Other (439)


TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308)

880

TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308)

Trần Nhân Tông là con đầu Trần Thánh Tông, sinh ngày 11 tháng Mười một năm Mậu ngọ (1258), lên làm vua từ năm Kỷ mão (1279). Niên hiệu là Thiệu Bảo ( 1279-1284) và Trùng Hưng (1285-1293).

Lúc còn trẻ có nhiều tên gọi : Khâm, Phật Kim, và Nhật Tôn. Sau khi mất thụy hiệu là Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là một trong những ông vua yêu nước và anh hùng. Ông đã có những chiến công lẫy lừng ở hai trong ba cuộc Kháng chiến chống quân Nguyên-Mông. Là người nổi tiếng là khoan hòa và nhân ái. Dưới triều đại ông, hai cuộc hội nghị nổi tiếng được ghi vào sử sách là hội nghị các tướng lĩnh ở Bình-than và hội nghị với các bô lão ở Diên-hồng để bàn mưu kế tỏ quyết tâm chống giặc. Ông đã chỉ huy Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải và các tướng lãnh để đẩy lui quân Nguyên-Mông.

Trần Nhân Tông còn là một nhà văn hóa ,ông là người dùng chữ Nôm đầu tiên ( tức là tiếng Việt, thay vì tiếng Hán, trong thơ văn và chiếu chỉ) , nhà thơ xuất sắc ở thế kỷ XIII. Ông đã sáng lập ra dòng Thiền Trúc Lâm ở Việt-nam, đáp ứng một nhu cầu sinh hoạt tinh thần cho người Việt đương thời.

Vào năm 1293, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con và nhận tước vị Thái thượng hoàng. Năm 1298, ông chính thức xuất gia và đi thuyết Pháp các nơi, chu du khắp đất nước, vào đến tận kinh đô nước Chiêm-thành rồi mới trở về lên tu ở núi Yên-tử, lấy pháp hiệu là Hương Vân Đại đầu đà hoặc gọi là Trúc lâm đại đầu đà, được người đương thời xưng tôn là Giác hoàng Điều ngự. Ông mất ngày 3 tháng Mười một năm Mậu-thân (1308) tại am Ngọa-vân trên núi Yên-tử.

Sau đây là 3 hội trong 10 hội của Cư Trần Lạc Đạo Phú.

TÍNH SÁNG

HỘI THỨ NHẤT

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng,
chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng,
được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc, ẩn non xanh,
nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng, hay liễu lục,
thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh,
soi mọi chỗ thiên hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt,
ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt, ước phi thăng,
đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh, về thượng giới,
thuốc thỏ còn đam.
Sách Dịch xem chơi,
yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu,
trọng long rồi trọng nữa hoàng kim.

HỘI THỨ HAI

Biết vậy!
Miễn được lòng rồi;
Chẳng còn phép khác.
Gìn tính sáng tính mới hầu an;
Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.
Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương;
Dứt hết tham sân, mới lảu lòng màu viên giác.
Tịnh độ là lòng trong sạch,
chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;
Di Đà là tính sáng soi,
mựa(chớ) phải nhọc tìm về Cực lạc.
Xét thân tâm, rèn tính thức,
há rằng mong quả báo phô khoe;
Cầm giới hạnh, địch vô thường,
nào có sá cầu danh bán chác.
Ăn rau ăn trái,
nghiệp miệng chẳng hiềm thuở đắng cay;
Vận giấy vận sồi(vải xấu), thân căn có ngại chi đen bạc.
Nhược chỉnh vui bề đạo đức,
nửa gian lều quý nửa thiên cung;
Dầu hay mến thuở nhân nghì,
ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.

HỘI THỨ BA

Nếu mà cốc(biết),
Tội ắt đã không.
Phép học lại thông.
Gìn tính sáng, mựa lạc tà đạo;
Thửa mình học, cho phải chính tông.
Chỉn(chỉ) bụt là lòng, xá (hãy) ướm hỏi đòi cơ Mã tổ;
Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng công.
Áng tư tài, tính sáng chẳng tham,
há vì ở Cánh Diều Yên Tử;
Rần thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển,
lọ chi ngồi am Sạn non Đông.
Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc
Sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ công.
Nguyền mong thân cận minh sư,
quả bồ đề một đêm mà chín;
Phúc gặp tình cờ tri thức,
hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông.

Trích “ Cư Trần Lạc Đạo Phú”

880

NHỮNG BÀI HỌC CỦA ĐỜI SỐNG

Hạnh phúc không phải là sự vắng mặt những vấn đề rắc rối, nó là khả năng giải quyết chúng._ Steve Maraboli💫 Quá khứ là một nơi để tham khảo, không phải

853
CÁI CHẾT KHIẾN SỰ SỐNG TRỞ NÊN KHẢ THI - Deepak Chopra

Deepak Chopra là tác giả của hơn 50 tựa sách được dịch ra 55 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm vô số best seller theo tạp chí New York Times, cả trong

975
Biết và không biết

Biết và không biết(VHPGO) Khi mới thành đạo, đức Phật đã nói: “Lạ thay tất cả chúng sanh đều có đức tính trí huệ của Như Lai mà bị vô minh che

12,081
VỀ MỘT BỨC TRANH CỦA PHẬT THÍCH CA - Nguyễn Tường Bách

Lời Ban Biên Tập:Để trả lời nghi vấn của một số độc gỉa TVHS về một bức tranh đen trắng vẽ Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế (khoảng năm

13,074
NÓI SỰ THẬT - Randy Pausch

Randy Pausch là giáo sư bộ môn Khoa học Máy tính. Tương tác Người – Máy và bộ môn Thiết kế tại Đại học Carnegie Mellon. Từ năm 1988- 1997, ông dạy

824
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc