Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục
Chương 14

Phát Thệ Nguyện Bồ Tát Đạo

Mô Phỏng : 
Xin Mời Vào Trường Công Đức
 
Bây giờ , chúng ta hình thành nguyện vọng tỉnh thức và vun trồng Bồ đề tâm - Nguồn tử tế và những lợi lạc ngoại hạng . Để thực hiện , chúng ta cần có thật sự tình cảm được vị thầy - Lãnh Chúa của sự hiền triết - Đức Phật Shakyamuni hiện diện . Như thế hãy mô phỏng đức Phật bao quanh bởi mười sáu đại hộ pháp đã bảo tồn và trao truyền những giáo huấn của ngài . Bảy trưởng giáo nối nghiệp và tất cả những ai đã tập huấn trên con đường - Hội đồng những Bồ tát : Maitreya và Manjushri , cũng như những vị Đại đạo sư Ấn độ : Nagarjuna , Aryadeva , Budhapalita , Chandrakirti , Shantideva , Asanga , Vasubandhu , Vimuktisena , Gunaprabha , Shakyaprabha,  Dignana và Dharmakirti .
Tất cả những đại nhân vật này với những tác phẩm theo thời gian luôn dùng để tham khảo . Và đã cho phép những giáo huấn này tồn tại hơn hai ngàn năm . Giờ đây chúng ta hãy xem tất cả đều là những môn đồ ngoại hạng của đức Phật . Trong đó phải kể đến Sáu Trang Sức và Hai tối ưu  . Chúng ta cũng cần biết ơn hai luận cứ tuyệt vời này thật sự đang hiện diện với chúng ta .
Chúng ta gặp gở ở đây những vị thầy sáng lập Phật học Tây tạng : Đức vua nhân từ - Vua Pháp Trisongdétsen , đại bác học Shantarakshita , Guru Padmashambhava và hai mươi lăm thị giả . Đồng thời cũng lồng vào những đạo sư của những trường phái mới - Truyền thống cổ Kadampa : Atisha và hai đệ tử Ngok Lekpé Shérab và Dromtön Gyalwé Joungné , ba anh em tâm linh của truyền thống Kadampa - Potowa Rinchen Sel , Chengawa Tsultrim Bar và Phouchoungwa Zhönou Gyaltsen .
Như những người khác ; đạo sư của trường phái Kagyu Mahamoudra - Marpa , Milarépa , Gampopa và những môn đồ ; đạo sư của trường phái Sakya - Trước tiên là : Năm sáng lập cha , Ba bạch y , Sachen Künga Nyingpo , Sönan Tsemo và Jetsün Dragpa Gyaltsen , Sakya Pandita và Chögyal Pagpa . Và tất cả những đại sư khác của dòng những giáo huấn Lamdré - Đạo sư những truyền thống Kadampa mới - Ganden hay Guéloug với Ngài Songkhapa , môn đồ Khédroup Jé và Gyaltsab Jé và những đạo sư khác của dòng này . Chúng ta mô phỏng tất cả họ đều hiện diện ở đây với mình . Đồng thời , cũng mô phỏng tất cả sinh vật quanh chúng ta tràn ngập toàn thể không gian : Hằng hà chúng sinh như chúng ta chỉ mong mỏi hạnh phúc và thoát khổ . Những sự mô phỏng này nên thật rõ ràng .
Hãy đại diện cho những Ngài Vinh Quang và những thừa kế tâm linh , chư Phật và Bồ tát .Nhận định những đức tính tỏa ra từ hình tướng , lời và tâm thức tỉnh thức của họ và để lòng xác tín vào sự chiến thắng . Sau đó vì tình cảm xúc động bởi những vể đẹp đây oai nghi . Chúng ta bị niềm cảm hứng hứng chinh phục . Nên tự đặt cho mình những câu hỏi :
 
Nếu tôi có sẳn những đức tính này ? .
Nếu tất cả chúng sinh đã từng là mẹ tôi trong quá khứ ;
sở hữu được những đức tính này ? .
Nếu điều này có thể ở nơi họ có phải quá tuyệt vời hay không ? .
 
Như thế hãy cảm nhận niềm nội hỉ và tâm nhiệt huyết gợi ra cho bạn . Nghĩ đến tất cả chúng sinh với niềm đau khổ riêng . Vậy hãy để tình thương và lòng từ phát sinh trong chúng ta . Hãy mô phỏng tất cả những điều này thật sáng tỏ khi bạn muốn .
 
Bảy Cầu Nguyện
 
Hãy lưu ý , chúng ta tụng đọc bảy cầu nguyện để đi vào những sự tích lũy và sự tịnh hóa những gì làm che mờ trước khi phát thệ nguyện phát triển Bồ đề tâm . Để yêu cầu trao truyền thệ nguyện Bồ tát đạo . Chúng ta bắt đầu cúng dường Mandala vũ trụ và khi tụng đọc kinh cầu nguyện cúng dường Mandala bốn hàng .
 
Bảy Cầu Nguyện :

1- Vinh Danh ( Lễ Lạy ) :
 

Thể hiện lòng tôn kính và tất cả nhiệt tâm vào những nguồn qui y qua thân vật lý , lời và tâm thức .

