Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

SWALLOW FLYING

In the sky, a swallow flies;
underwater its image shines.
The swallow has no intention to leave any trace; 
the water, no purpose to keep any image.

HUONG HAI (1628 – 1715)

NOTE: When King Le Du Tong asked for a summary of Buddhist teachings, Zen master Huong Hai said this four-line poem. Watch the world, and see all things reflected in your mind. Follow the Buddha’s words, “Nothing should be clung to.” Also don’t cling to the happiness you are feeling now, even don’t cling to this peaceful meditation you might get addicted to, and even don’t cling to any feel-good method whatsoever. Don’t cling to anything in this suffering world. Even the blissfulness you feel now in meditation will bind you in this suffering realm, if you cling to it; That blissfulness is not yet Nirvana.

Prof. Le Manh That said that this poem was originally composed by a Chinese Zen Master.

---  ---

NHẠN BAY  

Nhạn bay trên không 
Bóng chìm đáy nước 
Nhạn không ý để dấu 
Nước không tâm lưu bóng. 

HƯƠNG HẢI (1628 – 1715) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Khi Vua Lê Dụ Tông hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, Thiền Sư Hương Hải đọc bài thơ bốn câu này. Hãy nhìn vào thế giới, và thấy mọi thứ phản ánh trong tâm của bạn. Hãy theo lời Phật dạy, “Không bám chấp thứ gì cả.” Cũng đừng mê chấp vào cái hạnh phúc bạn đang cảm thấy bây giờ, cũng đừng mê chấp vào pháp môn thiền định an tỉnh mà bạn có thể đã say mê nghiện ngập nó, cũng đừng mê chấp vào bất kỳ phương pháp cảm-thấy-thoái-mái nào hay bất cứ gì. Đừng bám chấp gì vào bất cứ gì trong cõi đau khổ này. Ngay cả sự an lạc bạn đang cảm thấy bây giờ trong thiền tập cũng sẽ trói buộc bạn vào cõi đau khổ này, nếu bạn bám chấp vào nó; hầu hết, sự an lạc đó chưa phải Niết Bàn đâu.

GS Lê Mạnh Thát nói rằng bài thơ này nguyên thủy là sáng tác của một Thiền sư Trung Hoa.

Xem mục lục