Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Chương VII

Chuyển Sinh Tử Và Niết Bàn
Trở Về Cùng Nền Tảng


Dorje_Drolod


Sau một thời gian dài , tôi đi đến quyết định để kết luận về sự không hiện hữu . Tuy nhiên , dù đã hiểu mọi hiện tượng hình tướng trong thế giới là trống không . Nhưng vẫn còn nhiều phần nhánh của tánh Không vẫn có vẻ như vô ký . Vào lúc đó , tôi gặp Dorje Drolod tối thượng cao cả trong một thị kiến . Ngài đang tụng chữ “ Hum ” phát lộ sinh tử và Niết bàn cũng là sự phô diễn của tánh Không .

Lúc đó tôi nói : “ Thưa bổn tôn đặc biệt của con, bậc trọn hảo và tối thượng ! . Về mặt trí thức con hiểu Sinh tử và Niết bàn là tánh Không . Nhưng tánh Không này vẫn vô ký . Vì nó không lợi lạc không tác hại . Như vậy là sao ? ” . Bổn tôn trả lời :

“ Hỡi người có đạo tâm ;
Chúa tể của hư không .
Hãy chuyển tất cả Sinh tử và Niết bàn về tánh Không ;
Hãy chuyển tánh Không về bản tánh của mình .
Hãy chuyển bản tánh nhất như của mình về nền tảng của hiện thể ;
Hãy chuyển Sinh tử và Niết bàn thành trò phô diễn của nền tảng .
Hãy chuyển Sinh tử và Niết bàn là một ;
Về  nền tảng nhất như của hiện thể ! .

Những phản chiếu của tinh tú trong đại dương là trò phô diễn của đại dương ;
Hư không là thai tạng của thế giới như đồ chứa đựng và những cái chứa đựng .
Thật tánh của thực tại xuyên thấm và trải rộng trùm khắp sanh tử và niết bàn ;
Hãy hiểu bản chất của những thí dụ và những gì chúng hiển nghĩa .
Như thế ,
Con sẽ trở thành một thiền giả trùm khắp toàn bộ Sinh tử và Niết bàn ” .

Với những lời này, ngài biến mất.

 
Xem mục lục