Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Lời Khuyên và Thủ Bút của 
Đại Sư Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche
 

Lời Khuyên Của Nyima Gyaltsen: “Khi biết rằng những giáo huấn thâm diệu như Tâm-Yếu của Đại-Quảng-Trí (Longchen Nyingtik) thật khó tìm thấy trong thế gian này, hãy quyết tâm gắng sức tu học những giáo huấn ấy như đã được giảng dạy ở đây. Giờ đây, các con đã có được thân người, ta khẩn thiết mong các con hãy tận dụng đời người một cách có ý nghĩa.” 

Đây là thủ bút của đại sư Tulku Nyima Gyaltsen Rinpoche viết vào sáng ngày 1 tháng 7 năm 2006 theo lời thỉnh cầu của đệ tử Tâm Bảo Đàn, trước khi Thầy từ giã  trung tâm Sakya Dokho Choling, Hoa Kỳ để quay trở về lại Tây Tạng.  Những lời khuyên của Thầy đã được đệ tử Kanaya Chevli chuyển sang Anh ngữ như sau: “Knowing that the profound instructions like these of Longchen Nyingtik are difficult to find in this world, make intense efforts to study just as it has been taught herein. Now that you have a human body, I urge you to do something meaningful with it.” 


Đức Liên Hoa Sanh 

Xem mục lục