Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

SERENITY

After realizing that your body and mind are originally serene, 
you will see the supernatural powers manifest in front of you.
From there emerge all the conditioned and the unconditioned; 
countless worlds appear -- immeasurably.
Though revealed fully in space, all phenomena are really formless.
All your old days, however ancient, can not compare with today.
Being luminous, always – at any place, anywhere.

CỨU CHỈ (circa 11th century)

NOTE: Your body is changing, and your mind is jumping all the time. As you meditae more and more, you will someday realize that the mind is originally serene. See that the water is serene, unchanging, unmoving, despite the rising and falling waves, despite the forming and popping bubbles. 

Now a question: Is your body originally serene while you grow up and get old? Can you feel that your body is truly quiet and unmoving while you are walking, standing, sitting and lying down? Can you feel that your body is truly quiet and unmoving all day and night as if you are sitting in meditation? When you see the self-nature, then you realize that you are emptiness, that there is no ‘you’ or the ‘I.’  And then you will see you are truly quiet and unmoving.

Now look out the window. The snow is falling, and a bird is flying. Despite that, can you see that everything is truly quiet and unmoving? Everything is luminous in your mind, truly quiet and unmoving.

How can you see that your body and mind are originally serene? You will see that your body and mind are originally serene when you see nothing as "I" or "mine." You will then know how to see and bathe yourself in serenity all day and night.

TỊCH LẶNG

Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, 
Thần thông các tướng biến hiện tiền. 
Hữu vi vô vi từ đây có, 
Thế giới hà sa không thể lường. 
Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, 
Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. 
Muôn đời ngàn đời nào sánh được, 
Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. 

CỨU CHỈ (circa 11th century) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI CHÚ: Thân bạn đang biến đổi, và tâm bạn đang nhảy lung tung hoài. Thiền định một thời gian, bạn có thể một hôm chứng ngộ rằng tâm vốn tịch lặng. Hãy thấy rằng nước vốn tịch lặng, bất biến, bất động, cho dù sóng cứ trào lên và lặn xuống, và cho dù các bọt sóng hình thành và vỡ tan. Bây giờ tới câu hỏi: Thân của bạn vốn tịch lặng trong khi bạn trưởng thành và già đi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động trong khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động cả ngày đêm hệt như bạn đang ngồi thiền định? Khi bạn thấy tự tánh, rồi bạn chứng ngộ rằng bạn vốn là tánh không, rằng không gì có thể gọi được là ‘bạn’ hay là ‘tôi.’ Và rồi bạn sẽ thấy bạn thực sự tĩnh lặng và bất động.

Bây giờ hãy nhìn ra cửa sổ. Tuyết đang rơi, và một con chim đang bay. Bất kể như thế, bạn có thể thấy rằng tất cả các pháp đều thực sự tĩnh lặng và bất động không? Vạn pháp sáng chiếu trong tâm bạn, và thực sự tĩnh lặng và bất động.

Làm sao bạn thấy thân và tâm bạn vốn tịch lặng? Bạn sẽ thấy thân và tâm vốn tịch lặng ngay khi bạn thấy không có gì là "tôi" hay "của tôi." Từ đó, bạn biết cách nhìn thấy và tắm gội chính bạn trong tịch lặng cả ngày và đêm.

Xem mục lục