Bài Viết (701)


Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương (Anh & Việt)

971

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

Translated by the Buddhist Text Translation Society - Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành

Sutra in Forty-Two Sections

KINH TỰA

Preface

When the World Honored One had attained the Way, he thought, "To leave desire behind and to gain calmness and tranquillity is supreme." He abided in deep meditative concentration and subdued every demon and externalist.
In the Deer Park he turned the Dharma-wheel of the Four Noble Truths and took across Ajnata-kaundinya and the other four disciples, who all realized the fruition of the Way.
Then the Bhikshus expressed their doubts and asked the Buddha how to resolve them. The World Honored One taught and exhorted them, until one by one they awakened and gained enlightenment. After that, they each put their palms together, respectfully gave their assent, and followed the Buddha's instructions.

Sau khi Ðức Thế-Tôn thành Ðạo, Ngài suy nghĩ rằng: "Xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, là thù-thắng nhất!" Rồi Ngài trụ trong Ðại Thiền-định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc-dã, Ngài chuyển Pháp-luân Tứ Ðế, độ nhóm năm người của Tôn giả Kiều-Trần-Như đều chứng được Ðạo quả. Lại có thầy Tỳ-khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, cầu Phật dạy bảo sự tiến chỉ. Ðức Thế-Tôn ban giáo sắc khiến ai nấy đều được khai ngộ. Họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Ðức Thế-Tôn.

Chương 1 - Section 1
Leaving Home and Becoming an Arhat - Xuất Gia Chứng Quả

The Buddha said, "People who take leave of their families and go forth from the householder's life, who know their mind and penetrate to its origin, and who understand the unconditioned Dharma are called Shramanas. They constantly observe the 250 precepts, and they value purity in all that they do. By practicing the four true paths, they can become Arhats."
This is the first section of the Sutra in Forty-two Sections. It says that a Shramana can become an Arhat.

Ðức Phật dạy: "Những vị từ giả người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh, thấu hiểu pháp Vô-vi, được gọi là Sa-Môn. Họ thường xuyên hành trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tu hành bốn đạo hạnh chân chánh, nên được thành bậc A-la-hán.

"Các bậc A-la-hán đều có thể phi hành, biến hóa, có thọ mạng lâu dài tới cả khoáng kiếp và làm động trời đất nơi họ an trụ."

"Thứ đến là A-na-hàm. Khi bậc A-na-hàm mạng chung, linh-thần sẽ lên trên cõi thứ mười chín, và chứng được quả-vị A-la-hán."

"Thấp hơn Tư-đà-hàm. Bậc Tư-đà-hàm còn một lần lên và một lần trở lại nữa là đắc quả A-la-hán. Thấp nữa là Tu-đà-hoàn. Bậc Tu-đà-hoàn còn bảy lần sanh và bảy lần tử nữa mới chứng được quả vị A-la-hán. Ðoạn trừ ái dục thì cũng như chặt đứt tứ chi, không còn dùng lại nữa."

Chương 2

Eliminating Desire and Ending Seeking - Trừ Dục Vọng, Dứt Mong Cầu

The Buddha said, "Those who have left the home-life and become Shramanas cut off desire, renounce love, and recognize the source of their minds. They penetrate the Buddha's profound principles and awaken to the unconditioned Dharma. Internally they have nothing to attain, and externally they seek nothing. They are not mentally bound to the Way, nor are they tied to karma. They are free of thought and action; they neither cultivate nor attain certification; they do not pass through the various stages, and yet they are highly revered. This is the meaning of the Way."

Ðức Phật dạy: "Những người xuất gia làm Sa-môn đoạn dục, khứ ái, nhận biết nguồn tâm của mình, thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp Vô-vi. Họ trong không sở đắc, ngoài không sở cầu; tâm không ràng buộc nơi Ðạo, và cũng chẳng kết nên nghiệp. Họ không nghĩ họ làm, chẳng tu chẳng chứng, không trải qua các quả-vị mà tự nhiên lại cao tột bực. Ðó gọi là Ðạo!"

 

Chương 3

Severing Love and Renouncing Greed - Cắt Ðứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham

The Buddha said, "Shaving their hair and beards, they become Shramanas who accept the Dharmas of the Way. They renounce worldly wealth and riches. In receiving alms, they accept only what's enough. They take only one meal a day at noon, pass the night beneath trees, and are careful not to seek more than that. Craving and desire are what cause people to be stupid and dull."

Ðức Phật dạy: "Những vị cạo bỏ râu tóc làm bậc Sa-môn, thọ nhận Ðạo Pháp, từ bỏ của cải thế gian, khất thực chỉ nhận đủ dùng, giữa ngày ăn một bữa, dưới cội cây nghỉ một đêm, và thận trọng, không cầu mong nhiều hơn. Chính ái dục làm cho con người bị ngu tế vậy!"

