Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Bản Dịch Từ Tiếng Tây Tạng Sang Anh Ngữ Của Konchog Tenzin
- Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa -

TTT -38-2547/04-2004

Bản Hiệu đính 5/2006 có thêm [Lời Cảm Tạ]

VIÊN NGỌC NHƯ Ý
SỰ THỰC HÀNH GURU YOGA THEO TRUYỀN THỐNG LONGCHEN NYINGTHIG
Dilgo Khyentse Rinpoche - Shambhala Publishers, 1988

  DILGO KHYENTSE
Shambhala Publishers - (Theo Amazon)

 Nguyên Tác:
THE WISH-FULFILLING JEWEL
THE PRACTICE OF GURU YOGA ACCORDING TO
THE LONGCHEN NYINGTHIG TRADITION
DILGO KHYENTSE
Shambhala Publishers, 1988

Xem mục lục