Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

Các đối tượng được hồi hướng là những giới đức bạn đã tích tập trong ba thời và giới đức bẩm sinh, là Phật tánh của chính bạn.

Những người nhận hồi hướng

Các giới đức này được hồi hướng cho tất cả vô lượng chúng sinh đầy khắp không gian. Đức Phật nói:

Giống như bầu trời không giới hạn,

Số lượng chúng sinh cũng bao la như thế;

Giống như hành động và phiền não của họ không giới hạn,

Những ước nguyện của ta đối với hạnh phúc của họ cũng bao la như thế.

Mục đích của hồi hướng

Tám mối bận tâm thế gian và bốn nguyên nhân của luân hồi sinh tử không phải là các đối tượng để đạt tới. Quả vị Thanh Văn và Độc Giác là những trạng thái của bậc Tiêu diệt Kẻ thù (A La Hán), nhưng ngay cả điều này cũng không phải là đối tượng để đạt tới. Đừng dừng lại ở A La Hán. Cái cần đạt tới là đấng Vajradhara (Kim Cương Trì) vĩ đại, trạng thái hợp nhất của tánh Không và đại lạc.

Vì thế hãy thực hiện sự hồi hướng cùng với trí tuệ cao quý hoàn toàn thoát khỏi ba phạm vi. Người thoát khỏi ba phạm vi, thấu suốt tánh Không của mọi hiện tượng thì không có khái niệm hóa, và không ước muốn kết quả. Những sự tự do này được kết hợp với trí tuệ cao quý không có đối tượng của chấp thủ. Điều này được diễn tả trong chương Hồi Hướng của Cờ Kim Cương:

Nhờ việc con hồi hướng giới đức bẩm sinh của tất cả chúng sinh và giới đức được tích tập do hành vi của mọi chúng sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cầu mong tất cả chúng sinh đạt được Phật quả.

Trong khi thực hiện hồi hướng, hãy quán tưởng các đối tượng của sự quy y, là những nhân chứng cho hồi hướng của bạn. Hãy quán tưởng rằng các ngài ở trước mặt bạn, tất cả đều hợp nhất khi yêu cầu việc thực hiện hồi hướng của bạn. Sau đó, hãy đọc bài cầu nguyện hồi hướng dakorma:

Con hồi hướng giới đức bẩm sinh của bản thân con và tất cả chúng sinh, cũng như các giới đức đã tích tập được  những gì do chúng con tích tập trong các cõi thế tục và siêu phàm, trong luân hồi sinh tử, và trong Niết bàn. Nhờ năng lực của những giới đức này, cầu mong con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được cấp bậc quý báu của Phật quả.

Nhờ thực hiện sự hồi hướng này, bạn sẽ đạt được bánh xe trang sức của trái quả vô tận (Phật quả); và sự thành tựu của bạn sẽ bất thối chuyển. Đức Phật nói về sự hồi hướng:

Như vậy, với mạn đà la trước mặt con, hãy ngồi với đôi bàn tay chắp lại nơi tim con; quán sát tất cả chúng sinh và cầu nguyện với một lòng bi mẫn không có đối tượng của sự chấp thủ.

Đức Phật Di Lặc nói trong Abhisamayālamkāra (Hiện quán Trang nghiêm):

Sự hồi hướng tối thượng đó,

Không có đối tượng của sự chấp thủ –

Đó là hành vi tối thượng,

Hồi hướng không lầm lỗi.

Hãy kiến lập tinh túy của quả bằng sự hồi hướng này.

Xem mục lục