Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (7)


Xem mục lục

(9). TRỊ UNG THƯ ĐỆ NHẤT

Sầu đâu cứt chuột lá tươi(1)

Đâm nhuyễn lượt nước uống mười chín thang

Ung thư hoặc bệnh đau gan

Tiểu đường, suy thận mười thang bớt liền

Bền tâm uống tiếp liên miên

Chỉ trong vài tháng bệnh liền hết ngay

Thuốc đắng đả tật mầu thay

Nhiều người uống hết nhờ ai mách giùm

Trên đây là thuốc gia truyền

Thần y Phật dược không tiền mà hay

 

 

Bà con cô bác nghe đây

 

        Cứu người thoát chết công dầy đức cao.


Xem mục lục