Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

“Thời gian này” ám chỉ đời này. Bạn đã tiêu phí nhiều đời trong quá khứ, và trong tương lai bạn có thể không có cơ may để thực hành. Nhưng bây giờ, là một người đã nghe pháp, bạn đang thực hành. Thế nên không tiêu phí thời gian nữa, bạn cần thực hành những điểm chính.

Giáo lý này có ba điểm : (1) sự lợi lạc của những người khác thì quan trọng hơn chính bạn ; (2) thực hành những lời dạy của guru thì quan trọng hơn nghiên cứu theo lối phân tích ; (3) thực hành Bồ đề tâm thì quan trọng hơn bất cứ thực hành nào khác.

Xem mục lục