 

Chương 4

Clarifying Good and Evil - Thiện, Ác Phân Minh

The Buddha said, "Living beings may perform Ten Good Deeds or Ten Evil Deeds. What are the ten? Three are done with the body, four are done with the mouth, and three are done with the mind. The three done with the body are killing, stealing, and lust. The four done with the mouth are duplicity, harsh speech, lies, and frivolousspeech. The three done with the mind are jealousy, hatred, and stupidity. Thus these ten are not in accord with the Way of Sages and are called the Ten Evil Deeds. To put a stop to these evils is to perform the Ten Good Deeds."

Ðức Phật dạy: "Chúng sanh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Những gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Thân có ba là sát, đạo, dâm. Miệng có bốn là nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Ý có ba là đố kỵ, sân hận và ngu si. Mười việc này không thuận với Thánh Ðạo, gọi là Thập Ác Hạnh. Nếu dứt được những việc ấy thì gọi là Thập Thiện Hạnh vậy."

 

Chương 5

Reducing the Severity of Offenses - Chuyển Nặng Thành Nhẹ

The Buddha said, "If a person has many offenses and does not repent of them, but cuts off all thought of repentance, the offenses will engulf him, just as water returning to the sea will gradually become deeper and wider. If a person has offenses and, realizing they are wrong, reforms and does good, the offenses will dissolve by themselves, just as a sick person who begins to perspire will gradually be cured."

Ðức Phật dạy: "Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!"

 

Chương 6

Tolerating Evil-doers and Avoiding Hatred - Nhịn Kẻ Ác Và Không Oán Hận

The Buddha said, "When an evil person hears about your goodness and intentionally comes to cause trouble, you should restrain yourself and not become angry or blame him. Then the one who has come to do evil will do evil to himself."

Ðức Phật dạy: "Khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và cố ý đến nhiễu loạn, các ông hãy tự ngăn dứt chứ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác."

 

Chương 7

Evil Returns to the Doer - Ở Ác Gặp Ác

The Buddha said, "There was a person who, upon hearing that I observe the Way and practice great humane kindness, intentionally came to berate me. I was silent and did not reply. When he finished abusing me, I asked, If you are courteous to people and they do not accept your courtesy, the courtesy returns to you, does it not?'

"It does,' he replied. I said, Now you are scolding me, but I do not receive it, so the misfortune returns to you and must remain with you. It is as inevitable as an echo that follows a sound, or as a shadow that follows a form. In the end you cannot avoid it. Therefore, be careful not to do evil.' "

Ðức Phật dạy: Có người nghe tiếng Phật giữ Ðạo và thực hành hạnh đại nhân từ, bèn cố ý đến mắng Phật. Phật làm thinh, chẳng đáp.

Khi người kia mắng xong, Phật hỏi: "Ông lấy lễ đãi người, người kia không nhận; lễ ấy có về lại ông chăng?"

Ðáp rằng: "Về lại!"

Phật bảo: "Nay ông mắng Ta nhưng Ta không nhận, ông tự đem họa về thân ông vậy Ồ như vang ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ làm điều ác!'"

 

Chương 8

Abusing Others Defiles Oneself - Gieo Gió Gặp Bão

The Buddha said, "An evil person who harms a sage is like one who raises his head and spits at heaven. Instead of reaching heaven, the spittle falls back on him. It is the same with someone who throws dust against the wind. Instead of going somewhere else, the dust returns to defile his own body. The sage cannot be harmed. Misdeeds will inevitably destroy the doer."

Ðức Phật dạy: "Kẻ ác hại người hiền, như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi nhằm mình; hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ mình; người hiền không hại được, mà họa tất diệt mình."

 

Chương 9

By Returning to the Source, You Find the Way - Về Nguồn Gặp Ðạo

The Buddha said, "Deep learning and a love of the Way make the Way difficult to attain. When you guard your mind and revere the Way, the Way is truly great!"

Ðức Phật dạy: "Học rộng, mến Ðạo, thì Ðạo ắt khó gặp. Giữ chí, thờ Ðạo, thì Ðạo kia rất lớn."

 

Chương 10

Joyful Charity Brings Blessings - Hoan Hỷ Bố Thí Tất Ðược Phước

The Buddha said, "When you see someone who is practicing giving, aid him joyfully, and you will obtain vast and great blessings."
A Shramana asked, "Is there an end to those blessings?"
The Buddha said, "Consider the flame of a single torch. Though hundreds and thousands of people come to light their own torches from it so that they can cook their food and ward off darkness, the first torch remains the same. Blessings, too, are like this."

Ðức Phật dạy: "Thấy người tu đạo bố thí mà hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn."

Có thầy Sa-môn hỏi rằng: "Phước ấy hết chăng?"

Ðức Phật đáp: "Ví như lửa của một cây đuốc, dù có vài trăm ngàn người ai nấy đều mang đuốc đến chia nhau mồi lấy lửa để về nấu ăn và xua tan bóng tối, thì ngọn đuốc kia vẫn y như cũ. Phước báo cũng như thế!"

