Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

AT EASE WITH BIRTH AND DEATH

When the mind arises, birth and death arise;
when the mind vanishes, birth and death vanish.
Originally emptiness – birth and death in nature are void.
Illusory manifestation – this unreal body will someday disappear.
When you see affliction and bodhi fade, 
hell and heaven will themselves wither, 
the fire oven and the boiling oil will cool soon, 
and the mountain of knives
and the tree of swords will break up all.
The hearers meditate; I don’t.
The bodhisattvas give dharma talks; I tell the truth.

Life is itself illusory, and so is death. 
The four elements are originally empty; where did they emerge from?
Don’t behave like a thirsty deer chasing the mirage, 
and searching east then west endlessly.
The Dharma Body neither comes nor goes; 
the True Nature is neither right nor wrong.
After arriving home, you should not ask for the way anymore.
After seeing the moon, you need not to look for the finger.
The unenlightened persons
erroneously fear of birth and death.
The enlightened are full of insight, and live at ease.

TUE TRUNG THUONG SI (1230-1291)

NOTE: In the SN 22.64 Sutta, a bhikkhu asked the Buddha to teach him the Dhamma in brief. The Buddha replied that in conceiving one was bound by Mara, and by not conceiving one is freed from Mara. That means that when you see or hear something, just let it be and do not interfere with your opinion or your judgment. Just let the “here and now” be the “here and now,” and do not try to make it become “a should be.”

It is wrong if you think that you are something this or something that. It is also wrong if you think that you are neither this nor that. When you are thinking of Mr. ABC as Mr. ABC, he actually can not be identified as Mr. ABC in your imagination. He is changing, and he is actually just a bag of skin in which many other things are changing. Thinking in this way, you may not be caught in a trap of a beautiful human body or a sweet voice. And thus, birth and death are essentially empty.

---  ---

SỐNG CHẾT NHÀN MÀ THÔI

Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh 
Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 
Sanh tử xưa nay tự tánh không 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 
Phiền não Bồ-đề thầm tiêu mòn 
Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lò lửa dầu sôi chóng mát lành 
Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 
Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi  
Bồ-tát nói pháp, ta nói thật. 

Sống tự dối sống, chết dối chết 
Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 
Chớ như nai khát đuổi sóng nắng 
Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà, nên biết thôi hỏi đường 
Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 
Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết 
Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. 

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Trong Kinh SN 22.64 Sutta, một Thầy tỳ kheo xin Đức Phật dạy Pháp ngắn gọn. Đức Phật trả lời rằng, hễ ai suy tưởng là người ấy bị Ma trói buộc, hễ ai không suy tưởng là thoát khỏi lưới Ma. Nghĩa là, khi bạn thấy hay nghe gì, hãy để nó như là nó, và đừng can thiệp với ý kiến hay phán đoán của bạn. Hãy để cái “nơi đây và bây giờ” là cái “nơi đây và bây giờ,” và đừng tìm cách làm cho nó thành “cái nên là.”

Bạn sẽ sai lầm khi nghĩ rằng bạn là cái gì đó thế này hay thế kia. Cũng sẽ sai nếu bạn nghĩ rằng bạn không phải thế này hay không phải thế kia. Khi bạn nghĩ về anh ABC như là anh ABC, người đó thực ra không thể bị cho là anh ABC trong tưởng tượng của bạn. Anh ta đang biến đổi, và anh ta thực sự là một túi da trong đó nhiều thứ đang biến đổi. Suy nghĩ như thế, bạn có thể sẽ không rơi vào bẫy của một người xinh đẹp hay một giọng nói ngọt ngào. Và như thế, sinh và tử trong tự tánh chính là rỗng không.

Xem mục lục