Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

MIND TEACHINGS

Eternally dwelling in worlds, unborn and undying –- that is called Buddha.
Understanding the mind teachings of the Buddha, attaining enlightenment along with interpreting scriptures — those are called Patriarchs.

The Buddha and Patriarchs are just one. Only the bookworms wrongly say they have high and low levels. Moreover, Buddha is the awareness. This awareness has existed serenely since infinite time. All sentient beings have it. Because their passionate defilements cover this awareness, all sentient beings are caught in the karma and fallen into the cycle of rebirth — then all the realms of samsara exist.

THONG BIEN (? – 1134)

NOTE: After meditating for a while, you should read many Buddhist scriptures, go to many temples, talk to many teachers from different sects, and find a tradition you feel comfortable most. Then you should formally take refuge in the Three Precious Ones – the Buddha, the Dharma, and the Sangha – and receive the precepts to make sure that we will never fall into lower realms, and will always move forward on the way to liberation.       

In the AN 10.81 Sutta, the Buddha says that he dwells with unrestricted awareness --- freed, dissociated, and released away from form, feeling, perception, fabrications, consciousness, rebirth, aging, death, suffering and defilements.

---  ---

TÂM TÔNG  

Thường trụ thế gian, không sanh không diệt gọi là Phật.
Rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là Tổ.

Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học dối nói có hơn kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác. Cái giác này xưa nay lặng lẽ thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyển thành các cõi. 

THÔNG BIỆN (? – 1134)  – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Sau khi thiền tập một thời gian, bạn nên đọc nhiều kinh Phật, đi thăm nhiều chùa, nói chuyện với nhiều vị thầy các tông phái khác nhau, và tìm một truyền thống mà bạn cảm thấy thỏai mái nhất. Rồi bạn nên chính thức quy y Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – và thọ giới để bảo đảm rằng bạn sẽ không bao giờ rơi vào các cõi thấp, và sẽ luôn luôn tiến trên đường tới quả vị giải thoát.

Trong Kinh AN 10.81 Sutta, Đức Phật nói rằng ngài sống với tâm không bị hạn cuộc --- xuất ly, xa lìa dính mắc, giải thoát khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tái sanh, già, chết, khổ và phiền não.

Xem mục lục