Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục
16 Bodhi Scenes

Hidden in jewel, the melody sounds wonderful.
See there, fully before your eyes, the heart of Zen
Those countless scenes are all Bodhi scenes.
Thinking of Bodhi, you will be far away ten thousand miles.
TRI HUYEN (circa 12th century)

(COMMENT: The jewel stands for the Buddha Nature. Is the scene before your eyes the Pure Land? The Buddha Land is here, in front of us? Buddha said that you are what you think, that your mind makes this world. Just think this: you came to this world by the influence of karma, and you have the merit to be born as a human; if now you have enough the merit as a heavenly being, then you would sometimes see a heavenly scene before your eyes, and if your karma as a human is done, then you would die instantly to be reborn in a heavenly realm. Now, just think another way: countless scenes before your eyes are also your mind. You can feel that, realize that, and experience that.)

 

16

 Trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, 
 Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm. 
 Hà sa cảnh là Bồ-đề cảnh, 
 Nghĩ đến Bồ-đề cách vạn tầm. 

 (Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm 
 Cá trung mãn mục lộ thiền tâm. 
 Hà sa cảnh thị Bồ-đề cảnh, 
 Nghĩ hướng Bồ-đề cách vạn tầm.)
TRÍ HUYỀN – Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Ngọc để chỉ cho Phật Tánh. Có phải cảnh trứơc mắt bạn là Tịnh Độ không? Có phải Phật Độ ở đây, trứơc mắt chúng ta không? Đức Phật nói rằng bạn là những gì bạn suy nghĩ, rằng tâm bạn đã hình thành thế giới này. Hãy nghĩ thế này: nghiệp đã dẫn bạn vào thế giới này, và bạn đã có đủ phước để sinh làm người; nếu bây giờ bạn có đủ phước cho một vị cõi trời, bạn sẽ đôi khi nhìn thấy cảnh cõi trời trứơc mắt bạn, và nếu phước nghiệp cõi người của bạn đã xong, thì bạn sẽ chết tức khắc để tái sinh trong cõi trời. Bây giờ, hãy suy nghĩ cách khác: vô lượng cảnh trước mắt bạn cũng là tâm bạn. Bạn có thể cảm thấy như thế, chứng ngộ như thế, và kinh nghiệm như thế.)

17 Existence and Emptiness

Existence – there you see all things existing.
Emptiness – there you see all things empty.
Existence and emptiness are just like the moon underwater.
Don’t cling to existence nor emptiness.
DAO HANH (? – 1115)

(COMMENT: How can we say this mountain or that river is emptiness? Just think this: They are impermanent, so they are somehow both existence and emptiness, and so there are no words adequate to describe them. You can experience that in another way: gently listen, deeply listen, don’t try to listen to a specific sound, just listen with your mind vacant. You will feel that all the sounds come and go just like echoes, just like illusions, just like a dream last night. And if you cling to existence or emptiness, you are shackled to this world.) 

17

 Có thì muôn sự có, 
 Không thì tất cả không. 
 Có, không trăng đáy nước, 
 Đừng mắc có cùng không. 

 (Tác hữu trần sa hữu, 
 Vi không nhất thiết không. 
 Hữu không như thủy nguyệt, 
 Vật trước hữu không không.) 
ĐẠO HẠNH Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Làm sao bạn có thể nói ngọn núi này hay con sông kia là Không? Hãy suy nghĩ thế này: Chúng là vô thường, nên cách nào đó chúng đã mang cả có và không, và như thế không có lời nào thích nghi mô tả chúng. Bạn có thể kinh nghiệm như thế trong một cách khác: hãy dịu dàng lắng nghe, sâu thẳm lắng nghe, đừng nghe một âm thanh cụ thể nào, mà chỉ nghe với tâm rỗng vắng. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả âm thanh đến rồi đi hệt như tiếng vang, hệt như hư ảo, hệt như giấc mộng đêm qua. Và nếu bạn bám chấp vào có hay không, bạn bị xiềng vào cõi trần gian này.)

18 True Nature

True nature, eternally, is the nature of emptiness.
There is neither birth nor death.
The body is born and died,
but the nature of all things is never gone.
THUAN CHAN (? – 1101)

(COMMENT: Look at a mirror. Images come and go, but the reflecting nature is always inaction, unmoved, uncreated, undying. Look at your mind. Thoughts come and go, but the mind nature is always inaction, unmoved, uncreated, undying. We all are actors in a big theater; we have played millions of different roles since endless time, born and died in millions of plays, and now it’s time to follow the Buddha’s teaching to attain Nirvana -- the state of unborn and undying peace.)

18 True Nature

 Chân tánh thường không tánh, 
 Đâu từng có sanh diệt. 
 Thân là pháp sanh diệt, 
 Pháp tánh chưa từng diệt. 
 (Chân tánh thường vô tánh 
 Hà tằng hữu sanh diệt 
 Thân thị sanh diệt pháp
 Pháp tánh vị tằng diệt.) 
THUẦN CHÂN Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Hãy nhìn vào gương. Hình ảnh đến rồi đi, nhưng tánh chiếu vẫn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. Hãy nhìn vào tâm bạn. Niệm sinh khởi rồi diệt mất, nhưng tánh của tâm vẫn luôn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. Tất cả chúng ta đều là diễn viên trong một hí trường lớn; chúng ta đã đóng hàng triệu vai trò khác nhau từ thời gian vô thủy, sinh ra và chết đi trong hàng triệu vở tuồng, và bây giờ là lúc tu theo lời Phật dạy để đạt Niết Bàn – trạng thái của an lạc bất sinh và bất diệt.)

19 Crossing the Ocean

All things, originally, are just like nothingness.
There is neither existence nor emptiness.
Those who know that nature 
will recognize that sentient beings and Buddha are equal.

The moon of Lankavatara is quiet;
the vessel of Prajnaparamita, void.
Realize the emptiness [of all things], 
and use this emptiness insight to apprehend the existence.
Then you know how to live in the right contemplation, naturally at all times. 
HUE SINH (? – 1063)

(COMMENT: Lankavatara and Prajnaparamita are two Mahayana scriptures. Both are studied in most Zen monasterries. The right contemplation mentioned above is a part of the Noble Eightfold Path.)

19 Crossing the Ocean

Pháp gốc như không pháp, 
 Chẳng có cũng chẳng không. 
 Nếu người biết pháp ấy, 
 Chúng sanh cùng Phật đồng. 
 Trăng Lăng-già vắng lặng 
 Thuyền Bát-nhã rỗng không. 
 Biết không, không giác có 
 Chánh định mặc thong dong. 

 (Pháp bản như vô pháp 
 Phi hữu diệc phi vô 
 Nhược nhân tri thử pháp 
 Chúng sanh dữ Phật đồng. 
 Tịch tịch Lăng-già nguyệt 
 Không không độ hải chu. 
 Tri không, không giác hữu 
 Tam-muội nhậm thông châu.)
HUỆ SINH Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Lăng Già và Bát Nhã Ba La Mật là hai bộ kinh Bắc Tông. Hầu hết thiền viện đều học cả hai kinh này. Chánh định nói ở trên là một phần trong Bát Chánh Đạo.)

20 Empty Mind

The true nature is empty, nowhere to grasp.
With an empty mind, you will see the self-nature easily.
In the mountain burning, the jewel’s color is shining bright.
In the kiln firing, the lotus blossoms beautifully.
NGO AN (1019 – 1088)

(COMMENT: The mountain burning and the kiln firing symbolize this suffering world. The jewel and the lotus symbolize the Buddha Nature, the Buddha within yourself, and the Nirvana you are never away.)

20

 Diệu tánh rỗng không chẳng thể vin, 
 Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. 
 Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, 
 Lò lửa hoa sen nở thật xinh. 
 (Diệu tánh hư vô bất khả phan, 
 Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 
 Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, 
 Liên phát lô trung thấp vị càn.)
NGỘ ẤN Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Ngọn núi bị nung cháy, và lò lửa cháy tượng trưng cho thế giới đau khổ này. Ngọc và hoa sen tượng trưng Phật Tánh, tức vị Phật trong bạn, và là Niết Bàn mà bạn chưa bao giờ lìa xa.)

21 Mind Teachings

Eternally dwelling in worlds, 
unborn and undying – that is called Buddha.
Understanding the mind teachings of Buddha, 
attaining enlightenment along with interpreting scriptures – those are called Patriarchs.

