Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục


Ánh Sáng có thể được xếp thành ba nhóm theo giáo lý của Tantra :

(1) Ánh Sáng của Nền Tảng
(2) Ánh Sáng của Con Đường
(3) Ánh Sáng của Quả

Ánh Sáng của Nền Tảng, hay của Thực tại, là Ánh Sáng Bổn Nguyên hiện hữu trong tất cả mọi thời bất kể người ta có biết nó hay không. Ánh Sáng của Giấc Ngủ và Ánh Sáng của cái Chết thuộc về loại này. Ánh Sáng của Con Đường là sự chứng ngộ trực tiếp tánh Không, hay là Bốn Ánh Sáng hay Bốn Cái Không chúng hiển lộ khi những khí đi vào trong Kinh Mạch Trung Ương. Nó cũng có thể gọi là Trí Huệ Vô phân biệt – một sự thấu hiểu tánh Không Vô Sanh siêu việt khỏi nhị nguyên chủ thể và đối tượng… Ánh Sáng của Quả là sự chứng ngộ Ánh Sáng Tối Hậu Hai-trong-Một, sự Giác Ngộ toàn vẹn và đầy đủ của Phật quả.

Ánh Sáng của Giấc Ngủ cũng có thể được chia làm nhiều loại : Cái được nhận ra trong giấc ngủ sâu không có “đối vật” được gọi là Ánh Sáng của Giấc Ngủ Sâu ; cái được nhận ra với những đối vật thô và tế được gọi là Ánh Sáng của Giấc Ngủ “kém” và v.v…

Như đã chỉ dạy ở trước trong phần Yoga Giấc Mộng, người ta cần xem mình có đủ tự tin và khả năng để làm chủ Trung Ấm hay không. Nó cần tự hỏi : “Với sự Chứng Ngộ hiện thời, tôi có thể làm chủ Ánh Sáng của Cái Chết khi đến lúc hay không ?” Nếu nó có thể làm chủ Bốn Cái Không của Giấc Ngủ, nó có thể chắc chắn nhận ra Bốn Cái Không vào lúc chết. Đối với nó, cái chết là một bước rất hữu ích trên Con Đường.

Như vậy, do sự thực hành Yoga Ánh Sáng này, những bám chấp và phân biệt của Sanh Tử sẽ được tịnh hóa và Trí Huệ tự-sáng tỏ được thực hiện. Với Lửa Trí Huệ của Ánh Sáng Bổn Nguyên, người ta có thể tận diệt mọi tư tưởng thói quen bất tịnh, hòa lẫn Ánh Sáng Con và Ánh Sáng Mẹ thành một, và ôm trọn tất cả trong cái toàn thể vĩ đại của Ánh Sáng Bổn Nguyên. Bấy giờ người ta sẽ đạt được Pháp Thân và Sắc Thân viên mãn,(22) và cho đến lúc Sanh Tử chấm dứt, nó có thể cứu giúp tất cả chúng sanh bằng vô số phương cách mà không cần đến một nỗ lực nhỏ bé nào.

Xem mục lục