2- Cúng Dường :

 

Thực hiện những sự cúng dường vật chất hình thành từ của cải . Từ những đồ vật không thuộc về ai và có thể nhìn thấy chung quanh mình . Cũng như những vật cúng dường mô phỏng do tâm thức tạo ra .
 

 

3- Sám Hối :

 

Những việc làm xấu đã tích lũy suốt nhiều kiếp kể từ xa xưa . Sau khi đã nhận ra tai sự tai hại chúng đã dành cho chúng ta . Tôi nghĩ : Giờ đây , thật sự đã đúng lúc tư duy về những phương cách . Có thể nhượng bộ khuynh hướng riêng tự yêu mình và làm phương hại đến người khác . Vì tự kỷ là điều này tai hại hơn những gì mà chúng ta thật sự đã thể hiện với mọi người . Quả  thật tốt đẹp khi nhận ra và thú nhận những sai lầm đã làm . Vì đã xem thường hay làm ngơ tất cả mọi người .
 

 

4- Hoan Hỉ :

 

Chẳng hạn , nghĩ đến những đức tính vô tận của chư Phật . Các ngài chỉ làm cho chúng ta hoan hỉ không bao giờ gieo sự phiền muộn cho chúng sinh . Khi nghĩ đến những hành động vật lý , ngôn từ và tâm linh của những Bồ tát đã đạt đến trình độ thành tựu cao . Đấy chính là tình cảm ngưỡng mộ pha trộn niềm hoan hỉ phát sinh trong chúng ta . Khi đã nhận ra thế nào thật sự tuyệt vời của những Bồ tát tuy chưa đạt đến những địa . Nhưng dù vậy , họ đã phát sinh động lực nhân từ để thực hiện hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả những chúng sinh . Cho dù với số lượng vô tận như thế giới . Vì vậy , chính họ luôn là chủ đề phản ánh lại sự bám vào tự kỷ . Riêng  những động cơ đam mê những tư tưởng và hành động tốt đẹp làm cho chúng ta lúc nào cũng phát sinh lòng hoan hỉ .

 

Khi đến những vị Arhat - Những con người tối ưu của con đường Shravaka đã đánh thức minh triết . Sau khi thực hiện sự vắng bặt ngã , hoài bảo giải thoát và sự thực hành . Họ tiếp tục ứng dụng thực hành vào ngay trong cuộc sống . Chúng ta với lòng tràn đầy ngưỡng mộ và gắng sức thực hiện những đức tính của họ . Cuối cùng , nhắc đến những con người bình thường chưa đi trên con đường nhưng vẫn thực hành đức hạnh như họ có thể . Chúng ta xin được ngưỡng mộ . Tóm lại , chúng ta hoan hỉ về tất cả những hành động phát sinh những kết quả tích cực chưa được thành tựu .

Chúng ta hoan hỉ về tất cả những gì người khác có thể thành tựu . Không hề thể hiện bất cứ ganh tỵ hay thèm muốn , tranh đua nào dù thật ít . Và theo nhận định này . Mỗi khi thấy ai đó cố làm hết mình . Chúng ta đều hoan hỉ và tư duy : Những gì họ đang làm thật sự tốt . Đúng là một con người tuyệt vời . Điều này cũng ứng dụng cho những hành động đức hạnh . Chúng ta không bao giờ hối tiếc và ngược lại đều hoan hỉ tận thâm tâm và tất cả con người . Không một mảy may nghi ngờ hay do dự về đối tượng .
 
 

5- Thỉnh Chuyển Pháp Luân :

 

Con đường Pháp lúc nào cũng chuyển động . Dành công cuộc tìm kiếm này choNirmanakaya tối thượng - Thành tựu mười hai hành động như : Sinh ra trong đời này và bước thẳng từ đây đến Niết bàn . Giờ đây chúng ta yêu cầu Hóa thân tối thượng quay bánh xe Pháp để cứu giúp tất cả chúng sinh .
 

 

6- Thỉnh Phật Trụ Thế :

Thỉnh cầu Hóa thân tối thượng không lui vào Niết bàn cuối cùng . Vẫn giữ gần gủi và có mặt khi cần thiết .
 
 

7- Hồi hướng :

Trình bày nguyện vọng . Dù chỉ là một sản phẫm nhỏ bé . Những hành động tốt chúng ta đã tích lũy trở thành một nguồn lợi lạc lớn và mang lại hạnh phúc cho hằng hà chúng sinh . Tóm lại , nguyện tất cả những công đức này trở thành nguyên nhân để chính mình và mọi chúng sinh sẽ đạt đến trạng thái Phật .
 
Bảy Cầu Nguyện 
trích từ :
Hoài Bảo Đến Đức Hạnh 
Samantabhadra

1-  Vinh Danh
( Lễ Lạy )

Tất cả chư Phật - Những sư tử của nhân loại ,
Từ mọi hướng vũ trụ , quá khứ , hiện tại và tương lai .
Dù rằng mỗi người trong bạn hay bất cứ ai , 
Tôi xin biểu dương tất cả ;
Thân , lời và tâm thức đầy nhiệt tâm .

