Tin Tức (680)


PHÁP THÂN

590

Pháp thân là vậy đó, Pháp thân là tánh Không, tánh Không là vô tự tánh của tất cả các pháp chớ không phải Pháp thân nó nằm đâu riêng mà các sự vật này nó riêng đâu, phải hông? Pháp thân là tánh Không mà tất cả những sự vật này nó đều là tánh Không hết, chớ không phải mình cứ nghĩ là thấy tánh Không là nó nằm đâu ngoài cửa đó, một chập rồi chạy đổ xô ra kiếm ngoài đó. Hông có. Cái nào nó cũng là không có tự tánh cho nên nó cũng là tánh Không, cho nên mới nói Pháp thân của chư Phật đầy khắp vũ trụ hết, thành ra không có kiếm gì hết á, nên nhớ mình có thấy được có kiếm được mình phải ngàn tay ngàn mắt mình mới kiếm được mình mới rờ mó được nó, còn mình không có ngàn tay ngàn mắt thì…
Đầy khắp hết!
Đó!
Bài kinh mà mình thường tụng đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vi xúc pháp, đều là Không, phải hông? Cái bài kinh Bát Nhã mà mình ngày nào mình cũng tụng đó, trong bất kỳ mùa nào mình cũng tụng bằng tiếng Việt là bài kinh đó.
Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, chiếu kiến ngũ uẩn, soi thấy năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này, ngũ uẩn giai Không, đều là tánh Không, thì ngay lúc đó, khi mà anh thấy được cái tánh Không thì độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là thoát khỏi tất cả mọi khổ ách. Ông nào mà thấy tánh Không, từ đây trong cuốn tự điển cuộc đời ông không có cái chữ khổ ách. Còn ông nào không thấy, nó còn chữ khổ trong cuốn tự điển đời mình, thì đời mình khổ miết.
Thành ra đừng có nghĩ Pháp thân là một cái gì nó nằm đâu đó. Không có! Nó nằm đầy hết, bởi vì cái nào mà không phải là không có tự tánh đâu? Cái quạt này bây giờ chỉ cần giựt dây ra là nó đứng nó chết luôn, tháo ra là đồng, sắt thôi chớ không có gì hết. Nó không có tự tánh, mà nó không có tự tánh đó chính là tánh Không, mà tánh Không chính là Pháp thân, sắc tức thị Không, sắc tức là Không là vậy, chớ nó không tìm cái Không ngoài cái sắc.
Rất nhiều người sai lầm là tìm cái Không ngoài cái sắc, cái sắc đó là Không đó. Kinh nói rõ ràng nhưng mà mình không chịu nghe, sắc tức là Không chớ không phải là tìm cái Không ngoài cái sắc đâu. Vô cái chùa thì có cái Không ở chùa, ngoài đường cũng có cái Không. Trong nghiệp thiện nó cũng có cái Không, bởi vì trong nghiệp thiện cũng vô tự tánh, mà trong nghiệp ác nó cũng có cái Không, bởi vì trong nghiệp ác nó cũng vô tự tánh, nếu không, không thằng cha nào làm ác được, phải hông? Cái tâm thiện tâm ác nó cũng vô tự tánh, bởi vì không có ai làm thiện, ai làm ác miết.
Thành ra mình đừng có nghĩ là tìm Pháp thân ngoài mấy cái chuyện này, mình đừng có mơ màng. Pháp thân có nghĩa là tánh Không, mà chính thầy hay nói vậy đó, trong kinh điển có nói rõ ràng, Pháp thân là Pháp thân của tất cả chư Phật chớ không phải là Pháp thân riêng của một vị nào hết. Có nghĩa là nó đầy. Báo thân khác nhau, do cái nguyện của mình, hóa thân khác nhau, nhưng mà Pháp thân.
Đó!

Thành ra bây giờ đơn giản thầy với Liên Hoa cùng một Pháp thân, bằng cớ là sao? Bản thân cô cũng vô tự tánh mà thầy cũng vô tự tánh, vì cùng một Pháp thân chớ tìm đâu bây giờ, cô vô tự tánh, phải hông? Thầy cũng vô tự tánh, không cho nó uống nước ba ngày nó cũng chết queo hà, phải hông? Hai cái cùng vô tự tánh hai cái đều là tánh Không đó chính là Pháp thân.
Chớ mình hay nghĩ Pháp thân là một cái gì chỗ đó riêng, Niết bàn là một chỗ đó riêng. Chỗ nào cũng là vô tự tánh hết. Cho nên chỗ nào cũng là tánh Không hết, chỗ nào cũng là tánh Không cho nên chỗ đó là Pháp thân. Đơn giản vậy thôi. Chính vậy trong kinh điển nó gọi là cái sự bình đẳng giữa chúng sanh và chư Phật là vậy. Bình đẳng là bình đẳng trong tánh Không, bình đẳng là cùng vô tự tánh hết, nhưng mà chư Phật ngài chứng nơi đó một cách trọn vẹn còn mình thì không chịu chứng, nhất định ngoan cố là nó có thật hà.

Tánh Hải Kính ghi

590

Tinh thần Đại thừa trong sự phát triển của một quốc gia

Tinh thần Đại thừa trong sự phát triển của một quốc giaTinh thần Đại thừa là mong muốn người khác được hạnh phúc và làm việc cho hạnh phúc của những người

12,984
SÁT NA ĐỊNH

_ Thưa thầy, xin thầy giảng cho chúng con hiểu, sát na định là gì?_Thì hồi nãy Hoàng Lan có nói định trong từng sát na phải hông? Thì cái tâm nào

655
TU TRÊN CÁI HIỆN CÓ - CHỖ AN THÂN LẬP MẠNG

Nhận ra thể trạng của cái hiện có_Thưa thầy con đọc trong quyển Nguồn Tối Thượng có nói là việc thực hành pháp mà có sữa chữa là còn thấy đi từ

538
CÁI BIẾT ĐƠN THUẦN

_Thưa thầy cho con hỏi, con đọc được sách của ngài Padmasambhava có nói cái biết đơn thuần là Pháp thân. Như vậy cái biết đơn thuần chính là nền tảng, con

535
VIÊN NGỌC NHƯ Ý

Viên ngọc như ý nó vốn nằm nơi mình, nó là cái tâm bất sanh bất diệt: chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm, và chính viên

512
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,166
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,602
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,269
Chùa Việt
Sách Đọc