Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

To make a profit leads to implanting a desire.
To have a desire leads to craving a profit. 
A bodhisattva doesn’t do anything for profit or for desire.
Not for profit and not for desire, the bodhisattvas act.

TÍN HỌC (? - 1190)

NOTE: Motivated by compassion, a bodhisattva vows to take countless rebirths to save all sentient beings from the suffering cycle of birth and death. Recited in every meditation session, the four bodhisattva vows later will become your blood and flesh, guiding you through the darkness of ignorance. You should see millions of rebirths actually appear and disappear right at this moment.

The SN 46.63 Sutta says that one who develops and cultivates compassion alongside mindfulness which is based on dispassion, cessation, and non-self will either attain Nirvana or become a non-returner.

The AN 8.1 Sutta says that one who develops and cultivates loving-kindness as a way to liberation will have eight benefits: sleeping well; waking happily; having no bad dreams; being loved by humans; being loved by non-humans; being protected by deities; not being harmed by fire, poison, and weapons; and being rebirthed in a Brahma realm if not higher.

The Sn 1.8 Sutta (Karaniya Metta Sutta) says that one who wants to attain a state of peace should always wish for all beings to live happily, and harmlessly, and should always have the mindfulness of a mother who loves and protects all beings as her only child.

It is noteworthy that Christian churches ask their followers to love one another. The difference is that Buddhists practice loving-kindness with a mindfulness that is based on dispassion, cessation, and non-self, while Christians love one another as the commandment by the so-called Creator God, who does not exist in Buddhist beliefs.

The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Text Edition: 2016, says:

"9 As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. 10 If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. 11 These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.
12 “This is my commandment, that you love one another as I have loved you." (John 15:9-12)

---  ---

KHÔNG VÌ LỢI

Có lợi ắt có nhiễm, có nhiễm ắt có lợi;
có lợi có nhiễm Bồ-tát chẳng làm;
không lợi không nhiễm, Bồ-tát mới làm.

TÍN HỌC (? - 1190) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Phát khởi bởi từ bi, bồ tát phát nguyện tái sinh vô lượng kiếp để cứu tất cả chúng sinh ra khỏi khổ nạn sinh tử luân hồi. Được tụng đọc trong mỗi thời thiền định, bốn lời nguyện lớn của bậc bồ tát sau này sẽ trở thành máu thịt của bạn, hướng dẫn bạn đi xuyên suốt bóng tối vô minh. Bạn nên nhìn thấy nhiều triệu kiếp tái sinh thực sự tập khởi và tịch diệt ngay trong khoảnh khắc này.

Kinh SN 46.63 Sutta nói rằng người nào tu hạnh từ bi song song (câu hữu) với chánh niệm dựa vào ly tham, tịch diệt và vô ngã sẽ hoặc là chứng đắc Niết bàn hoặc chứng quả Bất Hoàn.

Kinh AN 8.1 Sutta nói rằng người nào tu hạnh từ bi như phương tiện giải thoát sẽ có 8 lợi ích: ngủ ngon; thức tỉnh an lạc; không có ác mộng; được người người đều thương; được chư thiên yêu thương; không gặp nạn lửa, thuốc độc và binh khí; và sẽ sinh lên trời Phạm Thiên nếu không tới được cao hơn.

Kinh Sn 1.8 Sutta (Karaniya Metta Sutta) nói rằng ai muốn thành tựu quả bình an nên luôn luôn ước nguyện cho tất cả chúng sanh sống hạnh phúc và không gặp nguy nạn, và nên luôn luôn chánh niệm trong tâm người mẹ thương và bảo vệ tất cả chúng sinh như đứa con duy nhất của bà.

Cần ghi nhận rằng các giáo hội Thiên Chúa dạy tín đồ phải yêu thương nhau. Chỗ khác biệt là, Phật tử tu tâm từ bi với chánh niệm dựa trên ly tham, tịch diệt và vô ngã, trong khi tin đồ Thiên Chúa Giáo yêu nhau theo mệnh lệnh từ đấng gọi là Thượng Đế Sáng Tạo, mà tín lý Phật giáo không tin có vị sáng tạo này.

Kinh Thánh, Bản Tiêu Chuẩn Anh Văn, ấn bản 2016 viết:

"9 Như Cha yêu thương ta, do vậy ta yêu thương các ngươi. Hãy an nghỉ trong tình yêu của ta. 10 Nếu ngươi giữ các điều răn của ta, ngươi sẽ an nghỉ trong tình yêu của ta, cũng như ta giữ điều răn của Cha ta và an nghỉ trong tình yêu của ngài. 11 Những điều này ta nói với người, rằng niềm vui của ta có thể trong ngươi, và rằng niềm vui của ngươi có thể tròn đầy.
12 "Đây là điều răn của ta, rằng ngươi hãy yêu nhau như ta yêu các ngươi." (Sách John 15:9-12)

Xem mục lục