Do quyền năng của lời cầu hoài bảo đức hạnh này ,
Tất cả Những Kẻ Chiến Thắng xuất hiện rõ ràng trước mắt .
Tôi nhân thân mình gấp nhiều lần ;
Như những nguyên tử trong vũ trụ .
Mỗi người chúng tôi ;
Đều lạy biểu dương cho tất cả chư Phật .

2- Cúng dường

Trong mỗi nguyên tử hàm chứa bao nhiêu chư Phật ;
Nhiều như những hạt phân tử nhỏ nhất  .
Bao quanh những kẻ thừa hưởng , 
Cũng như những vị Bồ tát
Tôi mô phỏng họ tràn đầy toàn thể giới hiện thực .

Cuối đầu chào với biển cả vô tận lời ngợi khen ,
Với âm thanh thay đổi của hàng hà giai điệu .
Tôi ca ngợi những đức tính quí báu chư Phật ,
Và ca ngợi tất cả những ai đã hoàn toàn đạt đến niềm nội hỉ .

Từng đức Phật tôi dành những cúng dường ,
Những bông hoa đẹp và những vòng hoa tuyệt diệu .
Âm nhạc và dầu thơm và những chiếc lọng thật đẹp ,
Những ngọn đèn rực rở nhất và hương thơm tinh chất nhất .

Từng đức Phật tôi dành những cúng dường ,
Quần áo ngoại hạng với những mùi thơm ngào ngạt .
Những hạt thơm chất đống cao như núi Meru ,
Tất cả được đặt để hài hòa và đối xứng 

Sau đó tôi cũng mô phỏng cúng dường tất cả chư Phật ,
Những cúng dường bao la vô địch
Và do lòng xác tín những hành động đức hạnh của Samatabhadra ,
Tôi xin cúi phục trước tất cả những Kẻ Vinh Quang ; 
Và dành cho họ những sự cúng dường của chính mình .

3- Sám hối

Dù bất cứ những hành động xấu nào tôi đã vi phạm ,
Do ham muốn , hận thù hay vô minh .
Với thân , lời và tâm thức ,
Tôi nhận ra tất cả và tịnh hóa toàn diện với sự hiện diện ngài .

4- Hoan hỉ

Trái tim tràn ngập hoan hỉ , 
Tôi hoan hỉ về tất cả công đức .
Những chư Phật , Bồ tát , Pratyekabuddha ,
Với những ai còn đang luyện tập .
Kể cả những vị Arhat vượt ngoài tập huấn ,
Và mỗi một chúng sinh trong toàn thể vũ trụ .

5- Thỉnh Chuyển Pháp Luân

Người như ngọn đèn hải đăng chiếu sáng toàn thể thế giới, 
Người đã vượt qua những giai đoạn Tỉnh thức ,
Và đã đạt đến trạng thái phật tự do khỏi mọi bám chấp .
Tôi xin khẩn khiết cầu xin ngài , 
Ôi người bảo hộ ;
Hãy quay bánh xe Pháp khó vượt ! .

6- Thỉnh Phật trụ thế

Chấp tay lại tôi van xin và khẩn cầu ngài ,
Đừng nghĩ đến vượt qua để đi vào Niết bàn .
Xin ngài vẫn hiện hữu như hằng bao kỷ nguyên ;
Như những hạt nguyên tử trên thế giới này ,
Để mang lại sảng khoái và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh .

7- Hồi hướng

Những đức hạnh tôi đã tích lũy bằng những sự biểu dương ,
Những cúng dường , xưng tội , hoan hỉ , cổ vũ và cầu nguyện .
Tôi xin nguyện hồi hướng tất cả ;
Cho sự Tỉnh thức của tất cả chúng sinh ! .

Đánh thức Hoài Bảo Bồ Đề Tâm
 
Vẫn giữ tâm thức yên lặng trong sự mô phỏng về tỉnh thức Bồ đề tâm tôi vừa kể cho bạn . Hãy tập trung vào tất cả sinh vật trong thế giới và tư duy : Tôi sẽ đưa tất cả đến trạng trạng thái Tỉnh Thức . Hoàn toàn giải thoát khỏi đau khổ và những nguyên nhân tạo thành đau khổ . Để thực hiện đươc điều này , tôi nguyện đạt hoàn toàn trạng thái toàn giác của đức Phật ! . Sau đó chúng ta tụng đọc ba đoạn thơ :
 
a) Đoạn thứ nhất :
Hình thành động lực .

Phát thệ nguyện :
Qui y Phật , Pháp và Tăng già cho đến khi đạt đến Tỉnh thức .
Ở đây là sự qui y ngoại hạng của Đại thừa .

Vì hoài bảo giải thoát cho tất cả chúng sinh ,
Tôi không ngừng qui y Phật , Pháp và Tăng già ,
Cho đến khi đạt đến hoàn toàn Tỉnh thức .

b) Đoạn thứ hai :
Tràn  đầy minh triết và lòng từ . 

Xin chư Phật và Bồ tát làm nhân chứng ,
Với sự hiện diện họ đánh thức Bồ đề tâm ;
Nguyện phục cho hạnh phúc tất cả chúng sinh hằng hà sa số .

