Bài Viết (701)


KINH NHẬP LĂNG GIÀ - THẤY CÁC PHÁP

443

Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài kệ:

Các pháp không tự tánh
Lại cũng không lời nói
Chẳng thấy nghĩa Không Không
Nên người ngu trôi lăn.

Tất cả pháp vô tánh
Lìa ngữ ngôn phân biệt
Các hữu như huyễn hóa
Chẳng sanh tử, Niết bàn.

Như vua và trưởng giả
Vì khiến các con vui
Trước chỉ vật tương tự
Sau cho cái chân thật.

Ta nay cũng như vậy
Trước nói pháp tương tự
Sau mới diễn nói cho
Pháp thật tế tự chứng.

443

BẢN TÁNH CỦA TÂM

BẢN TÁNH CỦA TÂM  Thượng Tọa Robina Courtin phỏng vấn His Holiness Sakya Trizin tại Boston,  tháng Sáu năm 2000 -  Thanh Liên Việt dịch  

15,200
Thế nào là Chuyên tu và Tạp tu ?

Nói một cách khác nghiêm khắc, người Trung Quốc là theo Phật giáo tạp tu. Tỉ dụ như để cầu xin được sức khỏe, sống lâu, tránh tai nạn, họ trì tụng

1,031
Sự Trao Truyền Cổ Xưa Của Nyingmapa

SỰ TRAO TRUYỀN CỔ SƯ CỦA DÒNG NYINGMASogyal Rinpoche Giáo lý Nyingma được chia thành sự trao truyền dài của Kama và trao truyền ngắn của Terma; những giáo lý khác được thọ

20,802
NĂM GIỚI: MỘT NẾP SỐNG LÀNH MẠNH, AN LẠC, HẠNH PHÚC - Thích Minh Châu

NĂM GIỚI: MỘT NẾP SỐNGLÀNH MẠNH, AN LẠC, HẠNH PHÚCThích Minh ChâuBài Giảng Của Hòa Thượng Thích Minh ChâuTại Thiền Viện Vạn Hạnh, Trong Mùa Phật Đản 2537Hằng năm, vào ngày lễ

20,267
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( tập 21 ) - PHÁP TÁNH

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu thân chư Phật cùng hóa không khác, làm sao có thể làm phước điền thanh tịnh? Nếu các hữu tình vì giải thoát

424
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,162
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,594
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,501
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,267
Chùa Việt
Sách Đọc