 

Chương 11

The Increase in Merit Gained by Bestowing Food - Sự Gia Tăng Của Công Ðức Trong Việc Bố Thí Thức Ăn

The Buddha said, "Giving food to a hundred bad people is not as good as giving food to a single good person. Giving food to a thousand good people is not as good as giving food to one person who holds the Five Precepts. Giving food to ten thousand people who hold the Five Precepts is not as good as giving food to a single Srotaapanna. Giving food to a million Srotaapannas is not as good as giving food to a single Sakridagamin. Giving food to ten million Sakridagamins is not as good as giving food to a single Anagamin. Giving food to a hundred million Anagamins is not as good as giving food to a single Arhat. Giving food to one billion Arhats is not as good as giving food to a single Pratyekabuddha. Giving food to ten billion Pratyekabuddhas is not as good as giving food to a Buddha of the three periods of time. Giving food to a hundred billion Buddhas of the three periods of time is not as good as giving food to a single person who is without thoughts, without dwelling, without cultivation, and without accomplishment."

Ðức Phật dạy:

"Ðãi một trăm người ác ăn, không bằng đãi một người thiện ăn. Ðãi một ngàn người thiện ăn, không bằng đãi một người trì Ngũ-giới ăn. Ðãi một vạn người trì Ngũ-giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu-đà-hoàn ăn. Cúng dường một trăm vạn vị Tu-đà-hoàn, không bằng cúng dường cho một vị Tư-đà-hàm ăn. Cúng dường một ngàn vạn vị Tư-đà hàm, không bằng cúng dường cho một vị A-na-hàm ăn. Cúng dường một ức vị A-na-hàm, không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán ăn. Cúng dường ức vị A-la-hán, không bằng cúng dường cho một bậc Bích-Chi-Phật ăn. Cúng dường một trăm ức bậc Bích-Chi-Phật, không bằng cúng dường cho một đức Tam Thế Chư Phật ăn. Cúng dường một ngàn ức đức Tam Thế Chư Phật, không bằng cúng dường cho một đấng Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng ăn."

 

Chương 12

A List of Difficulties and an Exhortation to Cultivate - Nêu Ra Sự Khó Ðể Khuyên Tu

The Buddha said, "People encounter twenty different kinds of difficulties: It is difficult to give when one is poor. It is difficult to study the Way when one has wealth and status. It is difficult to abandon life and face the certainty of death. It is difficult to encounter the Buddhist sutras. It is difficult to be born at the time of a Buddha. It is difficult to be patient with lust and desire. It is difficult to see fine things and not seek them. It is difficult to be insulted and not become angry. It is difficult to have power and not abuse it. It is difficult to come in contact with things and have no thought of them. It is difficult to be vastly learned and well-read. It is difficult to get rid of pride. It is difficult not to slight those who have not yet studied. It is difficult to practice equanimity of mind. It is difficult not to gossip. It is difficult to meet a Good and Wise Advisor. It is difficult to see one's own nature and study the Way. It is difficult to teach and save people according to their potentials. It is difficult to see a state and not be moved by it. It is difficult to have a good understanding of  skill-in-means."

Ðức Phật dạy: "Người ta có hai mươi sự khó: 1) Bần cùng mà bố thí là khó; 2) Hào quý mà học Ðạo là khó; 3) Bỏ thân mạng ắt chết là khó; 4) Ðược thấy kinh Phật là khó; 5) Sanh gặp đời có Phật là khó; 6) Nhịn sắc, nhịn dục là khó; 7) Thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó; 8) Bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó; 9) Có thế lực mà không lạm dụng là khó; 10) Gặp việc mà vô tâm là khó; 11) Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó; 12) Dẹp trừ tánh ngã mạn là khó; 13) Chẳng khinh người chưa học là khó; 14) Thực hành tâm bình đẳng là khó; 15) Chẳng nói thị phi là khó; 16) Gặp được Thiện-tri-thức là khó; 17) Học Ðạo, thấy được tánh là khó; 18) Tùy duyên hóa độ người là khó; 19) Thấy cảnh mà không động là khó; 20) Khéo biết phương tiện là khó."

 

Chương 13

Questions about the Way and Past Lives - Hỏi Về Ðạo & Túc Mạng

A Shramana asked the Buddha, "By what causes and conditions can I know my past lives and understand the ultimate Way?"
The Buddha said, "By purifying your mind and preserving your resolve, you can understand the ultimate Way. Just as when you polish a mirror, the dust vanishes and brightness remains, so too, if you cut off desire and do not seek, you then can know past lives."

Một vị Sa-môn hỏi Phật: "Do nhân duyên gì mà được Tri-túc-mạng và hiểu thấu Ðạo cao tột?"

Ðức Phật dạy: "Tịnh tâm, thủ chí, thì có thể hiểu thấu Ðạo cao tột. Ví như lau gương, chùi hết cấu bẩn thì còn lại vẻ sáng; dứt lòng tham dục, không còn mong cầu, tất sẽ đắc Túc-mạng."

