Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

THE PRESENT

The present is not the past; the past is not the present. That means past thoughts have vanished, and the present thought is not the previous thought.
This means every act in past lives and in this present life has its own merit.
This means the good deed now is not the bad act done before.
This means the breath now is not the breath earlier, and the breath felt previously was not the breath sensed presently.

KHUONG TANG HOI (? – 280)

NOTE: Live with this time being. Every act has its own merit, so you should not worry about the past. Just sit with eyes half-open, feel your breath now, feel your body breathing now, feel your thought now arising and vanishing. Can you see this interval: while the previous thought vanished and the next thought doesn’t arise yet? Try to gently stare that interval for all times in a day, or in two days, even when you are lying down, sitting, standing and walking. Later, you can use this stare to cut off all wandering thoughts.        

There are three times --- past, present, and future time; however, time does not exist for those who attain Nirvana, stepping beyond the cycle of birth and death. Time exists for those who swim in the river of desire, hatred, and delusion. Time does not exist for those who see there is not an abiding self in any phenomena, who day and night discern that they are just a hollow flowing group of bodily form, feeling, perception, formations, and consciousness. Letting go of anything in the past, present and future, you will see your whole body and mind are just the emptiness, and time will vanish.

---  ---

HIỆN TẠI  

Nay không phải là trước, trước không phải là nay,  nghĩa là niệm nghĩ trước đã diệt,  niệm bây giờ không phải là niệm trước,  cũng có nghĩa việc làm đời trước, việc làm đời nay,  mỗi tự có phước. 
Cũng có nghĩa việc thiện nay làm không phải việc ác làm trước đó. 
Cũng có nghĩa hơi thở bây giờ không phải là hơi thở trước đó, hơi thở trước đó không phải là hơi thở bây giờ.

KHƯƠNG TĂNG HỘI (? – 280) - Bản dịch TT Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

GHI NHẬN: Hãy sống với hiện tại. Mỗi việc đều có phước riêng của nó, nên bạn đừng lo gì về quá khứ. Hãy ngồi với mắt mở hé, hãy cảm nhận hơi thở bây giờ, hãy cảm nhận thân bạn đang thở bây giờ, hãy cảm nhận niệm trong tâm bạn khởi lên rồi diệt đi. Bạn có thể nhìn thấy khoảng cách này không: hãy nhìn vào chỗ khi niệm trứơc đã diệt và niệm sau chưa sinh? Hãy dịu dàng nhìn khoảng cách đó trong mọi thời trong suốt một ngày, hay trong hai ngày, ngay cả khi bạn nằm, ngồi, đi và đứng. Sau này, bạn có thể sử dụng cái nhìn này để cắt ngang các niệm lang thang.

Có ba thời -- quá khứ, hiện tại và tương lai; tuy nhiên, thời gian không hiện hữu với người chứng đắc Niết bàn, bước qua khỏi vòng sinh và tử. Thời gian hiện hữu cho người bơi trong dòng sông của tham, sân, si. Thời gian không hiện hữu cho người nhìn thấy không có một tự ngã nào trong bất kỳ hiện tượng nào, người ngày và đêm nhận ra rằng họ chỉ là một tập hợp rỗng đang trôi chảy bao gồm sắc thân, cảm thọ, tưởng, hành và thức. Buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, hiện tại và vị lai, bạn sẽ thấy toàn thân và tâm chỉ là rỗng không vô tự tánh, và thời gian sẽ biến mất.

Xem mục lục