Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

Mọi pháp trong Sanh Tử lẫn Niết Bàn đều vô tự tánh và như thế là huyễn. Nhưng sự bám chấp, lầm lạc và tư tưởng phân biệt của chúng sanh làm cho sự vật xuất hiện là thật. Để trừ sạch sự bám chấp và lầm lạc, người ta phải quan sát bản tánh Không của tất cả các pháp và học hỏi sự thực về huyễn hóa. Đây là nguyên lý tổng quát của tánh như huyễn.

Nguyên lý nền tảng của thực hành Yoga Thân Huyễn trong các Tantra có thể tóm gọn trong những lời sau : Trong thân người thô thiển do nghiệp báo vẫn thường trụ tinh túy thanh tịnh của Thân Phật, bị che dấu do sự bám chấp và lầm lạc của con người. Qua sự thực hành Định Yoga Thân Huyễn, những bám chấp và lầm lạc này sẽ dần dần được trừ sạch, và Trí Huệ minh-không được chứng ngộ. Kết quả là, những khí, kinh mạch và hạt thuộc sanh tử được tịnh hóa và thân người được chuyển hóa thành Thân Huyễn như-cầu-vồng của Phật quả.

Cốt lõi của Yoga Thân Huyễn là sự hiển lộ Ánh Sáng Bổn Nguyên và sự phóng chiếu liên tục của nó thành Thân Huyễn nhờ Tâm-Khí…

Trong thực hành này, thiền giả sẽ cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng không có gì thực sự hiện hữu. Kinh nghiệm này sẽ tiếp tục đi sâu cho đến khi người ta đạt đến Giác Ngộ viên mãn.

Xem mục lục