Bài Viết (701)


THUẬN TÁNH TU - ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN

659

Nên biết, lối phát tâm này chuyển sang đặc biệt, vượt hơn lối phát tâm trước.
Vì rằng: Bồ-tát bắt đầu tu hành từ bực Thập-tín trở lên, đến đây đã gần mãn một vô số kiếp thứ nhất (sơ a tăng kỳ kiếp). Đối với pháp Chơn-Như, các vị này đã hiểu một cách sâu xa và phát-huy hiện tiền, việc tu hành của các ngài ra ngoài sự chấp tướng.
Vì biết thể tánh Chơn-Như của mình vốn không bỏn sẻn tham lam, nên Bồ-Tát tùy-thuận tu hạnh Bố-thí Ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như vốn không ô nhiễm, lìa tội lỗi bởi năm thứ dục lạc ở đời, nên Bồ-Tát tu hạnh Trì giới Ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như chẳng có sự khổ não, lìa sự giận dỗi, nên Bồ-Tát tùy thuận tu hạnh Nhẫn-nhục ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như vốn không có tướng thân tâm, lìa sự giải đải, Bồ-Tát tu hạnh Tinh-tấn ba-la-mật.
Vì biết Thể Chơn-Như vốn thường Định, Thể nó không loạn động, nên Bồ-Tát tùy thuận tu hành Thiền-Định Ba-la-mật.
Vì biết pháp-tánh Chơn-Như, thể nó sáng suốt, xa lìa vô-minh, nên Bồ-Tát tùy thuận tu hạnh Bát-Nhã ba-la-mật.

659

Kinh Bahiya Sutta

Kinh Bahiya Sutta Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang ngụ gần Savatthi, trong Vườn Jeta, ở tự viện của Anathapindika. Vào lúc đó, Bahiya Aùo Vỏ Cây đang ngụ

17,238
KHÔNG MỘT PHÁP ĐỂ LÀM - Nguyên Giác

Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu (1912-2016), vị  trụ trì quá cố của Chùa Tây Tạng Bình Dương, trong tuần lễ tròn

669
NIỆM PHẬT LÀ CHUYỆN MÌNH LÀM. VÃNG SANH LÀ CHUYỆN PHẬT LÀM - PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN (Sơ Tổ Của Tông Tịnh Độ Nhật Bản)

Thọ giáo và phát tâm không hẳn là cùng lúc, vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Trước đây có một vị sơn tăng hỏi tôi rằng: “Tôi học pháp

748
CHUẨN ĐỀ TAM MUỘI HÀNH PHÁP - VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH – NO.1481 (Tr.547 – Tr.555)

I.  KHUYẾN TU :Đại Đà La Ni này được chư Phật 3 đời đã nói, đang nói, sẽ nói mà Đức Thích Ca của Ta cũng nói như vậy nhằm giúp cho

1,536
Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ - Tác giả: Edward Conze - Hạnh Viên dịch

Nhiều lý thuyết siêu hình của Phật giáo tỏ ra xa vời, khó hiểu và khó tiếp cận đối với độc giả trung bình chưa được chuẩn bị để tiếp nhận chúng. Đó

11,010
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc