Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Cầu Nguyện để Giải Thoát Khỏi 
Lối Đi Nguy Hiểm của Bardo

Kính lễ chư guru, yidam và dakini,
với tình thương bao la, nguyện các ngài dẫn dắt chúng con trên con đường. 

Vì mê mờ con lạc lõng trong luân hồi sanh tử,
giờ đây trên con đường ánh sáng không phóng dật của nghiên cứu, tư duy và thiền định,
nguyện chư guru của dòng phái thiêng liêng đến trước mặt con,
những vị phối hợp của các ngài, chúng hội chư dakini ở đàng sau con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì vô minh dày đặc con lang thang trong luân hồi sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang minh của Pháp Giới Thể Tánh Trí,
cầu xin đức Phật Tỳ Lô Giá Na đi trước mặt con,
người phối hợp của ngài là Hoàng Hậu Hư Không Kim Cương đi phía sau con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì thù hận cao độ con lang thang trong sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang minh của Đại Viên Cảnh Trí,
cầu xin đức Phật Kim Cương Tát Đỏa đi trước mặt con,
người phối hợp của ngài, đức Phật Mẫu Locana đi sau lưng con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì kiêu mạn quá mức con lang thang trong sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang minh của Bình Đẳng Tánh Trí,
cầu xin đức Phật Bảo Sanh đi trước mặt con,
người phối hợp của ngài, đức Phật Mẫu Mamaki đi sau lưng con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì tham muốn quá độ con lang thang trong sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang minh của Diệu Quan Sát Trí,
cầu xin đức Phật A Di Đà đi trước mặt con,
người phối hợp của ngài là Phật Mẫu Pandaravasini đi sau lưng con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì ganh tỵ mãnh liệt con lang thang trong sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang minh của Thành Sở Tác Trí,
cầu xin đức Phật Bất Không Thành Tựu đi trước mặt con,
người phối hợp của ngài là Phật Mẫu Samaya-Tara đi sau lưng con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì những xu hướng vô ý thức mạnh mẽ con lang thang trong sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang minh của trí huệ vốn sẵn,
cầu xin những bậc điều ngự vidyadhara đi trước mặt con,
người phối hợp của các ngài chúng dakini đi sau lưng con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Vì những phóng tưởng mê lầm mãnh liệt con lang thang trong sanh tử,
giờ đây nương vào con đường ánh sáng bỏ đi mọi sợ hãi,
cầu xin Chư Vị Thiêng Liêng, bình yên và xung nộ, đi trước mặt con,
chúng hội dakini, Nữ Chúa của Hư Không, đi sau lưng con ;
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm
và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. 

Xin cho không đại không khởi lên như một kẻ thù,
nguyện con thấy được Cõi của đức Phật màu xanh.
Xin cho thủy đại không khởi lên như một kẻ thù,
nguyện con thấy được Cõi của đức Phật màu trắng.
Xin cho địa đại không khởi lên như một kẻ thù,
nguyện con thấy được Cõi của đức Phật màu vàng.
Xin cho hỏa đại không khởi lên như một kẻ thù,
nguyện con thấy được Cõi của đức Phật màu đỏ.
Xin cho phong đại không khởi lên như một kẻ thù,
nguyện con thấy được Cõi của đức Phật màu lục.
Xin cho cầu vồng của các đại không khởi lên như những kẻ thù,
nguyện con thấy được những cõi của tất cả chư Phật.
Xin cho những âm thanh, ánh sáng và tia sáng không khởi lên như những kẻ thù,
nguyện con thấy được vô số cõi của những Bậc Bình Yên và Xung Nộ.
Xin cho con biết tất cả âm thanh là âm thanh của tự con,
xin cho con biết tất cả ánh sáng là ánh sáng của tự con,
xin cho con biết tất cả tia sáng là tia sáng của tự con.
Xin cho con biết một cách tự nhiên bardo là chính con,
nguyện con đạt được những cõi giới của Ba Thân.

Xem mục lục