Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Lời giới thiệu của đức Dalai Lama....................................

Lời nói đầu..........................................................................

PHẦN MỘT : DI SẢN KALACHAKRA

 1. Môi trường đương thời của Kalachakra...................
 2. Những giáo lý Bên Ngoài, Bên Trong
  và Bí Mật của Phật..................................................
 3. Giáo thừa công truyền và Kim Cương
  thừa bí truyền...........................................................
 4. Giáo thừa như con đường sơ bộ..............................
 5. Con đường Tantric đến Giác Ngộ.............................
 6. Ba loại Tantra cấp thấp...............................................
 7. Đi vào các Yoga Tantra tối thượng...........................
 8. Bốn hệ thống Yoga Tantra tối thượng.......................
 9. Các yoga của giai đoạn thành tựu
  trong các Tantra chính yếu...................................
 10. Các yoga Kalachakra...............................................
 11. Dòng truyền thừa.......................................................
 12. Mối liên hệ với Shambala.........................................

PHẦN HAI : NHỮNG BẢN VĂN TÂY TẠNG CHỌN LỌC

 1. Cầu nguyện về Con Đường Kalachakra................
 2. Về sự nhập môn Kalachakra...................................
 3. Những tiên quyết của sự lãnh nhận
  nhập môn Mật thừa.................................................
 4. Tổng lược về truyền thống Kalachakra...................
 5. Những ghi chú về hai giai đoạn yoga của Kalachakra vinh quang  
 6. Một Phương Pháp Guruyoga Kalachakra..............
 7. Viên Ngọc Quý Nhất..................................................
 8. Một Ngưỡng Vọng Hoàn Thành
  những Giai Đoạn của Con Đường
  Kalachakra Vinh Quang.........................................

Chú thích

Xem mục lục