 

Chương 14

Asking about Goodness and Greatness - Hỏi Về Tánh Thiện Và Ðại

A Shramana asked the Buddha, "What is goodness? What is the foremost greatness?" The Buddha said, "To practice the Way and uphold the truth is goodness. To unite your will with the Way is greatness."
 

Một vị Sa-môn hỏi Phật: "Ðiều gì là thiện? Ðiều gì là tối đại?"

Ðức Phật dạy: "Thực hành Ðạo và giữ bề chân thật, là thiện. Chí và Ðạo hợp nhau, là đại."

 

Chương 15

Asking about Strength and Brilliance - Hỏi Về Sức Mạnh & Sáng

A Shramana asked the Buddha, "What is the greatest strength? What is the utmost brilliance?"
The Buddha said, "Patience under insult is the greatest strength, because people who are patient do not harbor hatred, and they gradually grow more peaceful and strong. Patient people, since they are not evil, will surely gain the respect of others.
"When the mind's defilements are gone completely, so that it is pure and untainted, that is the utmost brilliance. When there is nothing, from before the formation of the heavens and the earth until now, in any of the ten directions that you do not see, know, or hear; when you have attained omniscience, that may be called brilliance."

Sa-môn hỏi Phật: "Cái gì mạnh nhất? Cái gì sáng nhất?"

Ðức Phật dạy: "Nhẫn nhục mạnh nhất, vì chẳng mang lòng ác, lại được thêm an kiện. Kẻ nhẫn nhục không ác, tất được người đời tôn kính. Cấu bẩn trong tâm diệt hết, sạch không còn vết dơ, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương, không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe. Ðược Nhất-thiết Trí có thể gọi là sáng vậy."

 

Chương 16

Casting Aside Love and Attaining the Way - Bỏ ái Dục Tất Ðắc Ðạo

The Buddha said, "People who cherish love and desire do not see the Way. Just as when you stir clear water with your hand, those who stand beside it cannot see their reflections, so, too, people who are entangled in love and desire have turbidity in their minds, and therefore they cannot see the Way. You Shramanas should cast aside love and desire. When the stains of love and desire disappear, you will be able to see the Way."

Ðức Phật dạy: "Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Ðạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Ðạo. Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được Ðạo!"

 

Chương 17

When Light Arrives, Darkness Departs - Ánh Sáng Ðến, Bóng Tối Tan

The Buddha said, "Those who see the Way are like someone holding a torch who enters a dark room, dispelling the darkness so that only light remains. When you study the Way and see the truth, ignorance vanishes and light remains forever."

Ðức Phật dạy: "Người thấy được Ðạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối, bóng tối lập tức tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Học Ðạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn."

 

Chương 18

Thoughts and So Forth Are Basically Empty - Ý Niệm Và Mọi Thứ Vốn Là Không

The Buddha said, "My Dharma is the mindfulness that is both mindfulness and non-mindfulness. It is the practice that is both practice and non-practice. It is words that are words and non-words, and cultivation that is cultivation and non-cultivation. Those who understand are near to it; those who are confused are far away, indeed. It is not accessible by the path of language. It is not hindered by physical objects. If you are off by a hairsbreadth, you will lose it in an instant."

Ðức Phật dạy: " Pháp của Ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ; là làm, làm mà không làm; là nói, nói mà không nói; là tu, tu mà không tu. Kẻ biết thì gần, người mê thì xa; đường ngôn ngữ đứt hết, chẳng bị vật gì ràng buộc; sai đi một ly ắt mất trong khoảnh khắc."

 

Chương 19

Contemplating Both the False and the True - Quán Xét Cả Thật Lẫn Giả

The Buddha said, "Contemplate heaven and earth, and be mindful of their impermanence. Contemplate the world, and be mindful of its impermanence. Contem-plate the efficacious, enlightened nature: it is the Bodhi nature. With this awareness, one quickly attains the Way."

Ðức Phật dạy: "Quán trời đất, nghĩ là chẳng phải thường; quán thế giới, nghĩ là chẳng phải thường; quán linh-giác tức là Bồ-đề; hiểu được như thế thời đắc Ðạo rất chóng vậy."

 

Chương 20

Realize that the Self Is Truly Empty - Suy Ra Cái "Ta" Vốn Là Không

The Buddha said, "You should be mindful of the four elements within the body. Though each has a name, none of them is the self. Since they are not the self, they are like an illusion."

Ðức Phật dạy: "Nên nghĩ đến tứ đại trong thân, mỗi thứ tự nó có tên, không có cái nào là 'ta' cả. Cái 'ta' đã không có thì nó chỉ như huyễn như hóa mà thôi."

