Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

Trước hết, thiền giả cần hoàn thành mọi thực hành sơ bộ, như thiền định về vô thường của đời sống, về khổ đau của sanh tử, về từ bỏ, về tâm Bi, về Bồ đề tâm v.v… Rồi trong mỗi thời thiền định, nó nên dành một phần ba thời gian cho thực hành Tumo. Nó nên tự nhắc rằng chính vì muốn làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh mà cần đạt đến Báo thân (Thân vinh quang và thiêng liêng) Phật và bây giờ Yoga Thân Huyễn cần được tu tập. Rồi nó cầu nguyện Guru Báo Thân màu đỏ với người phối ngẫu của ngài (Yum)(16) ngồi nơi Trung Tâm Cổ Họng ban phước và trợ giúp… Nó cần nghĩ rằng mọi thứ trong thế giới bên ngoài – nhà cửa, thành phố, núi, sông, người, thú vật, và mọi bộ phận và giác quan của thân thể – đều chỉ là những biểu lộ của một tâm mê lầm, chúng không có hiện hữu thực sự hay không có tự tánh ; chúng giống như những ảo ảnh, huyễn thuật, giấc mơ, bọt nước, bóng dáng và sương móc… bởi vì thật tế chúng không hiện hữu. Nó phải nghĩ rằng mọi sự khởi lên tùy thuộc lẫn nhau (duyên sanh : pratitya-samutpada) giống như bóng phản chiếu, như tiếng dội, không có chút tự thể nào, và rồi tiếp tục tư duy tiếng dội và bóng phản chiếu ; nghĩ rằng các pháp là chốc lát và thoáng qua như sương móc và bọt nước ; quán tưởng sương móc biến mất khi mặt trời lên và bọt nước tan biến trong nước như thế nào… Nó nghĩ rằng ngay trong một sát na sự vật cũng không thể bất biến, rằng mọi pháp là như cầu vồng, đẹp đẽ nhưng không thực và sẽ tức thì tan biến giữa hư không… Theo cách ấy nó thiền định về Huyễn và Không. Ngay cả sau thiền định này nó cần tiếp tục quán sát sự thực là mọi sự đều là trò chơi của Huyễn Hóa cho đến khi nó có thể nhổ sạch mọi bám níu mọc rễ lâu đời.

(Sự thực hành ở trên là nền tảng hay sự chuẩn bị cho Yoga Thân Huyễn). Bây giờ chúng ta bàn đến chính sự thực hành đó, trong hai phần :

(1) Thực Hành Thân Huyễn Chưa Trong Sạch
(2) Thực Hành Thân Huyễn Trong Sạch

Xem mục lục