Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

Bài ca về những người hướng dẫn con đường

Jetsušn ở với năm đệ tử trong Động Răng Ngựa Đá Trắng tới khi thời tiết lạnh của mùa thu kéo đến. Những repa hỏi lama của họ : “Bây giờ là mùa thu. Chúng ta có nên gom góp lương thực cho việc thực hành trong mùa đông bằng cách đi khất thực đồ dự trữ không ? Làm như thế chúng ta có dịp giúp người khác thêm công đức. Và cũng vui thích sẽ có dịp được viếng tượng Đức Phật Quý Báu ở Kyirong.(15) Xin để chúng con đi.”

Vị lama trả lời họ : “ ‘Đức Phật Quý Báu’ thì hoàn toàn ở trong các con. Và cũng không tốt đẹp lắm cho những thiền giả phải đi khất thực. Bởi thế, hãy tiếp tục thực hành tám con đường kim cương này.” Và ngài hát bài ca này cho những repa trẻ trong Động Răng Ngựa Đá Trắng :

Hiện thân vinh quang của vua pháp giới,
Sự chữa lành tốt nhất cho bệnh tật của ba độc,
Con người tuyệt vời của Lhodrak –
Con xin đảnh lễ nhà dịch giả Marpa !

Răng Ngựa Đá Trắng, thành lũy của Trung Đạo,
Chỗ tụ hội cho những dakini cao thượng,
Nơi gợi hứng cho đức tin chân thành vào cổ nhân,
Chốn thực hành của lòng tự tin –

Trong chỗ tốt nhất của các chốn ẩn cư này
Hãy nhận một bài ca kinh nghiệm về trạng thái bổn nhiên.
Hãy nghe bài ca này, năm huynh đệ repa –
Những đứa con của thầy, Lodro, Shergon Dorje và những người khác.

Thức nền tảng, vĩnh cửu và bất biến dịch
Là người dẫn đường để thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Hạnh phúc thay cho người nào biết được sanh tử và niết bàn là bất nhị ;
Kỳ diệu thay, sự gieo trồng cho vụ mùa này !

Vị lama thiêng liêng, chân thực này
Là người dẫn đường để xua tan bóng tối vô minh.
Hạnh phúc thay cho người nào thấy lama như Phật ;
Kỳ diệu thay, sự chiêm ngưỡng và niềm tin bất tận này !

Chốn ẩn cư núi non này không phương hướng
Là người dẫn đường cho thiền định nuôi dưỡng.
Hạnh phúc thay cho người nào xem thân thể là chốn ẩn cư ;
Kỳ diệu thay sự an trụ bất động này !

Thế giới đối vật này xuất hiện với những giác quan
Là người dẫn đường để trau dồi tánh giác tự nhiên.
Hạnh phúc thay cho người nào hướng dẫn chúng vào kinh mạch trung ương ;
Kỳ diệu thay sự tràn ngập bởi lạc tỏa khắp thân tâm này !

Những giáo huấn này để chuyển di tâm thức
Là những người dẫn đường để vượt qua những thị kiến của bardo.
Hạnh phúc thay cho người nào có thể vượt qua với tánh Giác ;
Kỳ diệu thay sự hợp lưu này của quá khứ, hiện tại và tương lai !

Những hiện thân quý báu của tình thương và bi mẫn
Là những người dẫn đường cho sự cứu độ bình đẳng chúng sanh.
Hạnh phúc thay cho người nào được bao quanh bởi người chứng ngộ ;
Kỳ diệu thay sự cứu độ chúng sanh bằng hóa thân này !

Sự tu hành định thanh tịnh, không phóng dật này
Là người dẫn đường cho tánh Giác tinh khiết.
Hạnh phúc thay cho người nào biết cái hiện tiền là bất nhị ;
Kỳ diệu thay tánh Giác thanh tịnh như hư không này !

Cái áo vải này trên thân thể các con
Là người dẫn đường để chế phục những ngọn núi tuyết khắc nghiệt này.
Hạnh phúc thay cho người nào ngủ trần truồng trong tuyết ;
Kỳ diệu thay sự tự do với cả nóng lẫn lạnh này !

Bài ca này ta hát về tám con đường kim cương
Chính là một người dẫn đường tự nói lên như tiếng vang.
Hạnh phúc thay cho thiền giả nào nhớ bài ca kinh nghiệm này ;
Kỳ diệu thay âm thanh kim cương tự nói này.

Con dâng cúng bài ca tôn sùng này, hỡi lama thiêng liêng !
Xin hãy dự phần trong bữa tiệc âm thanh này, hỡi những dakini !
Hãy cất đi sự ngăn che của các ngươi, những loài phi nhân !
Hãy trông nom bài ca tốt lành này của lòng sùng mộ !

Khi ngài hát, hoa rơi xuống từ trời và mùi hương chưa từng có thơm đầy. Mỗi người trong năm đệ tử repa trải nghiệm một thị kiến khác nhau. Họ cùng nhau đảnh lễ và cúng dường một mạn đà la với yêu cầu tha thiết Mila ở lại với họ. Được cảm hứng bởi đức tin không thể kiềm chế được như vậy, những kinh nghiệm thuận lợi của thiền định cháy lên trong họ, và họ làm những cố gắng mới trong thực hành.
 

Mila hiến tặng bài ca tự phát về sự chứng ngộ này cho mọi thiền giả. Ngài mở đầu bằng một đoạn nói về sự thực hành Chỉ và Quán. Sau một đoạn xuất thần diễn tả sự tiến bộ tâm linh ngài đã đạt được từ thực hành ấy, Mila đóng lại bằng một số lời khuyên bảo trong hình thức châm ngôn.

Xem mục lục