Buddha and Patriarchs are just one.
Only the bookworm wrongly says they have high and low levels.
Moreover, Buddha is awareness. 
Quiet since infinite time, dwelling eternally -- this awareness is. 
And all sentient beings have it.
Because their passion defilements cover this awareness,
all sentient beings follow the karma 
and fall into the cycle of rebirth – then all the realms of samsara exist.
THONG BIEN (? – 1134)

(COMMENT: After meditating for a while, you should read many Buddhist scriptures, go to many temples, talk to many different sectarian teachers, and find a tradition you feel comfortable most. Then you should formally take refuge in the Three Precious Ones -- Buddha, Dharma, Sangha – and receive the precepts to make sure that we will never fall into lower realms, and will always move forward on the way to liberation.) 

21

Thường trụ thế gian, không sanh không diệt gọi là Phật. Rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là Tổ. Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học dối nói có hơn kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác. Cái giác này xưa nay lặng lẽ thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyển thành các cõi. 
THÔNG BIỆN Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Sau khi thiền tập một thời gian, bạn nên đọc nhiều kinh Phật, đi thăm nhiều chùa, nói chuyện với nhiều vị thầy các tông phái khác nhau, và tìm một truyền thống mà bạn cảm thấy thỏai mái nhất. Rồi bạn nên chính thức quy y Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – và thọ giới để bảo đảm rằng bạn sẽ không bao giờ rơi vào các cõi thấp, và sẽ luôn luôn tiến trên đường tới quả vị giải thóat.)

22 The Way of Patriarchs

Clinging to existence and emptiness only wastes your efforts.
Buddhist learners should ask for the best – the Way of Patriarchs.
It’s really hard if you search for the mind outwardly;
Planting a cinnamon tree can not make it become a cypress tree.

The tip of a hair contains the whole universe;
A grain of rice, the sun and moon.
When the great usefulness unveils, just hold at hands firmly.
Who would distinguish anymore 
between the holy and the unenlightened, 
between the west and the east?
KHANH HY (1066 – 1142)

(COMMENT: How can the tip of a hair contain the whole universe? How can a grain of rice contain the sun and the moon? Just close your eyes and then open again. How can the whole sky fit into your eyes? Did you dream last night? How can all the universe fit into your dream, an illusion playing in your mind? Do you recall the story of “not the flag moving, not the wind moving, just the mind moving”? How can all things fit into your mind? And how can your mind carry all the huge boulders? Too heavy. But feel it. Look at it. Buddha said that you are what you think, that your mind makes this world. Look at the boulders, and see you are the boulders you see. In this realization, all things are equal.) 

22

 Uổng công thôi hỏi sắc cùng không, 
 Học đạo gì hơn phỏng Tổ tông. 
 Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, 
 Thế gian trồng quế đâu thành tòng. 
 Đầu lông trùm cả càn khôn thảy, 
 Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. 
 Đại dụng hiện tiền tay nắm vững, 
 Ai phân phàm thánh với tây đông. 

 (Lao sanh hưu vấn sắc kiêm không, 
 Học đạo vô như phỏng Tổ tông. 
 Thiên ngoại mích tâm nan định thể, 
 Nhân gian thực quế khởi thành tùng. 
 Càn khôn tận thị mao đầu thượng, 
 Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. 
 Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, 
 Thùy tri phàm thánh dữ tây đông?)
KHÁNH HỶ Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Chữ gốc là hạt cải, nhưng đây dịch là hạt gạo cho dễ hiểu vì rất nhiều em thanh thiếu niên chưa thấy hạt cải bao giờ. Làm sao đầu một sợi tóc có thể chứa cả vũ trụ? Làm sao một hạt gạo có thể chứa cả mặt trời và mặt trăng? Hãy nhắm mắt lại, và rồi mở ra lại. Làm sao cả bầu trời chứa vừa vặn trong mắt của bạn? Bạn có mơ đêm qua không? Làm sao cả vũ trụ chứa vừa trong giấc mơ của bạn, một hư ảo hiển lộng trong tâm bạn? Bạn có nhớ câu chuyện “không phải phướn động, không phải gió động, chỉ là tâm động” không? Làm sao vạn pháp chứa vừa trong tâm bạn? Và làm sao tâm bạn mang tất cả các đá tảng không lồ? Quá nặng chứ. Nhưng hãy cảm nhận nó. Hãy nhìn vào nó. Đức Phật nói rằng bạn là những gì bạn suy nghĩ, rằng tâm bạn hình thành thế giới này. Hãy nhìn vào các đá tảng, và hãy thấy bạn là các đá tảng bạn thấy. Trong chứng ngộ này, vạn pháp bình đẳng.)

23 Weird Thing

I have a weird thing –
not blue, not yellow, not black, not red, not white.
Both monks and laypersons who like birth and dislike death are the outlawed.

They don’t know that birth and death 
though are different trails, but just only gain and loss.
If you say birth and death are different ways, 
you cheat both Sakyamuni and Maitreya.
If you know birth and death, death and birth, 
then you understand where I dwell.
You all, Zen practitioners and future learners, 
should not accept patterns and guidelines.
GIOI KHONG (circa 12th century)

(COMMENT: All patterns and guidelines are the finger pointing, not the moon you want to see. If you don’t have the guidelines, you don’t know how to practice Zen. But when you cling to it as truth, you never understand the mind teachings. This is the gateless gate, and also the pathless path.) 

23 Weird Thing

 Ta có một việc kỳ đặc, 
 Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. 
 Cả người tại gia, xuất gia, 
 Thích sanh, chán tử là giặc. 
 Chẳng rõ sanh tử khác đường, 
 Sanh tử chỉ là được mất. 
 Nếu cho sanh tử khác đường, 
 Lừa cả Thích-ca, Di-lặc. 
 Ví biết sanh tử, sanh tử, 
 Mới hiểu lão tăng chỗ náu,
 Môn nhân, hậu học, các người, 
 Chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. 

 (Ngã hữu nhất sự kỳ đặc, 
 Phi thanh huỳnh xích bạch hắc.
 Thiên hạ tại gia xuất gia, 
 Thân sanh ố tử vi tặc. 
 Bất tri sanh tử dị lộ, 
 Sanh tử chỉ thị thất đắc. 
 Nhược ngôn sanh tử dị đồ, 
 Trám khước Thích-ca Di-lặc. 
 Nhược tri sanh tử, sanh tử, 
 Phương hội lão tăng xứ nặc. 
 Nhữ đẳng hậu học môn nhân, 
 Mạc nhận bàn tinh quĩ tắc.) 
GIỚI KHÔNG Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Tất cả khuôn mẫu pháp tắc là ngón tay để chỉ, không phải mặt trăng mà bạn muốn thấy. Nếu bạn không có các hướng dẫn đó, bạn không biết làm sao tập Thiền. Nhưng khi bạn bám chấp vào nó như chân lý, bạn sẽ không bao giờ hiểu được pháp môn tâm tông này. Đây là cửa không cửa, và cũng là đường đi không có đường đi.)

24 The Sun

Earth, water, fire, wind, consciousness – those are originally emptiness.
The clouds form and dissolve, but the Bodhi sun shines endlessly.
This worldly body and the sublime nature can be said neither forming nor dissolving.
If you need to distinguish, just see the flower in the firing kiln.
DAO HUE (? – 1172)

(COMMENT: All things are made from the five elements: Earth, water, fire, wind, consciousness. They are all emptiness originally. They are empty, so they can change and transform.) 

24 The Sun

 Đất nước lửa gió thức, 
 Nguyên lai thảy đều không. 
 Như mây lại tan hợp, 
 Phật nhật chiếu không cùng. 
 Sắc thân cùng diệu thể, 
 Chẳng hợp chẳng chia lìa. 
 Nếu người cần phân biệt, 
 Trong lò một cành hoa. 

 (Địa thủy hỏa phong thức, 
 Nguyên lai nhất thiết không. 
 Như vân hoàn tụ tán, 
 Phật nhật chiếu vô cùng. 
 Sắc thân dữ diệu thể, 
 Bất hiệp bất phân ly.
 Nhược nhân yếu chân biệt, 
 Lô trung hoa nhất chi.)
ĐẠO HUỆ Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Vạn pháp hình thành từ ngũ đại: Đất, nước, lửa, gió, thức. Chúng đều tận gốc là Không. Vì chúng rỗng rang, nên chúng có thể biến đổi và chuyển hóa.) 

