Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

THE UNCONDITIONED

Profound originally, the emptiness manifests itself visibly.
The peaceful wind breezes all over the universe.
I wish all human beings experience the bliss of the unconditioned.
Those who attain the unconditioned mind are actually coming home.

CHAN KHONG (1045 – 1100)

NOTE: In the SA 890 Sutta, the Buddha said that those who experience the cessation of desire, hatred, and delusion are realizing the unconditioned mind.

In the Ud 8.3 Sutta, the Buddha said: “There is, monks, an unborn, unbecome, unmade, unconditioned. If, monks there were not that unborn, unbecome, unmade, unconditioned, you could not know an escape here from the born, become, made, and conditioned. But because there is an unborn, unbecome, unmade, unconditioned, therefore you do know an escape from the born, become, made, and conditioned.” (translated by Bhikkhu Anandajoti)

---  ---

VÔ VI

Diệu bản thênh thang rõ tự bày, 
Gió hòa thổi dậy khắp ta-bà. 
Người người nhận được vô vi lạc,  
Nếu được vô vi mới là nhà. 

CHÂN KHÔNG (1045 – 1100) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Trong Kinh Tạp A Hàm SA 890, Đức Phật nói rằng những ai tịch diệt được tham, sân và si là chứng ngộ được tâm vô vi.

Trong Kinh Phật Tự Thuyết Ud 8.3, Đức Phật nói: "Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi." (bản dịch HT Thích Minh Châu)

Xem mục lục