Chứa đầy minh triết và lòng từ ,
Bây giờ , với sự hiện diện đức Phật .
Tôi phát trạng thái tâm thức dựa trên sự Tỉnh thức trọn vẹn ,
Nguyện phục vụ cho hạnh phúc tất cả chúng sinh .


c) Đoạn thứ ba .
Hoài bảo Bồ đề tâm .

Sau đó là đoạn chính của thực hành để phát triển hoài bảo Bồ đề tâm .
Chúng ta củng cố Bồ đề tâm và cầu nguyện chúng phát triển ngày càng lớn ,
Khi tụng đọc đoạn thơ thứ ba rút ra từ Nhập bồ tát hạnh :

Khi thế giới còn ,
Và khi chúng sinh còn .
Tôi nguyện trọn đời mình ,
Giúp mọi người bớt đau khổ .
 
Chúng ta tụng đọc ba đoạn thơ chung hai lần . Vào đoạn thứ ban khi chúng ta đến đoạn : Tôi phát trạng thái tâm thức dựa trên sự Tỉnh thức trọn vẹn . Bạn hứa như sau : Trong tất cả mọi hoàn cảnh cho đến cuối thời gian . Tôi nguyện duy trì Bồ đề tâm . Không bao giờ để thiếu sót hay biến cách . Nếu thực hiện được điều này , hoài bảo Bồ đề tâm của bạn sẽ được duy trì do lời phát thệ kiên quyết và trở thành sự dấn thân tích cực . Bằng không , nó vẫn giữ nguyên như nguyện vọng bình thường . Để kết thúc , sau khi sự tụng đọc đoạn thứ ba . Bạn đã đánh thức Bồ đề tâm hoài bảo . Từ đây do sự quyết định kiên quyết tất cả sẽ được duy trì . Vào giai đoạn này chúng ta phát thệ nguyện Bồ tát đạo .
 
Phát Thệ Nguyện Bồ Tát Đạo
 
Có rất nhiều cách trao truyền thệ nguyện Bồ tát đạo . Hiện tìm thấy một trong những sự trao truyền quyền năng Kim cương thừa ; để đánh thức Bồ đề tâm suốt nghi lễ khi chủ trì khi bước vào Mandala . Cũng tìm thấy một trao truyền thu gọn đặt nền tảng trong Nhập Bồ Tát Hạnh của Shantideva . Một trao truyền khác tinh vi hơn rút từ Giáo huấn thu gọn cũng của Shantideva . Bây giờ , tôi sử dụng trao truyền của chương kỷ luật về Những Giai đoạn Bồ Tát Đạo của Asanga . Để bắt đầu , hãy lặp lại ba lần theo tôi những câu khẩn cầu , để chứng tỏ mong muốn phát thệ nguyện Bồ tát đạo và yêu cầu vị thầy trao truyền nó cho bạn :
Xin thầy hãy ban cho sự quan tâm tôi yêu cầu . Chính tôi , con trai hay gái của gia đình tỉnh thức . Tôi yêu cầu ngài trao truyền những thệ nguyện kỷ luật Bồ tát đạo . Nếu điều này có thể gây tác hại đến tôi . Nhưng với lòng thành chín chắn , xin thầy nghe tôi khẩn cầu với lòng nhân từ và đồng ý lời cầu khẩn này .
Thông thường , tụng đọc ba lần đoạn trên . Sau đó đến một loạt những câu hỏi đi trước sự phát thệ nguyện và những môn đồ trả lời : Döla Có nghĩa : Vâng , tôi mong muốn . Vị thầy cũng yêu cầu : Anh muốn chăng phát thệ nguyện Bồ tát đạo ; để giải thoát những che mờ nhận thức cho những ai chưa được giải thoát ? . Sau đó bạn trả lời : Vâng , tôi mong muốn .
 
 

Hãy nghe , con trai hay gái một gia đình tỉnh thức . Bạn có mong muốn giải thoát như những người chưa vượt qua ? .

- Vâng , tôi mong muốn .
 
Vấn đề tiếp theo đưa đến sự kiện hiểu biết . Nếu bạn mong muốn giải thoát những sự che mờ cảm xúc cho những aic òn đang làm mồi .
 
 

Bạn mong muốn giải thoát những ai chưa được giải thoát ? .

- Vâng , tôi mong muốn .
 
Sau đó vị thầy yêu cầu : Nếu bạn mong muốn giải thoát những chúng sinh nhiễu loạn đang lang thang trong thế giới thấp và hướng dẫn họ đến trạng thái cao hơn .
 
 

Bạn mong muốn an ủi những ai bị nhiễu loạn ? .

- Vâng , tôi mong muốn .
 
Vấn đề tiếp theo là sự đòi hỏi , cô đọng . Nếu bạn hy vọng và mong muốn lèo lái tất cả chúng sinh vào trạng thái Phật .
 
 

Bạn mong muốn dẫn ra ngoài nỗi khổ cho những ai chưa đạt đến giải thoát khổ ?

- Vâng , tôi mong muốn .
 
Sau đó bạn tham khảo nếu sẵn sàng bảo đảm tiếp tục dòng của chư Phật .
 
 

Bạn mong muốn tiếp tục dòng của chư Phật ? .

