Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

 

(1) Đã đi vào cửa Pháp, con chớ đi vào những mối quan tâm như của đám đông bình thường ; hãy thực hành tương ưng với Pháp.

(2) Đã bỏ nơi chôn nhau cắt rún của mình, con chớ củng cố nơi xứ sở con người ; hãy thực hành về không trụ trước.

(3) Đã nương dựa vào một vị thầy, con hãy bỏ đi lòng ngạo mạn ; hãy thực hành tương ưng với những giáo huấn của ngài.

(4) Đã tu hành tâm thức con nhờ nghe và tư duy, con chớ khoe khoang về chúng, mà hãy áp dụng những điều con đã học vào sự chứng ngộ chân lý.

(5) Một khi kinh nghiệm hay tỏ ngộ đã ló dạng trong mình, con chớ bằng lòng với nó, mà hãy tiếp tục thực hành không xao lãng.

(6) Một khi sự thực hành đã khởi lên trong mình, con chớ đi vào những phóng dật của những đám đông ; hãy thực hành và thực hành.

(7) Đã phát nguyện và cam kết, con chớ sơ xuất với ba cửa thân, ngữ, tâm mà hãy tu hành ba môn giới, định, huệ.

(8) Đã phát sanh tâm của giác ngộ tối thượng (Bồ đề tâm), con chớ hoàn thành lợi lạc cho chính mình, mà hãy thực hiện tất cả mọi thực hành cho sự lợi lạc của những người khác.

(9) Đã đi vào cửa của Mật chú thừa, con chớ để cho ba cửa thân, ngữ, tâm ở trong trạng thái bình thường mà hãy thực hành trau dồi chúng như ba mạn đà la.(3)

(10) Khi còn trẻ, con chớ đi du hành một cách không ý nghĩa mà hãy thực hành những khổ hạnh trong sự hiện diện của một vị thầy thiêng liêng.

Đây là Mười Điều Cần Thực Hành.

Xem mục lục