Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (8)


Xem mục lục

Đại Sư Ribur Rinpoche

 Ba Điểm Tinh Yếu

Của Đường Tu Giác Ngộ

 The Three Principles of the Path

Viet Nalanda Foundation 2009

 Đại Sư Ribur Rinpoche thuyết giảng về bài pháp của Lama Tông Khách Ba

Viet Nalanda Foundation

http://vietnalanda.org copyright ©  Ribur Rinpoche Vietnamese translation © Hồng Như Thubten Munsel 2004

Hình Bìa Lama Tông Khách Ba, dùng với sự chấp thuận của FPMT.

Nguyên bản Anh ngữ : The Three Principles of the Path

Ribur Rinpoche thuyết giảng, Fabrizio Palloti phiên dịch Anh ngữ

http://website.lineone.net/~rootinstitute/teachings/teachings.html

Hồng Như Thubten Munsel chuyển Việt ngữ.

Viet Nalanda Foundation

Đệ tử của Đại Sư Geshe Dawa tại Tashi Choling Institute

đồng phát tâm ấn tống năm 2009

Bài giảng dành cho đại chúng, không cần nhận mật pháp, mọi

người đều có thể đọc và hành trì.

Xem mục lục