 

Chương 21

Fame Destroys Life's Roots - Danh Vọng Hại Người

The Buddha said, "There are people who follow emotion and desire and seek to be famous. By the time their reputation is established, they are already dead. Those who are greedy for worldly fame and do not study the Way simply waste their effort and wear themselves out. By way of analogy, although burning incense gives off fragrance, when it has burned down, the remaining embers bring the danger of a fire that can burn one up."

Ðức Phật dạy: "Người theo tình dục mà truy cầu thanh danh, khi thanh danh rỡ ràng thì thân đã chết rồi! Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học Ðạo, thì chỉ uổng công mệt xác. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi hương nhưng khi hương kia cháy hết, thì thứ lửa hại thân liền theo sau."

 

Chương 22

Wealth and Sex Cause Suffering - Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Ðau Khổ

The Buddha said, "People are unable to renounce wealth and sex. They are just like a child who cannot resist honey on the blade of a knife. Even though the amount is not even enough for a single meal's serving, he will lick it and risk cutting his tongue in the process."

Ðức Phật dạy: "Ðối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được; ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bửa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi."

 

Chương 23

A Family Is Worse than a Prison - Gia Ðình Còn Tệ Hơn Lao Ngục

The Buddha said, "People are bound to their families and homes to such an extent that these are worse than a prison. Eventually one is released from prison, but people never think of leaving their families. Don't they fear the control that emotion, love, and sex have over them? Although they are in a tiger's jaws, their hearts are blissfully oblivious. Because they throw themselves into a swamp and drown, they are known as ordinary people. Pass through the gateway! Get out of the defilement and become an Arhat!"

Ðức Phật dạy: "Người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa; há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn? Dẫu có cái họa sa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu; vượt qua được cửa ải này là bậc La-hán xuất trần."

 

Chương 24

Sexual Desire Obstructs the Way - Sắc Dục Chướng Ngại Ðường Ðạo

The Buddha said, "Of all longings and desires, there is none as strong as sex. Sexual desire has no equal. Fortunately, it is one of a kind. If there were something else like it, no one in the entire world would be able to cultivate the Way."

Ðức Phật dạy: "Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Ðạo được cả!"

 

Chương 25

The Fire of Desire Burns - Lửa Dục Ðốt Người

The Buddha said, "A person with love and desire is like one who carries a torch while walking against the wind: he is certain to burn his hand."

Ðức Phật dạy: "Người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay."

 

Chương 26

Demons from the Heavens Try to Tempt the Buddha - Thiên Ma Quấy Nhiễu Phật

The heaven spirit offered beautiful maidens to the Buddha, hoping to destroy his resolve. The Buddha said, "What have you skin-bags full of filth come here for? Go away, I've got no use for you."
Then the heaven spirit became very respectful and asked about the meaning of the Way. The Buddha explained it for him, and he immediately attained the fruition of Srotaapanna.

Thiên-thần hiến ngọc-nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Ðức Phật nói: "Những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Ði ngay! Ta chẳng dùng đâu."

Thiên-thần càng thêm kính nể và nhân đó hỏi Phật về ý Ðạo. Phật giảng nói xong, Thiên-thần liền đắc được quả Tu-đà-hoàn.

 

Chương 27

One Attains the Way after Letting Go of Attachments - Không Chấp Trước Tất Ðắc Ðạo

The Buddha said, "A person who follows the Way is like a floating piece of wood that courses along with the current. If it does not touch either shore; if people do not pluck it out; if ghosts and spirits do not intercept it; if it is not trapped in whirlpools; and if it does not rot, I guarantee that the piece of wood will reach the sea. If students of the Way are not deluded by emotion and desire, and if they are not caught up in the many crooked views, but are vigorous in their cultivation of the unconditioned, I guarantee that they will certainly attain the Way."

Ðức Phật dạy: "Người hành Ðạo ví như khúc gỗ dưới nước, theo dòng mà trôi. Nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, chẳng bị người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước xoáy giữ lại, cũng chẳng bị mục nát, Ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ ra đến biển. Người học Ðạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vạy quấy nhiễu, lại tinh tấn tu pháp Vô-vi; Ta cam đoan rằng người này tất sẽ đắc Ðạo."

 

Chương 28

Don't Indulge the Wild Mind - Ðừng Theo "Con Ngựa" Ý Niệm

The Buddha said, "Be careful not to believe your own mind; your mind is not to be believed. Be careful not to get involved with sex; involvement with sex leads to disaster. After you have attained Arhatship, you can believe your own mind."

Ðức Phật dạy: "Phải thận trọng, chớ tin ý ông; ý của ông không thể tin được. Phải thận trọng, chớ gần gũi sắc dục; gần gũi sắc dục tất sanh họa. Chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông."

 

Chương 29

Proper Contemplation Counteracts Sexual Desire - Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Ðược Sắc Dục

The Buddha said, "Be careful not to look at women, and do not talk with them. If you must speak with them, be properly mindful and think, am a Shramana living in a turbid world. I should be like the lotus flower, which is not stained by the mud.' Think of elderly women as your mothers, of those who are older than you as your elder sisters, of those who are younger as your younger sisters, and of very young girls as your daughters. Bring forth thoughts to rescue them, and put an end to bad thoughts."

