Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

ADVISING PEOPLE TO ENTER THE WAY

Then spring now autumn, the four seasons revolve.
Then young now old, you see the hair turn white.
Then wealth and nobility, now a long dream.
Years and months go by, carrying ten thousand pecks of sorrow.
In the path of suffering, the wheel of rebirth rolls endlessly.
In the river of passion, we swim like bubbles forming and popping.   
Now coming to the right place to learn the Way,
why don’t you touch your nose?
See that this is your very good chance of a million lifetimes.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291)`

NOTE: Tuệ Trung Thượng Sĩ said that all things change all the time. The Buddha said that the fire of impermanence is constantly burning everybody and everything. You should observe impermanence in all conditions, see that nothing has an abiding self, and notice that the feeling of suffering arises when the river of passion sweeps through your body and mind constantly. How does one learn the Way to escape suffering? You cannot see the Way, because it is invisible; however, the Way is right in front of you. Similarly, your nose is right in front of you, but it's hard for you to see it. Only when you wash your face, you touch your nose and know that it is always there, in front of you. Washing your face here means you have to step on the right path: listen to the dharma, contemplate the dharma, and practice the dharma with virtue, concentration, and insight. Touching your nose also means that you experience in the moment of here and now the mind of emptiness in which there is not any trace of desire, hatred, and delusion. In this moment, you will glimpse Nirvana.

KHUYÊN ĐỜI VÀO ĐẠO

Thời tiết xoay vần xuân lại thu
Xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu.
Giàu sang nhìn lại một trường mộng
Năm tháng ôm suông muôn hộc sầu.
Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh
Sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm.
Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi
Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch Thầy Thanh Từ

GHI NHẬN: Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng tất cả đều biến đổi không ngừng. Đức Phật nói rằng ngọn lửa vô thường đang liên tục đốt cháy mọi người và mọi thứ. Bạn nên quan sát vô thường trong mọi trường hợp, sẽ thấy rằng không có gì thực sự có tự ngã, và ghi nhận rằng thọ khổ khởi dậy khi dòng sông tham ái cuốn thân và tâm bạn liên tục. Làm cách nào học được Chánh Đạo thoát khổ? Bạn không có thể thấy được Đạo, vì nó vô hình; tuy nhiên, Đạo nằm ngay phía trước bạn. Tương tự, mũi bạn nằm ngay trước bạn, nhưng bạn khó thấy nó. Chỉ khi rửa mặt, bạn mới sờ mũi và biết là nó vẫn mãi ở đó, trước mặt bạn. Rửa mặt nơi đây còn có nghĩa là đi vào chánh đạo: văn (nghe và học chánh pháp), tư (suy nghĩ, biện biệt về chánh pháp), và tu -- thực tập chánh pháp với giới, định và tuệ. Sờ vào mũi cũng có nghĩa bạn trải qua kinh nghiệm cái khoảnh khắc hiện tiền (bây giờ và ở đây) của tâm rỗng rang, nơi đó không có chút gì tham, sân, si; nơi khoảnh khắc đó, bạn nhìn thấy một thoáng Niết bàn

Xem mục lục