Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

 

Các Giáo hun Tinh túy v
Giai đo
n Thành tu trong Bardo
Soi sáng Bóng t
i ca Tri giác mê lm, 
đư
c gi là :
M
t Kho tàng các Giáo hun Siêu vi
v
Tri giác ca Trí hu Nguyên thy

 

Con quỳ ly và quy y tt c nhng bc dn dt tâm linh vô song, là nhng bc s hu lòng đi bi vô-nim, mãi mãi!

Trong s bt kh phân ca tánh Không và giác tánh thoát khi s che chưng, là n hin thân s chói li sâu thm ca năm trng thái ca viên mãn t nhiên. T nhng trng thái này, hàng triu s xut hin huyn hóa muôn màu vn trng biu l như mt s tán thán h lc. Vi s kính ngưng, con cúi đu trưc pháp gii ca s phô din Không-Giác ca các bn tôn hòa bình và phn n cùng quyến thuc ca các ngài.

Bi tp quán sai lm trong vic coi các ý nim và nhng s xut hin là tht có, nhng vũ sư nam và n ca n không-thc th biến đi liên tc như nhng bong bóng nưc xut hin.

Nhm chng ng tánh nht như ca s phô din này, s din t nhng giáo hun siêu vit này đưc trình bày.

 Tulku Hung-Kar Dorje

XIN TRỞ VỀ (kHÔNG CÓ MỤC 3)

Xem mục lục