Ðức Phật dạy: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ. Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: 'Ta là bậc Sa-môn sống ở đời ô trược, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế.' Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như con; rồi sanh lòng độ thoát thì mới diệt được niệm xấu."

 

Chương 30

Stay Far Away from the Fire of Desire - Lánh Xa Lửa Dục

The Buddha said, "People who cultivate the Way are like dry grass: it is essential to keep it away from an oncoming fire. People who cultivate the Way look upon desire as something they must stay far away from."

Ðức Phật dạy: "Người hành Ðạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu Ðạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa."

 

Chương 31

When the Mind Is Still, Desire Is Dispelled - Tâm Vắng Lặng, Dục Vọng Dứt

TThe Buddha said, "There was once someone who was plagued by ceaseless sexual desire and wished to castrate himself. The Buddha said to him, 'To cut off your sexual organ would not be as good as to cut off your mind. Your mind is like a supervisor: if the supervisor stops, his employees will also quit. If the deviant mind is not stopped, what good does it do to cut off the organ?'"

The Buddha spoke a verse for him:

   Desire is born from your intentions.
   Intentions are born from thoughts.
   When both aspects of the mind are still,
   There is neither form nor activity.

The Buddha said, "This verse was spoken by the  Buddha Kashyapa."

Ðức Phật dạy: "Có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm. Phật bèn bảo rằng: 'Ðoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như vị công-tào; nếu công-tào nghỉ, thì kẻ tòng sự đều nghỉ. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ích gì?'"

Ðức Phật vì đó mới nói bài kệ:

"Dục sanh từ ý ông,

ý do tư tưởng sanh.

Cả hai tâm vắng lặng,

Phi sắc cũng phi hành."

Ðức Phật dạy: "Bài kệ này là do Ðức Phật Ca-Diếp nói."

 

Chương 32

Emptying out the Self Quells Fear - Không Còn Cái "Ngã" Thì Hết Sợ Hãi

The Buddha said, "People worry because of love and desire. That worry then leads to fear. If you transcend love, what worries will there be? What will be left to fear?"

Ðức Phật dạy: "Người ta vì ái dục mà sanh lo, vì lo mà sanh sợ. Nếu xa lìa được ái dục thì còn gì để lo, còn gì để sợ?"

 

Chương 33

Wisdom and Clarity Defeat the Demons - Trí Huệ Và Sự Sáng Suốt Phá Tan Chúng Ma

The Buddha said, "People who cultivate the Way are like a soldier who goes into battle alone against ten thousand enemies. He dons his armor and goes out the gate. He may prove to be a coward; he may get halfway to the battlefield and retreat; he may be killed in combat; or he may return victorious.

"Shramanas who study the Way must make their minds resolute and be vigorous, courageous, and valiant. Not fearing what lies ahead, they should defeat the hordes of demons and obtain the fruition of the Way."

Ðức Phật dạy: "Người hành Ðạo ví như một người chiến đấu với muôn người; mang giáp ra cửa, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa đường rồi lui, hoặc chống cự đến chết, hoặc đắc thắng mà về.

Bậc Sa-môn học Ðạo phải giữ lòng bền vững và tinh tấn lướt tới, chẳng sợ cảnh trước, phá diệt bọn ma, chứng được Ðạo-quả."

 

Chương 34

By Staying in the Middle, One Attains the Way - Giữ Trung Dung Tất Ðắc Ðạo

One evening a Shramana was reciting the Sutra of the Teaching Bequeathed by the Buddha Kashyapa. The sound of his voice was mournful as he reflected remorsefully on his wish to retreat in cultivation. The Buddha asked him, "In the past when you were a householder, what did you do?"
He replied, "I was fond of playing the lute."
The Buddha said, "What happened when the strings were slack?"
He replied, "They didn't sound."
"What happened when they were too tight?"
He replied, "The sounds were cut short."
"What happened when they were tuned just right between slack and tight?"
He replied, "The sounds car-ried."
The Buddha said, "It is the same with a Shrama-na who studies the Way.

If his mind is harmonious, he can attain the Way. If he is impetuous about the Way, his impetuousness will tire out his body; and if his body is tired, his mind will become afflicted. If his mind becomes afflicted, then he will retreat from his practice. If he retreats from his practice, his offenses will certainly increase. You need only be pure, peaceful, and happy, and you will not lose the Way."

Có thầy Sa-môn ban đêm tụng kinh Di-Giáo của Phật Ca-Diếp, giọng nghe có vẻ buồn thảm, hối hận muốn thụt lùi.

Ðức Phật hỏi thầy: "Trước kia, ông ở nhà từng làm nghề gì?"

Ðáp rằng: "Thưa, con thích gảy đàn cầm."

Phật hỏi: "Dây đàn chùng thì sao?" Ðáp rằng: "Thưa, thì không rền vang được."