25 The Moon Shining

You don’t need much time for practice
to attain the complete enlightenment.
Gaining wisdom is the best way; anything else, the exhausted effort.
Having the jewel, the profound truth, is just like seeing the sun in the sky.
The enlighted one is just like the moon shining above, 
lightening all the realms endlessly.
If you need to know, just need to distinguish this: 
Heavy fog blankets the high mountain in the afternoon. 
BAO GIAM (? – 1173)

(COMMENT: You then should take the four Zen vows. In Zen monasteries, practitioners recite the four Zen vows to save all sentient beings, to remove all the fetters, to master all the dharma teachings, and to attain the unsurpassed Buddahood. There are many good translations of the Zen vows, and you should find the one you can recite comfortably. The vows will lead you on the way to liberation.)

25

 Được thành chánh giác ít nhờ tu, 
 Ấy chỉ nhọc nhằn, trí tuệ ưu. 
 Nhận được ma-ni lý huyền diệu, 
 Ví thể trên không hiện vầng hồng. 

 Người trí khác nào trăng rọi không,
 Chiếu soi khắp cõi sáng khôn ngần. 
 Nếu người cần biết, nên phân biệt, 
 Khói mù man mác phủ non chiều. 

 (Đắc thành chánh giác hãn bằng tu, 
 Chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu.
 Nhận đắc ma-ni huyền diệu lý, 

 
 

 Chỉ như thiên thượng hiển kim ô. 
 Trí giả du như nguyệt chiếu thiên, 
 Quang hàm trần sát chiếu vô biên. 
 Nhược nhơn yếu thức tu phân biệt, 
 Lãnh thượng phù sơ tỏa mộ yên.)
BẢO GIÁM – Bản dịch HT Thanh Từ.

 

(BÌNH: Rồi bạn nên phát tứ hoằng thệ nguyện của Thiền Tông. Tại các thiền viện, người tu sẽ đọc bốn lời thệ nguyện Thiền Tông để cứu tất cả chúng sinh hữu tình, để đọan tất cả phiền não, để học tất cả Phật pháp, và để thành tựu Phật đạo tối thượng. Có nhiều bản dịch tốt của bốn thệ nguyện này, và bạn nên tìm một bản mà bạn có thể đọc một cách thỏai mái. Các thệ nguyện sẽ dẫn bạn đi trên đường giải thóat.)

26 Illusory Body

This illusory body was originally born from emptiness and stillness,
just like images appearing in a mirror.
Realizing that all forms are all empty, 
instantly in this illusory body you realize the true form. 
BON TICH (1100 – 1176)

(COMMENT: Empty. True form. Just look around. Are all things around you emptiness? And how can we realize the true form in this illusory body? How can we feel that, experience that, and live that? Just meditate.) 

26 Illusory Body

 Thân huyễn vốn từ không tịch sanh,
 Dường tợ trong gương hiện bóng hình. 
 Bóng hình giác rõ không tất cả, 
 Thân huyễn chớp mắt chứng tướng chân.

 (Huyễn thân bổn tự không tịch sanh, 
 Du như cảnh trung xuất hình tượng. 
 Hình tượng giác liễu nhất thiết không, 
 Huyễn thân tu du chứng thật tướng.) 
Nói kệ xong, Sư thị tịch, thọ 77 tuổi.
BỔN TỊNH – Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Không. Thật tướng. Hãy nhìn quanh. Có phải vạn pháp quanh bạn đều là không? Và làm sao bạn có thể chứng ngộ thật tướng trong ảo thân này? Làm sao bạn có thể cảm thấy như thế, kinh nghiệm như thế, và sống như thế? Hãy thiền tập.)

27 Inaction

Profound originally, the emptiness manifests itself visibly.
A peaceful wind blows, and creates all the universe.
Wish all human beings know the bliss of inaction,
because attaining the inaction is coming home.
CHAN KHONG (1045 – 1100)

(COMMENT: Inaction is another name of Nirvana.)

27

 Diệu bản thênh thang rõ tự bày, 
 Gió hòa thổi dậy khắp ta-bà. 
 Người người nhận được vô vi lạc, 
 Nếu được vô vi mới là nhà. 

