Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

BODHI SCENES

Hidden in jewel, the melody sounds wonderful.
See there, fully before your eyes, the heart of Zen.
Those countless scenes are all Bodhi scenes.
Thinking of Bodhi, you will be ten thousand miles away.

TRI HUYEN (circa 12th century)

NOTE: The jewel stands for the Buddha Nature. Is the scene before your eyes the Pure Land? Is the Buddha Land here, in front of us? Buddha said that you are what you think, that your mind makes this world. Just think this: you came to this world by the influence of karma, and you have the merit to be born as a human being; if now you have enough merit to be heavenly being, then you would sometimes see a heavenly scene before your eyes, and if your karma as a human is done, then you would die instantly to be reborn in a heavenly realm. Now, just think another way: countless scenes before your eyes are also your mind. You can feel, realize and experience that situation.)

---  ---

BỒ ĐỀ CẢNH

Trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, 
Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm. 
Hà sa cảnh là Bồ-đề cảnh, 
Nghĩ đến Bồ-đề cách vạn tầm. 

TRÍ HUYỀN (thế kỷ 12) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Ngọc để chỉ cho Phật Tánh. Có phải cảnh trứơc mắt bạn là Tịnh Độ không? Có phải Phật Độ ở đây, trứơc mắt chúng ta không? Đức Phật nói rằng bạn là những gì bạn suy nghĩ, rằng tâm bạn đã hình thành thế giới này. Hãy nghĩ thế này: nghiệp đã dẫn bạn vào thế giới này, và bạn đã có đủ phước để sinh làm người; nếu bây giờ bạn có đủ phước cho một vị cõi trời, bạn sẽ đôi khi nhìn thấy cảnh cõi trời trứơc mắt bạn, và nếu phước nghiệp cõi người của bạn đã xong, thì bạn sẽ chết tức khắc để tái sinh trong cõi trời. Bây giờ, hãy suy nghĩ cách khác: vô lượng cảnh trước mắt bạn cũng là tâm bạn. Bạn có thể cảm thấy như thế, chứng ngộ như thế, và kinh nghiệm như thế.

Xem mục lục