Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

BUDDHA SEED

Having the Buddha Seed within, hearing the profound teachings, you should be eager to practice.
After throwing all desires far a thousand miles away, then day after day you will enter more deeply the noble truth of liberation.

TRI (circa 10th or 11th century)

NOTE: Buddha Seed is another name for Buddha Nature. If you can abandon all desires, then you won’t cling to anything more. That also means when you throw away all grasping views on existence and nonexistence, all things binding you to this samsara world will fall apart. But it takes time. Even after you suddenly realize the Buddha Nature in your mind, you still have to practice constantly. Then you should read a lot of Buddhist scriptures from all traditions – Theravada, Mahayana and Tibetan – and would see that many of these teachings already are parts of your everyday meditation.         

One day, King Tran Thai Tong (1218--1277), a famous Zen master in Vietnam, gave his students a koan as below.

A monk asked Zhao Zhou,  "Does a dog have Buddha Nature?"

Zhao Zhou replied, "No."

Monk asked again. Zhao Zhou said, "Yes."

King Tran Thai Tong then composed a poem, saying that it would be wrong if anybody took the answer as yes or no. It would be wrong also if anybody took the answer as anything related to yes or no.

What should we think about this koan? You should think that you are not far away from the Nirvana; actually, you are already in Nirvana anytime your mind turns away from desire, hatred, and delusion.

The Buddha said in the SA-28 Sutra that a monk attains Nirvaṇa here and now when this monk turns away from and has no desire for form, feeling, perception, formations, consciousness, proceeds towards cessation, and clings to nothing.

Thus, you could be in samsara this moment, and in Nirvana the next moment. Any answer as yes or no would be wrong for the koan. Anytime you attain Nirvaṇa here and now, your mind becomes serene, blissful and luminous. How could words say about the wordless Nirvana?

--- ---

HẠT GIỐNG PHẬT  

Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, 
Nghe nói lời mầu ý thích mong. 
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, 
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong. 

Thiền Sư TRÍ  (khoảng thế kỷ 10 hay 11) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Hạt Giống Phật là một tên khác của Phật Tánh. Nếu bạn có thể buông bỏ hết mọi thèm khát, thì bạn sẽ không bám chấp vào bất cứ gì nữa. Thế cũng có nghĩa là khi bạn buông xả hết mọi có và không, thì mọi thứ ràng buộc bạn vào cõi luân hồi này sẽ tan rã. Nhưng cần có thời giờ. Ngay cả khi bạn đã hốt nhiên đốn ngộ Phật Tánh trong tâm, bạn vẫn phải liên tục tu tập thường trực. Rồi bạn hãy nên đọc nhiều kinh sách từ nhiều truyền thống – Phật Giáo Nam Tông, Bắc Tông và Tây Tạng – và sẽ thấy rằng nhiều lời dạy trong đó đã một phần có sẵn trong thiền tập hàng ngày của bạn.

Một hôm, Vua Trần Thái Tông (1218--1277), một Thiền sư nổi tiếng của Việt Nam, đưa một công án cho học trò như sau.

Một nhà sư hỏi Triệu Châu, "Con chó có Phật Tánh hay không?"

Triệu Châu đáp, "Không."

Nhà sư hỏi lần nữa. Triệu Châu nói, "Có."

Vua Trần Thái Tông kế tiếp làm một bài thơ, nói rằng sẽ là sai nếu có ai cho câu trả lời là có với không. Cũng sẽ sai nếu có ai nói câu trả lời nào liên hệ tới có và không.

Chúng ta nên nghĩ gì về công án này? Bạn nên nghĩ rằng bạn không hề xa Niết Bàn; thực sự, bạn đã ở trong Niết Bàn bất cứ khi nào bạn rời tham, sân và si.

Đức Phật nói trong Tạp A Hàm, Kinh SA-28, rằng một vị sư đạt Niết Bàn ngay đây và bây giờ là khi sư này quay lưng đi và không tham luyến hình sắc, cảm thọ, tưởng, hành và thức, khởi tâm hướng về tịch diệt, và không dính mắc gì hết.

Như thế, bạn có thể trong ba cõi luân hồi ngay khoảnh khắc này, và trong Niết Bàn khoảnh khắc kế tiếp. Bất kỳ câu trả lời có hay không sẽ sai đối với công án này. Bất cứ khi nào bạn chứng đắc Niết Bàn nơi đây và bây giờ, tâm bạn trở thành tịch lặng, hạnh phúc và sáng chói. Làm sao ngôn ngữ có thể nói gì về Niết Bàn vô ngôn này?

Xem mục lục