- Vâng , tôi mong muốn .
 
Sau đó , vị thầy yêu cầu bạn phát thệ nguyện Bồ tát bằng tinh thần ganh tị hay đua tranh . Ở đây , bạn trả lời : Mayin la có nghĩa là : không .
 
Bạn phát thệ nguyện này để thử vượt qua những thệ nguyện khác ? .
- Không .
 
Phát thệ nguyện Bồ tát đưa đến tuân thủ những lời khuyên nối liền với tập huấn . Vì vậychúng ta nên nhận biết trước khi phát thệ nguyện . Giải thích những giáo huấn Bồ tát đạoPitaka trong Kinh Avatamsaka và chương kỷ luật về Những giai đoạn Bồ tát đạo .
Trong mọi trường hợp , những câu hỏi tiếp nối có khuynh hướng xác định như : Nếu bạn đã nhận những giáo huấn liên quan đến giáo huấn Bồ tát Pitaka . Nếu bạn đã thông suốt . Nếu bạn đã tin và nếu bạn sẽ có khả năng tuân thủ những lời khuyên này hãy liệt kê từng cái một . Câu hỏi đầu tiên yêu cầu : Nếu bạn đã nghe những giáo huấn này , bạn có thể trả lời : Tôi đã có nghe .
 
Bạn đã nghe những giáo huấn Bồ tát đạo Pitaka ?
- Vâng , tôi đã có nghe .
 
Khi hỏi : Bạn biết ý nghĩa những giáo huấn này . Bạn trả lời : Có một chút hay trả lời : Vâng , nhưng tôi đã quên chúng ! .
 
Bạn biết những giáo huấn Bồ tát đạo Pitaka ? .
- Vâng , tôi có biết .
 
Câu hỏi tiếp theo : Bạn có tin vào những giáo huấn chăng ? .  Bạn có thể trả lời đại khái như : Khi vui vẻ , tôi tin vào chúng .
 
Bạn có tin vào những giáo huấn Bồ tát đạo Pitaka ?
- Vâng , tôi tin vào chúng .
 
Vị thầy hỏi thêm : Bạn nghĩ mình có thể tuân thủ những lời khuyên ? . Bạn có thể trả lời đại khái như : Tôi sẽ làm hết mình .
 
Bạn có khả năng tuân thủ những lời khuyên Bồ tát đạo ? .
- Vâng , tôi có khả năng .

Bồ đề tâm và những dấn thân của bạn như thế giữ được sự kiên quyết và ổn định !.
Giai đoạn sau nhằm tích lũy công đức qua bảy cầu nguyện . Không cần thiết tụng đọc lớn tiếng . Bạn có thể tự mình hài lòng sau khi nghĩ và hiểu rõ đến ý nghĩa  .
 
Những đức hạnh đã tích lũy qua sự biểu dương như :
Cúng dường , sám hối , hoan hỉ , ổ vũ hay cầu nguyện ;
Tôi đều xin hồi hướng cho :
Sự tỉnh thức của tất cả chúng sinh ! .
 
Bây giờ đến thỉnh cầu vị thầy và yêu cầu ngài trao cho thệ nguyện một cách nhanh chóng . Ở đây , vị thầy được xem như đức  ngài . Điều này muốn nói : Đây là vị tu sĩ bậc cao so với môn đồ . Hãy lặp lại sau tôi :
 
Xin thầy , hãy dành sự quan tâm khi tôi khẩn cầu : Đức ngài , xin vui lòng , nhanh chóng trao cho tôi thệ nguyện kỹ luật của những Bồ tát .
 
Sau đó đến câu hỏi : Bạn có phải là một Bồ tát ? . Điều này ý muốn nói :  Tiềm năng gia đình - Phật tính của Bồ tát đã được đánh thức nơi bạn chưa ? . Thật ra , những gì đánh dấu sự tỉnh thức tiềm năng này chính là : Sự thực tại hóa tâm Đại bi . Một vài người trong các bạn có thể là những Bồ tát đã phát triển tâm đại bi này . Nhưng phần đông chúng ta không được như vậy .
Dù sao đi nữa , nếu suy nghĩ những gì đã đề cập về vô số lợi ích . Ít ra chúng ta có thể phát triển lòng ham muốn sâu sắc và kiên quyết làm nẩy nở tâm đại bi . Vì vậy , bạn trả lời câu hỏi : Bạn có thể có thể nhanh chóng phát triển tiềm năng này . Bạn trả lời : Vâng .
Câu hỏi tiếp theo là : Bạn có phát nguyện vọng đạt Tỉnh Thức ? . Ở đây hỏi : Nguyện vọng bạn có bền vững . Dù bạn có thể còn thiếu kiên quyết cũng nên trả lời : Vâng . Vì chính xác đạy là những gì chúng ta mong muốn . Những câu hỏi này sẽ được tóm tắt : Bạn có an trú trong tâm đại bi ? . Nguyện vọng bạn có bền vững ? .
 
 

- Con trai và gái gia đình tỉnh thức . Anh và em Pháp do người nắm giữ - Vinaya vĩ đại dẫn dắt , Ngawang Chökyi Lodrö ( Kyabjé Trulshik Rinpoché ) : Bạn có phải là những Bồ tát ? . Bạn đã phát nguyện đạt đến Tỉnh Thức ? .