"Dây đàn căng thì sao"?" Ðáp rằng: "Thưa, thì âm thanh đứt đoạn."

"Chùng, căng vừa chừng thì sao?" Ðáp rằng: "Thưa, thì âm thanh phổ khắp."

Ðức Phật dạy: "Bậc Sa-môn học Ðạo cũng thế. Tâm, nếu giữ chừng mực thì Ðạo có thể chứng được. Ðối với Ðạo, nếu hấp tấp thì thân mỏi mệt; thân nếu mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não; ý nếu sanh phiền não thì hành liền thụt lùi; hành đã thụt lùi thì tội tất thêm lên. Chỉ có thanh tịnh, an lạc thì Ðạo mới không mất vậy!"

 

Chương 35

When One Is Purified of Defilements, the Brilliance Remains - Tẩy Sạch Cấu Bẩn, Chỉ Còn Vẻ Sáng

The Buddha said, "People smelt metal by burning the dross out of it in order to make high quality implements. It is the same with people who study the Way: first they must get rid of the defilements in their minds; then their practice becomes pure."

Ðức Phật dạy: "Như người luyện sắt loại bỏ chất cặn rồi làm thành đồ dùng thì đồ dùng được tinh hảo; người học Ðạo từ bỏ tâm cấu nhiễm thì hạnh liền thanh tịnh vậy."

 

Chương 36

The Sequence that Leads to Success - Sự Chuyển Ðổi Thù Thắng

The Buddha said, "It is difficult for one to leave the evil destinies and become a human being.
"Even if one does become a human being, it is still difficult to become a man rather than a woman.
"Even if one does become a man, it is still difficult to have the six sense organs complete and perfect.
"Even if the six sense organs are complete and perfect, it is still difficult for one to be born in a central country.
"Even if one is born in a central country, it is still difficult to be born at a time when there is a Buddha in the world.
"Even if one is born at a time when there is a Buddha in the world, it is still difficult to encounter the Way.
"Even if one does encounter the Way, it is still difficult to bring forth faith.
"Even if one brings forth faith, it is still difficult to resolve one's mind on Bodhi.
"Even if one does resolve one's mind on Bodhi, it is still difficult to be beyond cultivation and attainment."

Ðức Phật dạy: 1) "Người ra khỏi ác đạo, được làm người là khó; 2) đã được làm người, bỏ thân nữ được thân nam là khó; 3) đã được thân nam, sáu căn đầy đủ là khó; 4) sáu căn đã đủ, được sanh ra ở vùng trung tâm đất nước là khó; 5) đã sanh ra ở vùng trung tâm đất nước, gặp Phật ra đời là khó; 6) đã gặp Phật ra đời, lại được gặp bậc tu Ðạo là khó; 7) đã được gặp Ðạo, lại sanh lòng tin là khó; 8) đã sanh lòng tin, lại phát tâm Bồ-đề là khó; 9) đã phát tâm Bồ-đề, mà đạt đến chỗ vô tu, vô chứng là khó."

 

Chương 37

Staying Mindful of Moral Precepts Brings Us Close to the Way - Nhớ Nghĩ Ðến Giới Là Gần Với Ðạo

The Buddha said, "My disciples may be several thousand miles away from me, but if they remember my moral precepts, they will certainly attain the fruition of the Way.
"If those who are by my side do not follow my moral precepts, they may see me constantly, but in the end they will not attain the Way."

Ðức Phật dạy: "Phật tử ở cách Ta vài ngàn dặm mà nhớ nghĩ đến Giới của Ta, tất sẽ chứng được Ðạo quả; còn ở ngay bên phải bên trái Ta, tuy thường trông thấy Ta, nhưng chẳng y theo Giới của Ta, thì rốt cuộc sẽ không đắc được Ðạo."

 

Chương 38

Birth Leads to Death - Có Sanh Tất Có Diệt

The Buddha asked a Shramana, "How long is the human life span?" He replied, "A few days." The Buddha said, "You have not yet understood the Way."
He asked another Shramana, "How long is the human life span?" The reply was, "The space of a meal." The Buddha said, "You have not yet understood the Way."
He asked another Shramana, "How long is the human life span?" He replied, "The length of a single breath." The Buddha said, "Excellent. You have understood the Way."

Ðức Phật hỏi một vị Sa-môn: "Mạng người được bao lâu?"

Ðáp rằng: "Thưa, trong khoảng vài ngày."

Ðức Phật dạy: "Ông chưa hiểu Ðạo!"

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: "Mạng người được bao lâu?"

Ðáp rằng: "Thưa, trong khoảng một bữa ăn."

Ðức Phật dạy: "Ông chưa hiểu Ðạo."

Lại hỏi một vị Sa-môn khác: "Mạng người được bao lâu?"

Ðáp rằng: "Thưa, trong khoảng một hơi thở."

Ðức Phật dạy: "Lành thay! Ông đã hiểu Ðạo rồi vậy!"

