Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

 

Vòng Hoa Quý Báu Của Con Đường Tối Thượng này là một sưu tập những giáo huấn bất nhiễm được nghe từ những vị Guru Kadampa hiền thiện của truyền thống Dipankara, cha (Atisha) và con (Dromtonpa), những vị hoằng dương giáo lý trong miền Bắc vùng Himalaya, những Guru trí huệ sáng ngời và những Bổn tôn như Jetsun Drolma ; và từ Vua của các Yoyi, Milarepa, người giữ dòng phái tinh túy cam lồ của những thành tựu giả uyên bác như Marpa xứ Lhodrak và những con người tối thượng Naropa và Maitripa, được biết bên Ấn Độ như Mặt Trời và Mặt Trăng. Sách này được viết bởi Sonam Rinchen, thiền giả xứ Nyi, từ Drakpo trong miền Đông, một người giữ kho tàng của Kadampa và những giáo huấn Mahamudra.

[Lời Bạt]

Đức Gampopa đã nói : “Với tất cả những ai trong tương lai kính ngưỡng tôi, họ nghĩ rằng không thể gặp tôi : Hãy đọc những bản văn tôi đã viết, như Một Vòng Hoa Quý Báu của Con Đường Tối Thượng và Trang Hoàng của Giải Thoát Quý Báu. Việc ấy sẽ không khác gì gặp đích thân tôi.”

Bởi vì Ngài đã nói thế, các bạn là những người may mắn đã kính ngưỡng đức Gampopa, xin hãy chuyên cần truyền bá những bản văn này.

Sarva mangalam

Xem mục lục