Bài Viết (701)


KINH LĂNG NGHIÊM - QUAN THẾ ÂM, BA MƯƠI HAI HÓA THÂN VÀ 14 CÔNG ĐỨC VÔ ÚY

667

Diệu lực vô tác thành tựu ba mươi hai hóa thân.
Bạch Thế Tôn, do con cúng dường Như Lai Quán Âm, nhờ ngài truyền thọ cho Tam muội Kim Cương Như Huyễn, huân tu tánh nghe được cùng chư Phật Như Lai đồng một sức Từ, khiến thân con thành ba mươi hai ứng thân, vào cõi các nước.

Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ tát vào tam ma địa, tiến tu vô lậu, hiểu biết siêu việt đã hiện tròn vẹn, con hiện thân Phật vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.
Nếu các hàng Hữu học tu tánh diệu minh vắng lặng, thắng diệu hiển hiện tròn vẹn, con ở trước người ấy hiện thân Độc Giác vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.
Nếu các hàng Hữu học, đoạn Mười hai nhân duyên, duyên đoạn thì Thắng Tánh thắng diệu hiển hiện tròn vẹn, con ở trước người ấy hiện thân Độc Giác vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.
Nếu các hàng Hữu học, đắc Bốn đế Không, tu Đạo đế, nhập Diệt đế, Thắng Tánh hiển hiện tròn vẹn, con ở trước người ấy hiện thân Thanh Văn vì họ thuyết pháp, khiến cho giải thoát.
Nếu các chúng sanh muốn tâm tỏ ngộ, chẳng phạm trần dục, muốn thân thanh tịnh, con ở trước người ấy hiện thân Phạm Vương vì họ nói pháp, khiến cho giải thoát.
Nếu các chúng sanh muốn làm Thiên chủ Đế Thích thống lãnh chư thiên, con ở trước người ấy hiện thân Đế Thích vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại, đi khắp mười phương, con ở trước người ấy hiện thân Tự Tại Thiên vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn thân tự tại, bay đi trong hư không, con ở trước người ấy hiện thân Đại Tự Thiên vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu hộ cõi nước, con ở trước người ấy hiện thân Thiên Đại tướng quân vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sanh, con ở trước người ấy hiện thân Tứ thiên vương vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn sanh nơi Thiên cung, sai khiến quỷ thần, con ở trước người ấy hiện thân thái tử của Tứ thiên vương vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn làm Vua trong cõi người, con ở trước người ấy hiện thân Vua, vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, người đời kính nhường, con ở trước mặt người ấy hiện thân Trưởng giả vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh thích đàm luận những danh ngôn, giữ mình trong sạch, con ở trước mặt người ấy hiện thân Cư sĩ, vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh muốn trị cõi nước, chia các bang ấp, con ở trước người ấy hiện thân Tể quan vì họ nói pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh thích các số thuật, nhiếp giữ thân tâm, con ở trước người ấy hiện thân Bà la môn vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có người nam muốn học xuất gia, giữ các giới luật, con ở trước người ấy hiện thân Tỳ kheo vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có người nữ muốn học xuất gia, giữ các giới cấm, con ở trước người ấy hiện thân Tỳ kheo ni vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có người nam thích giữ năm giới, con ở trước người ấy hiện thân Cư sĩ nam vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có người nữ tự giữ năm giới, con ở trước người ấy hiện thân Cư sĩ nữ, vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có người nữ lập thân trong nội chính để sửa sang nước nhà con ở trước người ấy hiện thân Nữ chúa hay thân Quốc phu nhân vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có chúng sanh không phá nam căn, con ở trước người ấy hiện thân đồng nam vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có thiếu nữ thích thân trong trắng, không muốn sự xâm bạo, con ở trước người ấy hiện thân đồng nữ vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Nếu có các Thiên muốn ra khỏi loài trời, con hiện thân Trời vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có các Rồng muốn ra khỏi loài rồng, con hiện thân Rồng vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có Dược xoa muốn ra khỏi loài Dược xoa, con hiện thân Dược xoa vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có Càn thát bà muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân Càn thát bà vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có A tu la muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân A tu la vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có Khẩn na la muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân Khẩn na la vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có Ma hô la già muốn thoát loài mình, con ở trước họ hiện thân Ma hô la già vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu các chúng sanh thích loài người, tu để được thân người, con hiện thân người vì họ thuyết pháp khiến cho thành tựu.
Nếu có các phi nhân, hoặc có hình hoặc không có hình, hoặc có tưởng hoặc không có tưởng, muốn thoát loài mình, con ở trước họ, đều hiện thân họ, vì họ thuyết pháp, khiến cho thành tựu.
Đó gọi là ba mươi hai Ứng thân diệu mầu thanh tịnh vào các cõi nước, đều do diệu lực vô tác của Tam muội huân tu tánh nghe mà tự tại thành tựu.

* Mười bốn công đức vô úy.
Bạch Thế Tôn, lại do con dùng Vô tác diệu lực của Kim cương Tam muội huân tu tánh nghe này, cùng mười phương ba đời tất cả chúng sanh sáu nẻo đồng một bi ngưỡng, nên khiến các chúng sanh nơi thân tâm con được mười bốn công đức vô úy.
Một là, do con không tự quán cái âm thanh mà quán cái tánh quán, khiến cho chúng sanh khổ não kia trong mười phương quán âm thanh con liền được giải thoát.
Hai là, cái thấy biết được xoay trở lại, khiến các chúng sanh nếu có rớt vào lửa lớn, lửa chẳng thể đốt cháy.
Ba là, quán cái nghe xoay trở lại, khiến các chúng sanh bị nước lớn cuốn trôi, nước chẳng thể làm chìm.
Bốn là, diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sanh vào các nước quỷ, quỷ không thể hại.
Năm là, huân tu cái nghe thành tánh nghe, sáu căn tiêu về bản tánh, đồng với cái tiếng, cái nghe, hay khiến chúng sanh đang khi bị hại, đao gảy từng đoạn, khiến cho binh khí dường như chém nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không có sự lay động.
Sáu là, huân tu tánh nghe thuần sáng, sáng khắp pháp giới thì các tăm tối vốn không tự tánh, khiến cho chúng sanh như Dược xoa, La sát, Cưu bàn trà cho đến Tỳ xá giá, Phú đơn na….thảy, tuy ở gần bên cạnh mà mắt chúng chẳng thể thấy.
Bảy là, các âm thanh hoàn toàn tiêu vào tánh, thấy nghe xoay lại nhập vào bản tánh, lìa các vọng trần, hay khiến chúng sanh chẳng thể bị gông cùm, xiềng xích trói buộc.
Tám là, diệt dứt âm thanh, viên mãn tánh nghe, khắp sanh sức từ, hay khiến chúng sanh đi qua đường biển, giặc không thể cướp
Chín là, huân tu cái nghe thành tánh nghe, lìa các trần tướng, sắc không thể cướp hại, hay khiến tất cả chúng sanh nhiều dâm dục lìa xa tham dục.
Mười là, thuần âm không trần, căn và cảnh viên dung, không có năng đối sở đối, hay khiến tất cả chúng sanh căm giận lìa các nóng giận.
Mười một là, trần tướng tiêu tan, trở lại tánh vốn sáng thì pháp giới và thân tâm đều như ngọc lưu ly, sáng suốt không ngại, hay khiến tất cả các người u mê ám chướng xa lìa vĩnh viễn si mê tối tăm.
Mười hai là, tiêu dung hình tướng trở lại tánh nghe, là đạo tràng bất động, thấm nhập thế gian mà không hoại thế giới, hay khắp mười phương cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần, bên mỗi đức Phật làm Pháp vương tử, hay khiến chúng sanh trong pháp giới không có con muốn cầu con trai sanh được con trai trí huệ phước đức.
Mười ba là, sáu căn viên thông, sáng chiếu tất cả không hai, trùm khắp mười phương cõi, thành Đại Viên Kính Không Như Lai tạng, thừa thuận pháp môn bí mật của mười phương Như Lai, lãnh nhận không thiếu sót, hay khiến những chúng sanh không có con trong pháp giới, muốn cầu con gái sanh được con gái, đoan chánh phước đức, dịu hiền được mọi người yêu kính.
Mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời mặt trăng, các vị Pháp vương tử hiện ở khắp thế gian có đến sáu mươi hai hằng sa số, tu Phật pháp, nêu gương mẫu tùy thuận giáo hóa chúng sanh, trí huệ phương tiện mỗi mỗi chẳng đồng.
Do con được bổn căn viên thông phát ra diệu tánh của căn tai, sau đó thân tâm vi diệu trùm chứa cùng khắp pháp giới nên có thể khiến cho chúng sanh trì niệm danh hiệu của con, so với những người trì niệm danh hiệu của sáu mươi hai hằng sa số Pháp vương tử ấy, phước đức hai bên bằng nhau không khác.
Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với rất nhiều danh hiệu kia không khác, là do con tu tập được chân viên thông.
Đó gọi là mười bốn lực thí vô úy, phước sẳn đủ cho khắp chúng sanh.

667

CHÁNH TƯ DUY - LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ - BỒ TÁT LONG THỌ

Chánh tư duy nay sẽ nói: Bồ-tát đối với các pháp không, vô sở đắc. Trú ở trong chánh kiến như vậy, quán xét tướng của chánh tư duy; biết tất cả

758
TỰ TÁNH GIỚI - LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNGTỰ TÁNH GIỚI------Các người đã từ phương xa đến hội họp ở đây, ấy là đều cùng có duyên. Nay mỗi mỗi nên quỳ xuống, trước ta truyền Năm

630
QUÁN SÁT THÂN TÂM LÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN NIẾT BÀN - Thiền sư Sayadaw U Jotika

Thiền sư Sayadaw U Jotika, rất được kính trọng và nổi tiếng không chỉ ở Miến Điện mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù sinh ra ở Miến Điện

2,058
BẤT NHỊ - Thiền Sư SHUNRYU SUZUKI

Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc, không có mong mỏi, thậm chí ước mong giác ngộ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa

838
KHÉO LÉO, THIỆN XẢO

Những khéo léo của tôi vẫn là những khéo léo của tôi._Floyd Mayweather☀️ Lập lại là bà mẹ của tinh xảo. _ Anthony Robbins☀️ Tôi tin rằng bạn học những kỹ năng

677
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,267
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,701
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,611
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,377
Chùa Việt
Sách Đọc