Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

WEIRD THING

I have a weird thing –
not blue, not yellow, not black, not red, not white.
Both monks and laypersons who like birth and dislike death are all the outlawed.

They don’t know that birth and death 
though different paths, are simply gain and loss.
If you say birth and death are different trails, 
you cheat both Sakyamuni and Maitreya.

If you know birth and death, death and birth, 
then you understand where I dwell.
You all, Zen practitioners and future learners, 
should not accept patterns and guidelines.

GIOI KHONG (circa 12th century)

NOTE: Patterns and guidelines are the finger pointing toward the moon, not the moon one wishes to see. If you don’t have guidelines, you don’t know how to practice Zen. However, if you treat the guidelines as truth, you will never understand the mind teachings. This is the gateless gate, and also the pathless path.

How can we get into the gateless gate? If you think that you have to follow a method or a technique, you already get in a wrong way of meditation. All the methods and techniques are products of the past. When you mindfully live the reality of the present, your mind has to throw away all products of the past, wish nothing for the future, and cling to nothing in the present. Live mindfully and urgently the reality like that in every moment of your life. Just think that the next coming moment is death, and you have no time to waste. Every moment in your life will become the moment of the unknown and unbounded.        

--- ---

VIỆC KỲ ĐẶC   

Ta có một việc kỳ đặc,  
Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng. 
Cả người tại gia, xuất gia, 
Thích sanh, chán tử là giặc. 

Chẳng rõ sanh tử khác đường, 
Sanh tử chỉ là được mất. 
Nếu cho sanh tử khác đường, 
Lừa cả Thích-ca, Di-lặc. 

Ví biết sanh tử, sanh tử, 
Mới hiểu lão tăng chỗ náu,
Môn nhân, hậu học, các người, 
Chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. 

GIỚI KHÔNG (khoảng thế kỷ 12) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Tất cả khuôn mẫu pháp tắc là ngón tay để chỉ, không phải mặt trăng mà bạn muốn thấy. Nếu bạn không có các hướng dẫn đó, bạn không biết làm sao tập Thiền. Nhưng khi bạn bám chấp vào nó như chân lý, bạn sẽ không bao giờ hiểu được pháp môn tâm tông này. Đây là cửa không cửa, và cũng là đường đi không có đường đi.

Cách nào để vào được cửa không cửa? Nếu bạn nghĩ rằng bạn phải tập theo một phương pháp hay kỹ thuật, bạn đã đi sai đường thiền rồi. Tất cả phương pháp và kỹ thuật đều là sản phẩm của quá khứ. Khi bạn tỉnh thức sống cái thực tại ở đây và bây giờ, tâm bạn phải quăng bỏ hết các sản phẩm quá khứ, không mơ mộng gì cho tương lai, và không dính mắc gì trong hiện tại. Hãy sống tỉnh thức và khẩn cấp cái hiện tiền như thế trong từng khoảnh khắc trong đời bạn. Hãy nghĩ rằng khoảnh khắc kế tiếp chính là cái chết, và bạn không còn thời gian để bỏ phí nữa. Từng khoảnh khắc trong đời bạn sẽ trở thành khoảng khắc của những cái chưa từng biết và không hề có giới hạn.

Xem mục lục