Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (281)


BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN - Prajnã-pradipa - Luận giải Đèn Bát Nhã Thanh Biện Bhàvaviveka (Khoảng 490-570) - Trích dịch: Cao Dao