Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

EMPTINESS

Form is emptiness; emptiness is form.
Emptiness is form; form is emptiness.
Don’t cling to form and emptiness -- 
That’s the true meditation.

Y LAN (1073 - 1117)

NOTE: Just look at your body, your feelings, your thoughts; they were changing swiftly since the day you were born. So you have had millions of bodies, millions of feelings, millions of thoughts -- which one is your true body, true feeling, true thought? Your body, your feelings, your thoughts can manifest as millions of forms because forms are indeed emptiness just like illusions appearing in the mirror. If you cling to anything as form or emptiness, you are chasing the illusions.

In the MN 64 Sutta (Mahāmālukya Sutta), Buddha said that after a practitioner enters and abides in the first jhana, he or she should contemplate body and mind as impermanent, as empty, as not-self. They should then turn their mind away from those states and directs it towards the deathless element to destroy the defilements.

--- ---

KHÔNG

Sắc là không, không tức sắc, 
Không là sắc, sắc tức không. 
Sắc không đều chẳng quản, 
Mới được hợp chân tông. 

Ỷ LAN (1073 - 1117)–Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Hãy nhìn vào thân của bạn, vào cảm thọ của bạn, vào các niệm của bạn; chúng biến đổi rất là mau chóng kể từ ngày bạn chào đời. Do vậy, bạn đã có hàng triệu thân khác nhau, hàng triệu cảm thọ khác nhau, hàng triệu tâm khác nhau – câu hỏi là, thân nào là thân thật của bạn, cảm thọ nào là cảm thọ thật của bạn, và tâm nào là tâm thật của bạn? Thân của bạn, cảm thọ của bạn, tâm của bạn có thể hiển lộ ra thành hàng triệu sắc tứơng khác nhau, bởi vì các sắc tướng đều thực sự là tánh không, y hệt như các ảo ảnh hiện ra trong gương. Nếu bạn chấp vào bất cứ thứ gì như là sắc hay không, bạn lại đang đuổi bắt ảo ảnh thôi.

 
 

Trong Kinh Trung Bộ MN 64 Sutta (Mahāmālukya Sutta), Đức Phật dạy rằng sau khi một học nhân vào và an trú trong sơ thiền, người này nên quán tưởng thân và tâm là vô thường, là không hư, là vô ngã... rồi hướng tâm rời các trạng thái đó, hướng về bất tử giới để đoạn tận lậu hoặc

Xem mục lục