- Vâng , đúng thế .
 
Dù bây giờ bạn đã sẵn sàng nhận thệ nguyện Bồ tát . Nhưng không có gì bắt buộc bạn nhận nó từ tôi . Câu tiếp theo đại khái như : Bạn có chắc chắn muốn đón nhận nó từ tôi ? . Câu trả lời là : Vâng , tôi mong muốn .
 
Phải chăng từ tôi bạn mong muốn đón nhận những căn bản tập huấn và kỷ luật Bồ tát đạo ? .
- Vâng , đây là những gì tôi mong muốn .
 
Phần Chính Trao Truyền Thệ Nguyện Bồ Tát
 
Bây giờ đến phần chính của trao truyền thệ nguyện Bồ tát đạo . Chúng ta nhận chư Phật và những Bồ tát làm nhân chứng . Vì họ nắm giữ sự hiểu biết hoàn toàn nhưng không bao giờ dấu diếm . Như đã nói trong Nhập bồ tát hạnh :
 
Chư phật và những vị Bồ tát ,
Sở hữu toàn diện quan kiến không màn che .
Không gì có thể dấu trước cái nhìn minh triết ,
Tôi liên tục hiện diện trước mặt các ngài .
 
Ngài sẽ đặt câu hỏi : Bạn muốn đón nhận từ tôi , những thệ nguyện kỷ luật của Bồ tát . Kỷ luật được những chư Phật và những Bồ tát quá khứ . Chư Phật và Bồ tát tương lai và ngay cả chư Phật và những Bồ tát ngay trong hiện tại xem xét ? . Tóm lại , bạn có muốn đón nhận những thệ nguyện thuộc về ba dạng kỷ luật như :
 
1- Tránh những hành động tiêu cực .
 2- Vun trồng đức hạnh .
 3- Thực hành lòng nhân ái ?


Bạn nên trả lời : Vâng , tôi mong muốn đón nhận  .
 
Chúng ta sẽ tụng đọc điều này ba lần và ngay lần thứ ba có thể xem như bạn thật sự nhận đã được thệ nguyện Bồ tát đạo . Từ đây nó sẽ in sâu vào tâm thức bạn . Với những ai đã đón nhận thệ nguyện Bồ tát đạo . Bạn có thể xem như thệ nguyện được này được củng cố trong bạn .
 
Những ai trong các bạn là những hành giả Phật học, nếu mong muốn phát thệ nguyện Bồ tát đạo . Bây giờ , xin hãy quì với đầu gối phải .
 
Trong suốt nghi lễ , bạn sẽ thử duy trì lòng từ sâu đậm đối với tất cả chúng sinh . Một lòng xác tín tuyệt đối và nhiệt tâm thuần khiết đối với chư Phật . Một ham muốn chân thành được đón nhận thệ nguyện Bồ tát đạo và kiêu quyết phải thực hành đức hạnh của Bồ tát . Vậy hãy cầu nguyện thật mạnh như có thể .
 
Con trai và gái của gia đình tỉnh thức . Anh và chị của Pháp do người nắm giữ Vinaya vĩ đại dẫn dắt , Ngawang Chökyi Lodrö . Bạn có mong muốn đón nhận từ tôi những thệ nguyện hợp thành kỷ luật và căn bản tập huấn của tất cả Bồ tát quá khứ , hiện tại và tương lai . Và với những ai, trong bốn phương vũ trụ thệ nguyện đã hình thành , sẽ hình thành và đang hình thành căn bản tập huấn và kỷ luật của  tất cả Bồ tát quá khứ , tương lai và của tất cả Bồ tát hiện tại trong bốn phương vũ trụ . Tất cả những căn bản cần thiết cho tập huấn của những Bồ tát và tất cả những kỷ luật thuộc về những Bồ tát . Kỷ luật tránh xa những hành động tiêu cực , kỷ luật của sự phát triển đức hạnh và kỷ luật của lòng nhân ái . Tất cả đều được bao gồm trong những kỷ luật Bồ tát đạo ?
- Vâng , chúng tôi mong muốn .
 
Câu hỏi và những câu trả lời được lặp lại lần thứ hai .
 
Bây giờ lặp lại thứ ba , đồng thời bạn lắng nghe tôi và đặc biệt tỉnh thức hơn nữa lòng xác tín và lòng từ . Hãy cảm nhận lòng ham muốn nhiệt thành đón nhận thệ nguyện Bồ tát và trình bày nguyện vọng phải miệt mài thực hành tập huấn Bồ tát đạo. Sau đó , cầu nguyện với lòng nhiệt huyết thật sự và hứa thực hiện hết sức mình để được theo bước chân đức Phật và hành động như ngài đã từng hành động .
 
Câu hỏi và đáp được lặp lại ba lần.
 
Bạn có thể ngồi lại . Chúng ta đã đón nhận thệ nguyện Bồ tát và những điều này đã bắt rễ trong tâm thức . Những lợi ích nẩy nở và phát triển không thể tưởng tượng được . Không sự cúng dường nào lớn hơn bạn có thể thực hiện cho chư Phật và Bồ tát . Không những mang lại ý nghĩa cho cuộc sống mình và sự tự do cống hiến . Chúng ta phải sử dụng cho thật tốt những gì đã thọ nhận . Bây giờ , nếu quan sát những lời khuyên và theo đuổi tập huấn ngày càng tốt hơn nếu bạn có thể . Chắc chắn chúng ta sẽ đi từ hạnh phúc đến hạnh phúc và nhanh chóng đạt đến Tỉnh Thức tối ưu . Từ đây , chúng ta có thể hoàn toàn vững tin .
Khi tự mình khuyến khích phải thực hiện điều gì đó thật đức hạnh . Chính tôi cũng vậy , với cương vị người thầy . Lúc nào tôi cũng thực hiện điều gì đó có ý nghĩa . Bây giờ tôi sẽ lễ lạy trước chư Phật và Bồ tát mười phương ba thời . Thỉnh cầu họ lưu ý đến tất cả những ai trong các bạn đã phát thệ nguyện này . ( Vị thầy lễ lạy bốn hướng và nếu có thời gian thêm bốn hướng trung gian , rồi đến thượng hạ tổng cộng muời phương ) .
Nhưng vì thiếu thời gian , tôi chỉ lễ lạy bốn hướng và như đã thể hiện bốn hướng trung gian . Giờ tôi lễ lạy một lần nữa ở hướng đông khi xem như phía trên và hướng tây xem phía dưới . Khi lễ lạy xong , tôi kêu gọi chư Phật từ mọi phương và tôi cúng dường họ hương hoa . Vào lúc này , bạn nên trình bày những gì mình cầu nguyện và hoài bảo . Nhưng không phải là những sự cầu nguyện bình thường như : Sự trường thọ , sức khoẻ tốt , thành công trong xã hội hay những hình thức đồng dạng . Bạn cầu nguyện như đã dấn thân sau khi phát thệ nguyện . Chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng đạt đến trạng thái Phật toàn giác và thể hiện hạnh phúc tối thượng của chính mình cũng như hạnh phúc của tha nhân .
( Ngài đứng dậy khỏi ghế )
.
Tôi sẽ thỉnh cầu chư Phật và các vị Bồ tát . Tôi xin họ làm chứng và tuyên bố : Bây giờ . Tất cả các bạn đều trở thành những Bồ tát . Sau khi đã đón nhận thệ nguyện này từ tôi - Tenzin Gyatso . Một tu sĩ có lòng thành kính trong con đường Bồ tát và giờa đây các bạn xem xét vê kỷ luật và những lời khuyên :
Chư Phật và các vị Bồ tát an trú khắp bốn phương . Hãy ban cho chúng tôi sự quan tâm của các ngài ! . Những vị Bồ tát như những nhà bác học uyên bác nắm giữ Vinaya - Ngawang Chökyi Lodrö khó sánh . Hiện tại các bạn đón nhận từ tôi . Tu sĩ Tenzin Gyatso mang danh Bồ tát những thệ nguyện riêng về giáo huấn của những Bồ tát . Xin các ngài hãy làm nhân chứng cho những chúng sinh tối ưu quyết giữ tâm thức minh triết . Vì không gì trong tổng thể vũ trụ vô tận có thể cất giấu ! .
 
Kết luận :

Hướng Cao Tâm Thức Chính Mình 
&
Tâm Thức Tha Nhân
 
Bây giờ hãy hoan hỉ và cảm nhận những dự hứng khởi . Khi nghĩ đến những lợi lạc đang nẩy nở từ sự kiện đã phát thệ nguyện Bồ tát . Văn bản nói : Ngay giây phút  xem như chúng ta đã thọ nhận đầy đủ thệ nguyện Bồ tát . Nghi thức khởi phát thệ nguyện đã chấm dứt . Tất cả chư Phật hiện tại trong những thế giới mười phương và tất cả những Bồ tát đã đạt đến thập địa sẽ rõ biết về những gì đã xảy ra . Với tâm thức minh triết họ sẽ cho phép bất cứ nơi nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào . Thệ nguyện này đã được trao truyền .
Trong trường hợp hiện tại , họ biết rằng : Thệ nguyện này được trao truyền cho một số người thuộc mọi quốc tịch và chủng tộc đa dạng đến từ những dòng Pháp khác nhau gồm : Sakya , Gouloug , Kagyu và Nyingma . Tất cả đều chia xẻ cùng lòng thành kính không lay chuyển và cùng những sự dấn thân tâm linh . Tất cả đã được viên ngọc lớn nhất của truyền thống Ngagyur Nyingma hướng dẫn - Nhà bác học uyên bác nắm giữ Vinaya , Ngawang Chökyi Lodrö Rinpoché .
Họ biết : Tất cả những người đang hiện diện tâm thức và hoài bảo Tỉnh Thức Tối Thượng thuộc Bồ đề tâm . Họ biết : Tất cả điều này được xảy ra trong thế giới chúng ta - Pháp và ở Lérab Ling- Đạo tràng mới . Thệ nguyện này được một người tràn đầy thành kính với những giáo huấn Bồ tát đạo trao truyền . Vị tu sĩ ở Amdo có Pháp danh Tenzin Gyatso . Họ xem tất cả chúng ta với tất cả tình thương và lòng từ . Chư Phật xem chúng ta như những đứa con củ chính họ và những Bồ tát như những anh chị em .
Tất cả đều nuôi dưỡng thệ nguyện một cách tích cực : Hoài bảo của chúng ta thực hiện không gì có thể tạo thành trở ngại . Tất cả đều này giúp đức hạnh chúng ta phát triển thần diệu không giảm thiểu . Vì những gì chúng ta đã thực hiện ở đây và ngay bây giờ . Sau khi phát thệ nguyện là cúng dường lớn nhất có thể có được để dâng lên chư Phật và Bồ tát như trong Nhập bồ tát hạnh :
 