 

Chương 39

The Buddha's Instructions Are Not Biased -Sự Dạy Bảo Vốn Không Phân Biệt

The Buddha said, "Students of the Buddha's Way should believe in and accord with everything that the Buddha teaches. When you eat honey, it is sweet on the surface and sweet in the center; it is the same with my sutras."

Ðức Phật dạy: "Người học Ðạo Phật, đối với những lời Phật nói đều phải nên tín thuận. Ví như ăn mật, trong ngoài đều ngọt; kinh điển của Ta cũng vậy."

 

Chương 40

The Way Is Practiced in the Mind - Tâm Phải Thực Hành Theo Ðạo

The Buddha said, "A Shramana who practices the Way should not be like an ox turning a millstone. Such a one walks the Way with his body, but his mind is not on the Way. If the mind is concentrated on the Way, what further need is there to practice?"

Ðức Phật dạy: "Bậc Sa-môn hành Ðạo đừng như con trâu kéo xay, tuy thân hành Ðạo nhưng tâm lại chẳng theo Ðạo. Nếu tâm theo Ðạo thì cần gì hành Ðạo?"

 

Chương 41

A Straight Mind Gets Rid of Desire - Ngay Thẳng Dứt Trừ Dục Vọng

The Buddha said, "One who practices the Way is like an ox pulling a heavy load through deep mud. The ox is so extremely exhausted that it dares not glance to the left or right. Only when it gets out of the mud can it rest. The Shramana should regard emotion and desire as being worse than deep mud; and with an undeviating mind, he should be mindful of the Way. Then he can avoid suffering."

Ðức Phật dạy: "Người hành Ðạo ví như con trâu chở nặng đi trong bùn sâu. Trâu hết sức mỏi mệt, chẳng dám nhìn phải ngó trái; ra khỏi chỗ bùn lầy rồi mới được thư thả. Bậc Sa-môn phải quán tưởng tình dục còn hơn cả bùn lầy. Phải trực tâm niệm Ðạo thì mới có thể thoát được sự khổ."

 

Chương 42

Understanding that the World Is Illusory - Hiểu Ðược Cõi Ðời Là Hư Huyễn

The Buddha said, "I look upon royalty and high positions as upon the dust that floats through a crack. I look upon treasures of gold and jade as upon broken tiles. I look upon fine silk clothing as upon cheap cotton. I look upon a great thousand-world universe as upon a small nut kernel. I look upon the waters of the Anavatapta Lake as upon oil used to anoint the feet."

Copyright © Buddhist Text Translation Society
Proper Use, Terms, & Conditions

Ðức Phật dạy: "Ta xem ngôi vị Vương, Hầu như bụi qua kẽ hở; xem vàng ngọc quý báu như ngói gạch vỡ; xem y phục bằng tơ lụa như vải thô; xem đại thiên thế giới như một hạt ha; xem nước hồ A-nậu như dầu thoa chân.

"Xem môn phương tiện như đống châu báu hóa hiện; xem Vô-thượng Thừa như giấc mộng vàng lụa; xem Phật Ðạo như hoa trước mắt; xem Thiền Ðịnh như trụ Tu-di; xem Niết-bàn như ngày đêm đều thức; xem sự đảo và chánh như sáu con rồng múa lượn; xem sự bình đẳng như một chân-địa; xem sự hưng hóa như cây cối bốn mùa."

 

Hết chương 42 trọn bộ

971

BẬC TRƯỞNG LÃO - Thích Quảng Tánh

BẬC TRƯỞNG LÃO  Thích Quảng Tánh  Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà. Rồi Bà la môn Kandaràyana đi đến, thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna như sau:Tôi có nghe,

17,320
TRUNG QUÁN LUẬN - QUÁN VỀ DUYÊN

Chư pháp bất tự sinh, diệc bất tùng tha sinh.Bất cộng bất vô nhân, thị cố tri vô sinh.Tất cả hiện hữu (bhava) đều không sinh từ chính nó (svatah), không sinh

1,235
THIỀN ĐỊNH - Chogyam Trungpa (28/2/1939 - 4/4/1987)

Trích trong Thiền Thực Hành của Chogyam Trungpa             Thiền là một chủ đề rộng lớn và đã phát triển qua nhiều thời đại cùng các biến thể giữa các truyền thống tôn

14,251
Khái Quát Những Tiền Đề Tư Tưởng Triết học Phật Giáo Việt Nam Giai Đoạn Lý-Trần - Tác giả: Th.S. Đỗ Ngây (Thích Thông Thức)

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh         Trong khoảng 1000 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo dung hợp văn hoá bản địa, góp phần vào

20,152
DỨT SẠCH MỌI KHỔ ĐAU - Ni Sư Ayya Khema

Hãy kết giao với bạn lành,Những người sống trong sạch, không lười nhácLời chỉ giáo đầu tiên, về những người bạn tâm linh, là một chủ đề thường xuất hiện trong giáo

18,218
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc