Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

TRUE NATURE

True nature, eternally, is the nature of emptiness.
Actually, there is neither birth nor death.
The form appears and disappears
However, its empty nature is never gone.

THUẦN CHÂN (? – 1101)

NOTE: Look at a mirror. Images come and go, but the reflecting nature is always inactive, unmoved, uncreated, undying. Look at your mind. Thoughts come and go, but the mind’s nature is always inaction, unmoved, uncreated, undying. We all are actors in a big theater; we have played millions of different roles since endless time, born and died in millions of plays. Now it’s time to follow the Buddha’s teaching to attain Nirvana -- the state of unborn and undying peace.

When you keep seeing the empty nature of your mind, you will not cling to what you hear or see. Then, you will break the cycle of birth and death.

--- ---

CHÂN TÁNH

Chân tánh thường không tánh, 
Đâu từng có sanh diệt. 
Thân là pháp sanh diệt, 
Pháp tánh chưa từng diệt. 

THUẦN CHÂN (? – 1101) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Hãy nhìn vào gương. Hình ảnh đến rồi đi, nhưng tánh chiếu vẫn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. Hãy nhìn vào tâm bạn. Niệm sinh khởi rồi diệt mất, nhưng tánh của tâm vẫn luôn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. Tất cả chúng ta đều là diễn viên trong một hí trường lớn; chúng ta đã đóng hàng triệu vai trò khác nhau từ thời gian vô thủy, sinh ra và chết đi trong hàng triệu vở tuồng, và bây giờ là lúc tu theo lời Phật dạy để đạt Niết Bàn – trạng thái của an lạc bất sinh và bất diệt.

Khi bạn liên tục nhìn thấy tự tánh rỗng rang không thực của tâm, bạn sẽ không dính mắc vào bất kỳ những gì bạn nghe hay thấy; như thế, bạn phá vỡ vòng xoay sinh tử.

Xem mục lục