 (Diệu bản hư vô minh tự khoa, 
 Hòa phong xuy khởi biến ta-bà. 
 Nhân nhân tận thức vô vi lạc, 
 Nhược đắc vô vi thủy thị gia.) 
CHÂN KHÔNG Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Vô vi là một tên khác của Niết Bàn.)

28 Like an Echo

Live yourself a simple life.
Only the morality is your duty. 
If you want to say the good words, just insistingly tell others one saying:
When you see there is no self and others, the dust stops blowing; 
Day and night, up and down, there is no form to settle;
Like a reflection, like an echo, there is no trace to point out.
TRI

(COMMENT: All things are playing in your mind. But when you look around and you can not see the mind. You can not say there is no mind, because the consciousness arises and vanishes. You can not say there is something called mind, because there is no trace of it. Thoughts come and go just like illusions. Now try this: Keep silent for a day, or even one hour, and feel the environment around. You would feel that all the sounds you hear are not the normal sounds anymore; you feel that they are all echoes in your mind.) 

28

 Đạm bạc tự giữ 
 Chỉ đức là vụ. 
 Hoặc nói lời lành 
 Tha thiết một câu: 
 Lòng không bỉ ngã, 
 Đã dứt bụi mù, 

 Ngày đêm lên xuống, 
 Không hình khá trụ, 
 Như bóng như vang, 
 Không vết khá đến. 

 (Đạm nhiên tự thủ 
 Duy đức thị vụ. 
 Hoặc vân thiện ngôn 
 Quyền quyền nhất cú 
 Tâm vô bỉ ngã 
 Ký tuyệt hôn mai, 

 Nhật dạ trắc giáng, 
 Vô hình khả trụ. 
 Như ảnh như hưởng 
 Vô tích khả thú.) 
Thiền Sư TRÍ – Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Vạn pháp đang hiển lộng trong tâm bạn. Nhưng khi bạn nhìn quanh, và bạn không thể thấy được tâm. Bạn không thể nói không có tâm, vì thức vẫn sinh và diệt. Bạn không thể nói là có cái gì gọi là tâm, vì không có vết tích nào của nó. Các niệm đến và đi y hệt như ảo ảnh. Bây giờ hãy thử thế này: Hãy im lặng trong một ngày, hay ngay cả trong một giờ, và cảm nhận môi trừơng chung quanh. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả các âm thanh bạn nghe sẽ không còn là các thanh âm thường nữa; bạn cảm nhận rằng chúng đều là các tiếng vang trong tâm bạn.)

29 Wordless

Birth, aging, illness, death
are normal since infinite time.
While you want liberation, 
trying to untie only makes it tighter,
searching for Buddha deludes yourself more, 
and asking for meditation also misleads you.
Don’t pursue Buddha and Zen.
Tighten your lips – be wordless.
DIEU NHAN (1041 – 1113)

(COMMENT: Dieu Nhan was a Zen nun. She had another way to express the truth. She made this poem before her death, saying that the truth should be said with no words. Don’t cling to whatsoever, even to the meditation.)

29

 Sanh già bệnh chết 
 Xưa nay lẽ thường. 
 Muốn cầu thoát ra 
 Mở trói thêm ràng. 
 Mê đó tìm Phật, 
 Lầm đó cầu thiền. 
 Phật, thiền chẳng cầu, 
 Uổng miệng không lời. 
 (Sanh lão bệnh tử 
 Tự cổ thường nhiên 
 Dục cầu xuất ly 
 Giải phược thiêm triền. 
 Mê chi cầu Phật 
 Hoặc chi cầu thiền 
 Thiền, Phật bất cầu 
 Uổng khẩu vô ngôn.)
Ni Sư DIỆU NHÂN – Bản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Ngài Diệu Nhân là một Thiền Ni. Ngài có một cách khác để diễn tả thật tứơng. Ngài đã làm bài thơ này trứơc khi viên tịch, nói rằng thật tứơng nên chỉ ra bằng vô ngôn. Đừng trụ vào bất kỳ pháp nào, ngay cả trụ vào thiền định.)

30 Zen

After seeing the mind essence, you have to keep the precepts purely. How is “keeping the precepts purely”? That means in twelve hours, stop all involvement outwardly, and still your mind inwardly. 

Because the mind is still, you are peaceful while seeing a scene. Your eyes don’t slip outward when consciousness arises by the seen, and your consciousness doesn’t slip inward by the scene you see. The outward and the inward don’t interfere each other, so we call blockade. We say blockade, but it doesn’t mean “to block.” The senses of ears, nose, tongue, body and mind are just like that. 

That is called the Mahayana precepts, the unsurpassed precepts, also the unequalled precepts. All the monks, young or old, must keep the precepts purely like that.

Keeping the precepts firmly, then you practice Zen. The key of Zen is that you must drop all body and mind. First, while practicing the samatha meditation, you should often ask yourself some questions. Where did this body come from? Where did this mind come from? While the mind doesn’t really exist, where did the body come from? 
While body and mind are emptiness, where did all things come from? All things don’t really exist, because while there was no existence [at the beginning], where did existence come from? That existence was nonexistence, so there is no existence. A thing is not really a thing, then where does each thing depend on? If there is no where to depend on, then a thing is not a thing. This thing is not real, but also not unreal. 

When you realize the true nature, that is when you enter meditation. Practitioner should not become attached to meditating; meditation without a trace of meditation is called the unsurpassed meditation.

Moreover, practicing the thoai dau (Chinese: huatou) should be unbroken, constantly ceaseless without any pause, also without any overturned thought, without any turmoil and without any dull feeling. Your mind must be transparent just like a diamond rolling on a tray, and luminous just like a mirror on a frame…
PHAP LOA (1284 – 1330)

(COMMENT: Don’t be scared by the confusing questions. Zen Master Phap Loa wanted to generate the great doubt in your thinking. The great doubt may help you to attain great enlightenment. Some koans will push you into a great doubt, some won’t. A short koan is usually called thoai dau. You can practice thoai dau like this: Just say the name of a Buddha, and ask yourself that who just said that name, look in your mind to see that who just said that name, and you would fall into a great doubt. No thoughts can exist in the great doubt. Just only the great doubt exists while you are lying, sitting, standing and walking. This will help you to see the nature of the mind.)

30 Zen

Sau khi thấy tánh, phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong mười hai giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. 

Mắt không vì cái sở duyên của thức mà chạy ra, thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chun vào. Ra, vào không giao thiệp nên gọi là ngăn chận. Tuy nói ngăn chận mà không phải ngăn chận. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới nầy, dù Tiểu tăng cho đến bậc Đại tăng đều phải gìn giữ. 

Nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập Thiền. Cái yếu chỉ của Thiền định là thân tâm đều xả. Trước tập định tâm, thường tự suy xét: Thân này từ đâu mà đến? Tâm này từ đâu mà có? Tâm không thật có thì từ đâu có thân? 
Thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Pháp không thật có, vì không có cái có, cái có có đó từ đâu mà có? Cái có có đó đã không thì không có pháp có. Mỗi pháp chẳng phải pháp, thì mỗi pháp nương vào đâu ? Không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Pháp này không thật cũng chẳng phải không thật. Chứng được thật pháp, mới hay chứng nhập thiền. 

Người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dụng mà không có chỗ dụng, gọi là Thiền thượng thừa. 

Ngoài tham thoại đầu không cho gián đoạn, miên mật liên tục không có kẽ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử cũng không hôn trầm. Phải trong trẻo như viên ngọc lăn trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài…
PHÁP LOABản dịch HT Thanh Từ.

(BÌNH: Đừng sợ hãi vì các câu hỏi rắc rối. Thiền Sư Pháp Loa muốn khởi đại nghi tình trong bạn thôi. Đại nghi có thể giúp bạn đại ngộ. Vài công án sẽ đẩy bạn vào đại nghi, nhưng một số công án khác thì không. Một công án ngắn thường được gọi là thọai đầu. Bạn có thể tham thọai đầu như thế này: Hãy niệm tên của một vị Phật, và tự hỏi chính bạn rằng ai vừa thốt lên lời niệm đó, hãy nhìn vào tâm bạn để xem rằng ai vừa thốt lên danh hiệu đó, và bạn sẽ rơi vào đại nghi. Không có niệm nào xuất hiện được trong đại nghi. Chỉ có đại nghi hiện hữu trong khi bạn đang đi, đứng, nằm, ngồi thôi. Như thế sẽ giúp bạn thấy tánh của

Xem mục lục