phật nói với Rahula rằng những ai biết, thấy và không còn vướng chút nào về tự ngã, về tôi hay của tôi, sẽ đi vượt qua cả hai bờ nhị nguyên, và thành tựu Niết bàn.

Xem mục lục