Bài Viết (701)


KINH PHẬT THUYẾT DI LẶC HẠ SINH

635

Đức Di-Lặc nói pháp cho các đệ tử: “Tỳ-khưu các ông, hãy quán tưởng tư duy về vô thưòng, tưởng về sướng mà có khổ, tưởng về cho là ngã mà thật ra là vô ngã, tưởng về thực có mà là không, tưởng về sắc biến hoại, tưởng về bầm xanh, tưởng về trương phình, tưởng ăn không tiêu, tưởng về máu nồng, tưởng về tất cả những gì không đáng ưa thích của thế gian. Sở dĩ như thế là vì Tỳ-khưu phải biết mười thứ tưởng ấy đều do Thích-Ca-Văn Phật thuyểt cho các ông trong quá khứ, khiến cho tận hết hữu lậu, tâm đắc giải thoát. (1) Hoặc trong chúng này là các đệ tử của Thích-Ca-Văn Phật trong thời quá khứ từng tu phạm hành nên đến nơi Ta; (2) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng cúng dường Tam Bảo nên đến nơi Ta, (3) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật trong khoảng búng tay từng tu gốc thiện nên đến nơi Ta; (4) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng hành bốn tâm bình đẳng nên đến nơi Ta; (5) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng thọ trì năm giới, ba pháp tự quy y nên đến nơi Ta; (6) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng dựng chùa miếu thần nên đến nơi Ta; (7) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng sửa sang chùa cũ nên đến nơi Ta; (8) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng thọ bát quan trai pháp nên đến nơi Ta; (9) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng hương hoa cúng dường nên đến nơi Ta; (10) hoặc nơi Phật kia từng nghe pháp cảm thương rơi lệ nên đến nơi Ta; (11) hoặc nơi Thích-Ca-Văn Phật từng chuyên ý nghe thọ pháp nên đến nơi Ta; (12) hoặc từng suốt đời khéo tu_phạm hạnh nên đến nơi Ta; (13) hoặc từng viết, chép, đọc, tụng nên đến nơi Ta; (14) hoặc từng thừa sự cúng dường nên đến nơi Ta”. Bấy giờ Di-Lặc mới nói kệ này:

Tăng ích đức giới, nghe,
nghiệp thiền và tư duy,
hoặc khéo tu phạm hạnh,
nên đến nơi chỗ Ta.

Chăm, cho, phát tâm vui
Tu hành gốc nguồn tâm,
ý không bấy nhiêu tưởng,
đều lại đến nơi Ta.

Hoặc phát tâm bình đẳng
thừa sự các chư Phật,
cúng cơm dâng Thánh chúng,
đếu lại đến nơi Ta.

Hoặc tụng giới, khế kinh,
khéo tu, nói cho người,
sáng rực rỡ gốc pháp,
nay lại đến nơi Ta.

Thích chủng khéo giáo hóa,
cúng đường các xá lợi,
thừa sự Pháp, cúng dường,
nay lại đến nơi Ta.

Nếu ai ghi, chép Kinh,
tuyên rao trên lụa nõn,
ai có cúng đường Kinh,
đều lại đến nơi Ta.

Lụa là cùng các vật
cúng dường nơi chùa tháp,
tự xưng “Nam-mô Phật”
đều lại đến nơi Ta.

Cúng dường nơi hiện tại
Chư Phật và quá khứ,
Thiền định chính, bình đẳng,
Cũng không có tăng, giảm.

Thế nên nơi Phật, Pháp
thừa sự chư Thánh chúng,
chuyên tâm sự Tam Bảo
ắt đến chốn Niết Bàn. 📚

Tây Tấn, Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ Hán dịch
Tỳ Khưu Nhất Chân Việt dịch

OM MAITRI MAHA MAITRI MAITRIYE SVAHA

635

ĐIỀU KHẨN YẾU SAU KHI MÃN PHẦN - Trích Niệm Phật Thập Yếu của HT Thích Thiền Tâm

Khi Tắt Hơi Cho Đến Lúc Truy Tiến        Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên

20,900
Vô niệm của Lục tổ Huệ Năng - Nguyễn Thế Đăng

1. Tâm vô niệmLuận Đại thừa Khởi tín của ngài Mã Minh nói:“Thể của tâm lìa tất cả niệm, nghĩa là vốn vô niệm. Nó như hư không, không chỗ nào mà

17,415
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Việt dịch: Sư Bà Hải Triều Âm

Pháp môn Niệm Phật ước lược có hai: phổ niệm và chuyên niệm. Kinh Quán Phật Tướng Hải và kinh Phật Bất Tư Nghì Cảnh Giới dạy phổ niệm. Kinh A Sơ

1,138
NGỘ CHỈ TUỲ THUỘC VÀO SỰ KHAO KHÁT CỦA ÔNG - THIỀN SƯ NHẬT BẢN BẠT ĐỘI (1327-1387)

Một người hỏi: “Dù người ta thực hành Đạo, nếu nó không biết đọc một chữ chắc chắn nó sẽ vào đường xấu. Chẳng hạn dù nó đạt đến giác ngộ, không

685
BỐN DẤU ẤN PHẬT PHÁP - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hồng Như dịch

BỐN DẤU ẤN PHẬT PHÁP Đức Đạt Lai Lạt Ma Hồng Như dịchVậy thuyết vô ngã chính là trọng tâm của Phật giáo. Nói cho thật chính xác, quan điểm Phật giáo

12,163
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,284
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,716
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,623
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,392
Chùa Việt
Sách Đọc