Bây giờ , 
Sự sinh ra tôi đã mang lại trái quả .
Tôi đã có được một hiện hửu con người.
Bây giờ , 
Tôi sinh ra trong gia đình chư Phật .
Bây giờ ;
Tôi là người con trai hay gái của chư Phật .

Từ đây , 
Dù với bất cứ giá nào tôi vẫn thực hiện ,
Những hành động xứng đáng từ gia đình tôi .
Tôi không bao giờ làm ô uế gia đình quí phái không nhiễm ô này .
 
Bây giờ đã hội ngộ gia đình quí phái không chút nhiễm ô của Bồ tát . Nên chúng ta không thể thực hiện gì có thể làm hoen ố . Văn bản nhắc nhở : Nên tránh mọi tuyên bồ bất cẩn .Có nghĩa : Từ đây phải tránh tự khoe khoang rằng mình đã nhận thệ nguyện Bồ tát . Bạn không cần phải phô trương như có được tấm huy chương . Khi lên xe bus hay xe lửa tránh nói : Hãy tránh xa . Vì tôi là người nào đã nhận thệ nguyện Bồ tát . Đây là việc cần phải lưu ý . Không bao giờ nói cho ai biết cả . Tại sao ? . Vì chúng ta lúc nào cũng chọn vị trí thấp nhất . Chỉ mang trong lòng hoài bảo phục vụ tất cả chúng sinh số lượng vô tận như không gian bao la .
Bây giờ , một vài người trong các bạn có thể có cảm giác đã tỉnh thức Bồ đề tâm . Sự phát thệ nguyện Bồ tát đã giúp họ trở thành một ông Bồ tát . Không nên nghĩ như vậy . Đơn giản xem bạn đã thực hiện bước đầu tiên về trạng thái Bồ tát và đã gieo được mầm phục vụ tất cả mọi người . Nếu chịu khó nuôi dưỡng mầm này . Nó sẽ phát triển cực mạnh để chín mùi . Bây giờ chúng ta sẽ biểu lộ lòng biết ơn về sự kiện đã đón nhận thệ nguyện Bồ tát đạo và tụng đọc bình thường về kinh : Bảy sư cầu nguyện . Riêng bây giờ tự mình nhắc nhở nội dung và tụng đọc một lần nữa đoạn thơ chót :
 
Những đức hạnh tôi đã tích lũy do
Biểu dương , cúng dường , sám hối và hoan hỉ, . 
Những lời cổ vũ và cầu nguyện này ,
Xin hồi hướng cho sự tỉnh thức của tất cả chúng sinh ! .
Lời Cầu Nguyện Kết Thúc

Bồ đề tâm quí báu và tối ưu , 
Mong nó được hướng thượng từ nơi thấp nhất .
Mong nó không suy tàn nơi hướng thượn g,
Và mãi tiếp tục phát triển hơn bao giờ hết ! .

Mong tất cả chúng sinh , 
Những phụ huynh của chúng ta tìm được hạnh phúc .
Mong tất cả những thế giới thấp luôn được giải thoát ,
Mong tất cả những hoài bảo tất cả các vị Bồ tát ;
Ở những địa khác nhau đều được thành tựu ! .

Mong tất cả những lời cầu nguyện và hoài bảo bất tận ,
Do Ngài Avalokiteshvara trình bày cho đất nước Tây tạng .
Trước chư Phật và những người con tâm linh - những Bồ tát ,
Ban lập tức kết quả thỏa đáng ! .

Do sự tương thuộc sâu sắc của hiện tượng bên ngoài và tánh không ,
Tam bảo dũng mãnh tràn ngập đại bi .
Quyền năng những lời cầu nguyện chân thật này ,
Với sức mạnh của luật nhân quả bách thắng .
Lời cầu chân thật của chúng tôi được thực hiện nhanh chóng ,
Không mảy mảy trở ngại dù nhỏ nhất ! .
 

( Hai đoạn thơ đã kết thúc lời cầu nguyện - Những Lời Chân Thật do Đức ngài Dalai Lama soạn vào năm 1960 ở Draramsala . Lời cầu này được hồi hướng cho sự tái phục hồi hòa bình . Cho những giáo huấn Phật học . Cuối cùng dành cho nền văn hóa và sự tự trị dân tộc  Tây tạng có thực ngay tại quốc gia mình ) . 

Xem mục lục