Bài Viết (701)


TẤT CẢ CHƯ PHẬT CÙNG MỘT PHÁP THÂN - KINH HOA NGHIÊM

752

Hiền Thủ Bồ tát nói kệ đáp rằng:

Thưa Ngài! Pháp thường vậy
Pháp Vương pháp duy nhất
Tất cả chư Như Lai
Một đạo mà giải thoát.

Thân của tất cả Phật
Chỉ là một Pháp thân
Một tâm, một trí huệ
Lực vô úy cũng vậy.

Như trước đến Bồ đề
Bao nhiêu tâm hồi hướng
Ðược cõi nước như vậy
Chúng hội và thuyết pháp.

Tất cả các cõi Phật
Trang nghiêm đều viên mãn
Tùy chúng sanh hạnh khác
Thấy chẳng đồng như vậy.

Cõi Phật cùng thân Phật
Chúng hội và ngôn thuyết
Các Phật pháp như vậy
Chúng sanh chẳng thấy được.

Tâm ý đã thanh tịnh
Hạnh nguyện đều đầy đủ
Người sáng suốt như vậy
Mới được thấy nơi đây.

Tùy chúng sanh tâm thích
Và cùng sức nghiệp quả
Thấy sai khác như vậy
Do oai thần chư Phật.

Cõi Phật vô sai biệt
Không ghét cũng không thương
Chỉ tùy tâm chúng sanh
Thấy có khác như vậy.

Do đây nơi thế giới
Chỗ thấy đều sai khác
Chẳng phải chư Như Lai
Bực Ðại Tiên có lỗi.

Tất cả các thế giới
Người đáng được giáo hóa
Thường được thấy Thế Tôn
Pháp chư Phật như vậy.

Trích Kinh Hoa Nghiêm -  Phẩm Bồ Tát Vấn Minh Thứ Mười

752

Niệm PHẬT đến chổ Nhất Tâm Bất Loạn, Hành giả đã thành PHẬT chưa? Và trạng thái ấy như thế nào?

Đáp:Bạn thân mến, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là hành giả đã định tâm mình trong câu niệm Phật. Cũng có chỗ gọi là niệm Phật tam muội. Trạng thái

1,135
Những Bức thư Ngộ của Yaeko Iwasaki gửi Lão sư Đại Vân và những Lời bình của PHILIP KAPLEAU

Những Bức thư Ngộ của Yaeko Iwasaki gửi Lão sư Đại Vân và những Lời bình của ÔngDẪN NHẬP CỦA NGƯỜI BIÊN TẬPTrong lịch sử Phật giáo Thiền Nhật Bản hiện đại,

781
TỰ TÁNH GIỚI - LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNGTỰ TÁNH GIỚI------Các người đã từ phương xa đến hội họp ở đây, ấy là đều cùng có duyên. Nay mỗi mỗi nên quỳ xuống, trước ta truyền Năm

572
ẤN QUANG ĐẠI SƯ - TỔ THỨ 13 - TÔNG TỊNH ĐỘ

Chân tông tịch diệt duy tâm sẵn đủ, nhưng diệu đạo viên thông không có người sẽ chẳng thể hoằng truyền được. Hưng khởi phạm sát, mở mang Phổ Môn, bủa mây

674
THIỀN ĐỊNH VỀ TÁNH KHÔNG - Thiền sư Nhật Bản Bạt Đội (1327 - 1387)

Một nhà sư bước ra và nói: “Con đã có thể thiền định về tánh Không”.Bạt Đội nói: “Hãy nói cho tôi ông thiền định về tánh Không như thế nào”.Nhà sư

845
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc