PL 2565 DL 2021


Namo Buddhaya ~ Namo Guru

Tổ Sư Tịch Chiếu
[Nhâm Tý (1912) - 4-7-2016 (1-6-Bính Thân) Thượng thọ 105 tuổi, 74 Hạ lạp.]
GHI NHỚ NGÀY VIÊN TỊCH CỦA SƯ PHỤ
THIỀN SƯ NHƯ TRẠM THÍCH TỊCH CHIẾU

MỒNG MỘT THÁNG SÁU ÂM LỊCH
 

   KALACHAKRA (Script) & Mantra
 
Om Ah Hum Ho Ham Ka Sha Ma La Variya Phat (pay)...Om Prem Vishva Mata Hum Hum Phat (pay)

 
  
DƯỢC-SƯ PHẬT TÂM CHÚ
TAYATA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE
RADZA SAMUDGATE SOHA

    GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NHÌN THẤY
 

[Live Stream] Garchen Rinpoche giảng dạy về 37 Pháp tu Bồ tát và Chương trình kỷ niệm 800 năm Sơ tổ Jigten Sumgon nhập Niết bàn

https://www.facebook.com/1216948998395443/videos/vb.1216948998395443/1424966347593706/?type=2&theater

Garchen Rinpoche teaching on Dharmakaya Phowa (section 2)

- https://www.facebook.com/1216948998395443/videos/vb.1216948998395443/1423895077700833/?type=2&theater

Avalokiteshvara Empowerment

The Avalokiteshvara Empowerment given by His Holiness the Dalai Lama at the teaching ground in Padum, Zanskar, J&K, India on July 23, 2018.

Buddha Sakyamuni Mantra

TEYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SOHA

Đạo Sư Phẫn Nộ - Guru Drakpo (Liên Hoa Sanh)

Wrathful Guru Rinpoche, protection of all infectious diseases

Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai - Medicine Buddha Mantra

Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

Vajrasattva Mantra

Om Vajrasattva Hum oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva tvenopatiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva siddhiṃ me prayaccha sarva karma su ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarva tathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahā samaya sattva aḥ ((hūṃ phaṭ)))

Green Tara Mantra


                    Great Compassion Mantra                     
Chú Đại Bi
 
Om Mani Padme Hum 

"Om Mani Padme Hum" first known description of the mantra appears in the Karandavyuha Sutra (佛說大乘莊嚴寶王經/ The Buddha Teaches the Sutra of Mahayana King's Sublime Treasure),

"Om Mani Padme Hum" is an ancient mantra that is related to the bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara, and with therefore the Dalai Lama, who is considered to be an incarnation of Avalokiteshvara.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

                                                   Padmasambhava GURU RIMPOCHE MANTRA
           Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum (Sanskrit) - Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung
                                                       (Dialectic variation in Tibetan pronunciation)

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

(SÁCH NÓI TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ)

Âm nhạc Tây Tạng giải tỏa nỗi sợ hãi và thu hút hòa bình | Thông điệp của Hy vọng và Tự do

THƯ VIỆN BOOK: